UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Rosenvænget 13, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

04-11-2014 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

04-11-2014 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering
3. Beslutning om mødeplan for 2015
4. Beslutning om behandling af tilbud fra God Adgang
5. Udpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget
6. Tildeling af Handicapprisen 2014 - Lukket punkt
7. Høring over udbud af kompressionsstrømper - Lukket punkt
8. Orientering om besøgsrunde til bibliotekerne
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 1. Godkendelse af dagsorden

 
 
 
 
 
 
 1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. september 2014.

Læs referat

 
 
 
 
 

Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.

Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til en orientering og evt. rundvisning.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Referatet og dagsordenen blev godkendt.

 
 

Beslutning i Handicaprådet den 04-11-2014
Dagsorden og referat blev godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling2. Orientering

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 1. Orientering fra formanden

A. Der er indgivet følgende høringssvar vedrørende Holbæk Kommunes forventede nye organisering ”Handicaprådet ser positive perspektiver i, at organisationen i højere grad tilpasses de kerneopgaver og de kernebehov, borgerne står med i Holbæk Kommune, end den har været hidtil.

 

Rådet peger samtidig på, at funktionsnedsættelse hos borgerne kan optræde indenfor alle kerneopgaver. Der er børn med funktionsnedsættelser, der er borgere på kanten af arbejdsmarkedet med funktionsnedsættelser, der er borgere med funktionsnedsættelser, der med forskellig støtte fungerer på arbejdsmarkedet, lige så vel som der er ældre borgere, der er præget af en funktionsnedsættelse. For blot at nævne nogle eksempler. Det bør derfor tilstræbes, at handicapspørgsmål ikke bliver isoleret i forhold til Kerneopgaven Aktiv hele Livet, hvorfra Handicaprådet vil blive betjent ifølge oplægget. Det er af væsentlig betydning, at hensyn og drøftelser med afsæt i handicappedes vilkår indgår på tværs af kommunens kerneopgaver.

 
 
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra administrationen

 1. Kent Iversen henvendte sig i forbindelse med Holbæk i Fællesskab med et forslag til indretning af lysreguleringerne omkring Tåstrup Have, Tåstrup Vænge og Abildgården. Der er taget kontakt til Kent Iversen, så forslagene kan indgå i arbejdet med tilgængelighedspuljen.

 2. Handicaprådet opfordrede til, at Udvalget for Voksne fik forelagt en orienteringssag om vederlagsfri fysioterapi. En sådan sag er behandlet på Udvalget for Voksnes møde den 27. oktober.

 3. Mundtlig orientering om handleplanen for Tornhøj.

 4. Statsforvaltningen har afgjort en sag fra Favrskov Kommune, hvor en handicappet kvinde har betalt for at få en pædagog med på ferie. Statsforvaltningen peger i afgørelsen på, at kvinden skal have egenbetalingen tilbage.  Holbæk Kommune er opmærksomme på afgørelsen, og pt. afventes en udmelding fra KL, fordi ministeriet og Ankestyrelsen endnu ikke har afklaret indbyrdes, hvordan mulighederne er for at yde socialpædagogisk bistand til borgere under midlertidige ophold i udlandet.

 
 
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra medlemmerne

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-11-2014
 1. Orientering fra formanden
Rådet tog orienteringen fra formanden til efterretning.
 
 1. Orientering fra administrationen
Rådet tog orienteringerne fra administrationen til efterretning.
Det videre forløb vedrørende Tornhøj følges.
KLs henvendelse til ministeriet eftersendes til medlemmerne.
 
 1. Orientering fra medlemmerne
Der var ingen punkter fra medlemmerne.
 
 
 
 
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling3. Beslutning om mødeplan for 2015

Sagsgang og sagstype


Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der er forslag til seks møder i 2015. Møderne er søgt placeret, så Handicaprådets beslutninger, høringssvar og bemærkninger kan indgå i administrationens sagsbehandling forud for de politiske udvalgsmøder.

 

Forslag til mødedatoer:

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-11-2014
Mødeplanen blev godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling4. Beslutning om behandling af tilbud fra God Adgang

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutning

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet besluttede på mødet den 9. september at indhente tilbud på mærkning af en række bygninger i Holbæk Kommune i henhold til God Adgang.

 

God Adgang har fremsendt tilbud på mærkningen af de omhandlede bygninger. Tilbuddet ligger ca. 30.000 kroner højere end, hvad Handicaprådet har sat af i budgettet for 2014. Den højere pris hænger sammen med, at bygningerne er store.

 

Der skal på den baggrund prioriteres mellem de udpegede bygninger. De bygninger, Handicaprådet måtte prioritere ned, kan efterfølgende indgå i arbejdet i 2015.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-11-2014
Det blev besluttet, at tilbuddet fra Godadgang skulle accepteres og periodiseres, så 50.000 falder i 2014 og resten i 2015. Der skal samtidig afsættes midler til regodkendelse. Administrationsbygningerne på Kanalstræde og Jernbanestræde er ikke rådhuse.
Ved tilrettelæggelse og periodisering af arbejdet med at mærke bygningerne kan skolerne afvente fastlæggelse af den fremtidige skolestruktur.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3753821e1.pdf
3753825e2.pdf

Bilag

Holbæk kommune tilbud (2).pdf
Liste med bygninger - bilag til tilbud.pdf


5. Udpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalgets valgperiode løber til udgangen af 2014.

 

Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer, hvor Handicaprådet udpeger det ene.

 

Jytte Brouer tilkendegiver, at hun er villig til genudpegning.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-11-2014
Jytte Brouer blev udpeget.
 

Referat
Sagsfremstilling6. Tildeling af Handicapprisen 2014 - Lukket punkt

Beslutning i Handicaprådet den 04-11-2014
Handicaprådet drøftede de indkomne forslag. Rådet drøftede i den forbindelse Brefo, foreningen af tidligere elever på Brunhøjskolen, nu CSU Holbæk, der gennem de seneste to år har været indstillet til handicapprisen. Foreningen arrangerer sommerrejser og vinterarrangementer for tidligere elever.
 
Foreningens indsats sikrer, at grupper af udviklingshæmmede har fået mulighed for at komme på ferier til syden, som ellers ikke ville være mulige.
 
Handicaprådet vurderede enstemmigt, at denne mangeårige frivillige indsats for handicappede med meget begrænsede muligheder for ellers at komme på ferier skal anerkendes med afsæt i de hidtidige indstillinger til prisen.
 
 
7. Høring over udbud af kompressionsstrømper - Lukket punkt

Beslutning i Handicaprådet den 04-11-2014
Handicaprådets høringssvar vedrørende udbud af kompressionsstrømper fremgår nedenfor:
 1. Rådet spurgte til, hvor stor egenbetalingen for en borger kan blive.
 2. Rådet bemærker, at Holbæks historiske forbrug ligger højt.
 3. Rådet bemærker, at der ved eventuelle lovgivningsændringer og myndighedskrav, der fører til ændringer i produkternes sammensætning af indholdsstoffer, bør sikres en hurtig udskiftning af produkterne hos brugerne.
 4. Rådet vægter, at medarbejderne skal have den fornødne uddannelse, og at der er tale om faguddannede sygeplejersker i forbindelse med måltagning.
 5. Rådet peger på, at måletasken bør indeholde det fulde udvalg af kompressionsstrømper, når bevillingshavere bliver præsenteret for udvalget.
 6. Der anbefales, at der også tilbydes kompressionsstrømper over størrelse 50.
 7. Rådet peger på, at 14 arbejdsdages leverancetid for specialstrikkede produkter kan være for lang.
 
 
 
8. Orientering om besøgsrunde til bibliotekerne

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orientering

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Tilgængelighedsgruppen har besøgt kommunes biblioteker i Holbæk, Tølløse og Jyderup for at vurdere handicaptilgængeligheden. Resultatet af besøget er gengivet nedenfor.

 

Generelt:

Adgangsautomaterne til de tre åbne/selvbetjente biblioteker er placeret for højt i forhold til kørestolsbrugere. Den tid, dørene står åbne efter aktivering af automaten, ønskes justeret i forhold til den tid, det tager at komme ind med en kørestol. (Især i Tølløse er det et problem).

Tyverisikringsgatene ved indgangsdøre ønskes bredere (større afstand mellem gatene).

 

Holbæk Bibliotek:

Der ønskes handicapparkering på Jyske Bank pladsen ved siden af biblioteket.

Der skal være en tydelig markering af trinene på den røde trappe ved indgang (gul stribe eller lignende).

 

Jyderup Bibliotek:

Adgangsautomaten ønskes flyttet til murstensvæg (til venstre for nuværende placering), da det er svært for kørestolsbrugere at nå ind til den, ligesom det er svært at nå, at vende og komme hen til døren inden den lukker.

Askekrukke på hjørnet ved indgang ønskes flyttet.

Den automatiske dørlukker ved toiletdøren til handicaptoilettet ønskes fjernet, da den hindrer indkørsel med kørestol.

Det ene håndtag ved handicaptoilettet mangler gummidub, og kan derfor glide. Desuden er toilettet for lavt.

Det skal skiltes bedre, hvordan liften ved nødudgangen anvendes.

 

Tølløse Bibliotek:

Papirdispenser til håndtørringspapir ønskes flyttet til den anden side af spejlet (nuværende placering kan ikke nås fra kørestol).

Der er for lidt plads på trinet foran indgangsdøren til, at en elektrisk kørestol kan komme ind. Det kan f.eks. løses med et bredere trin, eller ved at vindfanget flyttes ind i bygningen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Det blev besluttet, at Dan Bjørneboe og tilgængelighedsgruppen laver udkast til besvarelse af bibliotekerne og Center for Ejendomme og at de fornødne aktiviteter sættes i værk.

 

Tilgængelighedsgruppen besøger biblioteket i Svinninge.

 

Beslutning i Handicaprådet den 04-11-2014
Bibliotekerne havde forud for handicaprådets møde fremsendt opsamling på de foretagne besøg inklusive forslag til, hvordan de enkelte udfordringer kunne håndteres. Handicaprådet besluttede, at tilgængelighedsgruppen i samarbejde med Dan Bjørneboe sender et svar på dette og herunder tager kontakt til Center for Ejendomme, og besøger det sidste bibliotek.
 

Referat
Sagsfremstilling9. Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Eventuelt

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-11-2014
Rådet efterspurgte status på etablering af evalueringsgruppen for børnespecialområdet. Evalueringsgruppen er ikke nedsat endnu.
 
Jan Quist, leder for Specialcenter Holbæk, inviterede Rådets medlemmer til at deltage ved det forestående første spadestik til det nye Tornhøj. Dette er den 17. november kl. 13.30. Invitation til første spadestik medsendes.
 
 

Referat
Sagsfremstilling