UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-01-2015 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-01-2015 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering
3. Høring af potetialeafklaring hjemmeplejen
4. Forældrebetaling i forbindelse med foranstaltninger til handicappede børn
5. Godkendelse af Handicaprådets budget 2015
6. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2014
7. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 1. Godkendelse af dagsorden

 
 
 
 
 1. Godkendelse af referat fra mødet den 4. november 2014.

 

Læs referat

 
 
 
 
 
 

Resterende møder i Handicaprådet i 2015:

 

Tirsdag, den 14. april

Tirsdag, den 19. maj

Tirsdag, den 11. august

Tirsdag, den 8. september

Tirsdag, den 3. november

 

Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.

Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til orientering og evt. rundvisning.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 27-01-2015
Dagsordenen blev godkendt.
Referatet blev godkendt med supplerende information vedrørende vederlagsfri fysioterapi.
 

Referat
Sagsfremstilling2. Orientering

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 1. Orientering fra formanden

 
 
 
 
 1. Orientering fra administrationen

 1. Orientering om Holbæk Kommunes nye organisering med afsæt i kerneopgaven Aktiv hele Livet.

 2. Orientering om foranstaltning forud for mulig ibrugtagning af CSU til folkeskoleelever. Se bilag.

 3. Orientering om de specialiserede midler i Folkeskolen – evalueringsgruppe. Se bilag.

 4. Orientering om, hvorvidt der er indført en skærpet bevillingspolitik især for handicappede børn og unge og om, hvordan det har givet sig udslag i ankesager herunder BPA-afgørelser. Blandt borgerne forlyder det, at Holbæk Kommune har strammet meget op i forhold til bevillinger. Se bilag.

 5. Orientering om Holbæk Kommunes reaktion på Manu Sareens hyrdebrev af 5. januar 2015 vedrørende ledsagelse – herunder BPA. Se bilag.

 6. Orientering om tilgængelighedgruppens besøg på Svinninge Bibliotek.

 7. Orientering om transportudbud, taxakørslen der blev vundet af HB og senere trukket hjem igen. Bilag eftersendes.

 
 
 
 
 1. Orientering fra medlemmerne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 27-01-2015
Orientering fra formanden
 
 1. Der er kommet en procedure for bistand til indgivelse af klager fra borgere, der ikke selv kan udarbejde den. Formanden er tilfreds med proceduren, men efterspørger hvordan den bliver implementeret. Der vil blive fulgt op på dette.
 
Orientering fra administrationen
 
 1. Karen Schur orienterede om Aktiv hele livet og den geografiske opdeling af kerneområdet i et øst/vest og et midt-område. Indenfor de to områder skal man kunne trække på de fagligheder, der skaber en stærk kommunal medspiller til borgerne på de enkelte områder. Intentionen er herunder tættere samarbejde med de private leverandører på områderne og at komme tættere på borgerne på de respektive områder. Området er i en proces for at finde de rigtige løsninger for borgerne eksempelvis gennem pakkeløsninger på visitationsområdet.
 
 1. Handicaprådet er inviteret til møde om brugen af CSU til 8. og 9. klasser fra Bjergmarksskolen. Mødet bliver afholdt den 25. februar klokken 18.30-20.30. Brugersiden af Handicaprådet advarer på det kraftigste mod den foreslåede løsning.
 
 1. Handicaprådet er blevet inviteret til at pege på to medlemmer til en følgegruppe for udlægning af midler til specialundervisning. Følgegruppen forventes at mødes to gange årligt. Handicaprådet efterspørger orientering fra Børneudvalget i forhold til klagemuligheder for borgerne. Herunder efterspørges det, hvordan midlerne til de enkelte områder fordeles.
 
 1. Der er i dag 17 sager vedrørende BPA og der er tre klager, som kommunen har fået medhold i. Der er ikke en opstramning af praksis. Handicaprådet efterspørger en samlet oversigt på området.
 
 1. Kommunen har modtaget hyrdebrevet og det afdækkes pt. hvilke ledsageordninger, der er politisk behandlet. Kommunen ønsker inden for egne rammer at tilbyde ledsagelse. Der bliver fulgt op på det kommende Handicaprådsmøde.
 
 1. Der er besøg på Svinninge Bibliotek den 28. januar klokken 14.
 
 1. Der er en proces i gang vedrørende udbuddet.
 
 1. Tornhøj er under skærpet tilsyn i tre måneder. Perioden er ved at udløbe nu. Karen Schur orienterede om håndteringen af handleplanerne med ekstern bistand undervejs. Handicaprådet bliver orienteret, når tilsynets endelige afrapportering foreligger. Herunder om de konkrete tiltag fra kommunens side.
 
 1. Der blev stillet spørgsmål om de nye genoptræningsplaner. Det vil for en stor udstrækning blive foretaget på Rebslagervej, på en institution eller i borgerens hjem. Der er i dag uklarhed hos nogle borgere, der er udskrevet i januar måned 2015, om hvor og hvordan genoptræningen skal finde sted.

  Hvis genoptræningsplanen angiver, at patienten/borgeren har behov for almen genoptræning efter udskrivning, skal kommunen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering angive, om borgeren har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau. På nuværende tidspunkt vil det være kommunens Genoptræningscenter, der varetager denne vurdering, støttet af en oversigt over niveauer af genoptræning og rehabilitering, som Ministeriet har udarbejdet. På Genoptræningscentret foretages faglig visitation af alle genoptræningsplaner. Dette sker ud fra en sundheds- og træningsfaglig vurdering samt i henhold til kommunens gældende servicekvalitet, Genoptræningscentrets ydelseskatalog og udarbejdede faglige standarder. Denne opgave varetages af 3 terapeuter, og har fungeret i 3 år. Funktionen ”Faglig visitation” af genoptræningsplaner er anerkendt af KL i en tidligere KORA rapport.
 
 
Orientering fra medlemmerne
 
 1. Morten Løvschall orienterede om, at LEV arrangerer orienteringsmøde om Førtidspension med deltagelse fra kommunen.
 
 
 
 
 
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3869994e1.docx
3870067e2.docx
3870509e4.docx
3870083e3.pdf
3881367e6.docx
3880822e5.pdf

Bilag

Notat om udlægning af midler til specialundervisning
Notat om bevillingspolitik for handicappede børn og unge.docx
Notat til handicaprådet om BPA-ordninger.docx
Manu Sareens hyrdebrev af 5. januar 2015
Bilag vedr. transportudbud.docx
Møde om fælles brug af lokaler på seminariet


3. Høring af potetialeafklaring hjemmeplejen

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 

Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Karen Schur indstiller, at

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Voksne besluttede den 24. november 2014 at sende potentialeafklaring vedr. leverandører af hjemmehjælp i høring i Handicaprådet.

 

Administrationen har udarbejdet en potentialeafklaring, som belyser mulige gevinster ved at gå fra en godkendelsesmodel til en udbudsmodel. Potentialeafklaringen er vedlagt som bilag.

 

Konklusionen på potentialeafklaringen er, at det frie valg i hjemmeplejen med fordel kan tilvejebringes gennem udbud. Administrationen antager, at det vil medføre:

 
 

En forudsætning for at opnå fordelene ved udbud til fulde er, at de private leverandører også kan levere plejeindsatser. Det kræver særlige kompetencer at levere pleje, kompetencer som ikke alle leverandører på markedet vil kunne leve op til. Derfor er anbefalingen i potentialeafklaringen at antallet af leverandører holdes på et minimum.

 

Hvis de private leverandører ikke varetager sygeplejeopgaverne, vil det være nødvendigt med et tæt samarbejde med kommunen, så borgeren oplever en sammenhæng i plejen – selvom der kommer to forskellige leverandører i hjemme.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 27-01-2015
Karen Schur orienterede om, at potentialeafklaringen peger på en lettere overskuelig model for fritvalgsordning i hjemmeplejen. Voksenudvalget har peget på, at der skal være mellem 2 og 4 eksterne leverandører. Der skal kunne leveres både sygepleje og praktisk hjælp. Sygeplejen som en option.
 
Handicaprådet peger på, at reduktionen af antallet af mulige leverandører kan medføre, at mindre lokale leverandører falder bort samtidig med, at det giver mulighed for en privat samlet leverandør af hele borgerens behov. Rådet efterspørger at få kravspecifikationen til høring, når den foreligger.
 
 
 
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3872282e5.pdf

Bilag

Potentialeafklaring vedr. model for private leverandører af hjemmepleje - Potentialeafklaring hjemmepleje den 26.11.2014.pdf


4. Forældrebetaling i forbindelse med foranstaltninger til handicappede børn

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orientering

 
 
 

Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Karen Schur indstiller, at

 

· Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet ønsker en orientering om Holbæk Kommunes praksis angående forældres egenbetaling for anbragte handicappede børn og unge.

 
 

Holbæk Kommunes administration af regelsættet.

 

Der tages ved hver eneste anbringelse stilling til forældrebetaling.

 

I langt de fleste tilfælde fritages forældrene for betaling, fordi bekendtgørelses § 7 er opfyldt.

 

Der er kun i ganske få sager besluttet, at forældrene skal bidrage med betaling til foranstaltningen.

 

I ingen af disse situationer er der pt. tale om foranstaltninger til handicappede børn, idet kommunen her har vurderet, at bekendtgørelsens § 7 stk. 1, nr. 1 har kunnet anvendes.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Der er i serviceloven hjemmel til at forældrene sættes i betaling for de foranstaltninger, kommunerne iværksætter overfor deres børn – uanset om der er tale om udsatte børn eller handicappede børn.

 

Hjemlen findes i SEL § 159 for øvrige foranstaltninger efter SEL § 52 stk. 3 nr. 7 (herunder døgnforanstaltninger).

 

Lovbestemmelserne er udmøntet i ”Bekendtgørelse om betaling for ophold på anbringelses- steder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år” Nr. 712 af 19. juni 2013.

 

Hovedreglen for betaling er anført i § 1:

 

For børn og unge under 18 år, der har ophold uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge, har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne ved ophold i forhold til indkomstgrundlaget, jf. § 2. Betalingen fastsættes af kommunen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

 

Undtagelse fra denne hovedregel er anført i bekendtgørelsesens § 7:

 

Selvom der efter de økonomiske forhold er grundlag for at pålægge betaling, har kommunalbestyrelsen efter en konkret og individuel vurdering, mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse herfor. Fritagelsen kan begrundes med forhold hos barnet eller den unge eller forældrene, f.eks., at:

 
 1. opholdet har et udpræget behandlingssigte

 2. fritagelse for betaling i særlig grad er af betydning for at fremme forældrenes medvirken ved gennemførelse af støtten

 3. der må regnes med særlig store udgifter for forældrene i forbindelse med opretholdelsen af kontakten med barnet eller den unge

 4. den unge har tidligere med egen indtægt bidraget til sit og familiens underhold eller efter hjemmets forhold antageligt ville have gjort dette, hvis barnet eller den unge ikke havde fået ophold uden for hjemmet,

 5. forældrene har flere børn i daginstitution, dagpleje eller anbringelsessteder for børn og unge

 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 27-01-2015
Holbæk Kommune har pt. ingen sager om forældrebetaling.
 

Referat
Sagsfremstilling5. Godkendelse af Handicaprådets budget 2015

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet, Karin Schur indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådets budget foreligger 23. januar 2015. Budgettet eftersendes derfor.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 27-01-2015
Budgettet blev omdelt på mødet, og blev godkendt af Handicaprådet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3893209e8.docx

Bilag

Budget 2015 - Handicapråd.docx


6. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2014

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet, Byrådet

 

Indstilling

Chef for Aktiv hele Livet Karen Schur indstiller, at

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet afgiver en årlig orientering om rådets arbejde og virke til Byrådet.

 

Orienteringen indeholder regnskab for 2014. Dette foreligger først endeligt 23. januar, hvorfor årsberetningen eftersendes.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 27-01-2015
Handicaprådets årsberetning blev godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3864956e8.docx

Bilag

Handicaprådets Årsberetning2014.docx


7. Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Eventuelt

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 27-01-2015
Karen Schur orienterede om principafgørelse 72-14 om botilbud opført efter almenboligloven. Rådet vil blive holdt løbende orienteret.
 
Karen Schur orienterede om, at Handicaprådet vil blive bedt om at gennemføre en mailhøring om den fremtidige brug af kvalitetsstandarder.
 
Holbæk Kommune søger midler fra klippekortspuljen. Den vil være rettet mod de borgere, der har det største hjælpebehov. Der vil blive fulgt op med yderligere information på førstkommende møde i rådet.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling