UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

09-09-2014 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-09-2014 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering
3. Orientering om egenbetaling for ledsagelse på handicapområdet i 2013
4. Orientering om vederlagsfri fysioterapi
5. Høring af funktionsbeskrivelser for Holbæk Arena
6. Udpegning af bruttoliste over bygninger til God adgang
7. Drøftelse af budget 2015
8. Drøftelse af transport efter udbud
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

  1. Godkendelse af dagsorden

 
 
 
 
 
  1. Godkendelse af referatet fra mødet den 12. august 2014

 

Læs referat

 
 
 
 
 
 

Resterende møder i Handicaprådet i 2014:

 

Tirsdag, den 4. november 2014

 

Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.

Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til en orientering og evt. rundvisning.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2014
Referat og dagsorden blev godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling2. Orientering

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

  1. Orientering fra formanden

  1. ”Medlem af Handicaprådet, Michael Suhr har i en periode forfald til rådets møder. Michael Suhrs stedfortræder, Rasmus Brandstrup Larsen indkaldes derfor indtil videre til rådets møder i stedet for Michael Suhr”.

 
  1. LEV Holbæk holdt orienteringsmøde om førtidspension for forældre til unge mellem 16 og 18. På mødet deltog 17 familier og Holbæk Kommune deltog med en medarbejder. Mødet faldt godt ud ikke mindst grundet kvalificeret råd og vejledning fra medarbejderen.

 
 
 
 
 
  1. Orientering fra administrationen

  1. Der vil på mødet blive givet en kort opfølgning på status vedrørende tilgængelighed på Æglageret.

 
  1. Der vil på mødet blive orienteret om mødedato for bibliotekerne og tilgængelighedsgruppen angående tilgængelighed på bibliotekerne. Der henvises herudover til mødesagen vedrørende Adgang for Alle.

 
  1. På mødet den 12. august blev der efterspurgt kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet. Disse vil blive præsenteret kort på mødet.

 
 
 
 
 
 
  1. Orientering fra medlemmerne

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2014
Orientering fra formanden
Formanden orienterede om LEVs arrangement for forældre angående førtidspension. Der var stor tilfredshed med den deltagende sagsbehandler.
 
Myndighedsafdelingen for byg har været ude og inspicere for at finde frem til, om der er den fornødne handicaplift. Der kommer en status på novembermødet.
 
Der er aftalt møde på bibliotekerne mandag den 15. september om eftermiddagen på de tre biblioteker.
 
 
 
Orientering fra administrationen
Jan Christensen orienterede om sagsbehandlingstiderne på hjælpemiddelafdelingen, og de tiltag der er i gang for at reducere antallet af ventende.
 
Der blev efterspurgt en fysisk folder om hjælpemidler, som eventuelt kan ligge i hjemmeplejen.
 
Der blev samtidig peget på, at en udvidet beslutningskompetence hos personalet er ønskelig.
 
 
 
Orientering fra medlemmerne
LEV Holbæk er nu landets 3. største medlemsafdeling
 
Ole Brockdorff meddelte, at han ville komme lidt senere de kommende møder.
 
Der starter patientuddannelse for Hjernesagen i Holbæk. Der er bekymring for, at Elisabethcentrets adgangs- og parkeringsforhold er uegnede.
 
Der blev efterspurgt en opfølgning på det tidligere tilgængelighedsmøde i 2012.
 
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling3. Orientering om egenbetaling for ledsagelse på handicapområdet i 2013

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orientering

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har senest på mødet den 12. august 2014 efterspurgt en oversigt over betalt ledsagelse i 2013.

 

Institution

Beløb i kroner

Tornhøj

44.639

Sneppevej

0

Skarridsøhjemmet

77.957

Abildgården

28.317,28

Solgården, Udlandstur

1.002 (pr. borger)

Solgården, La Landia

397 (pr. borger)

Solgården, Danmarksturen

754,20 (pr. borger)

 

De fælles arrangementer, hvor personalet har indgået har gjort det muligt at få mængderabat. Det har i nogle af situationen gjort, at rejsen er blevet billigere, end den ville have været, hvis borgerne havde skullet tage af sted hver for sig.

 

Det gjorde det samtidig muligt at få fælles oplevelser med venner, som der er blevet bygget videre på efterfølgende.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2014
 
Efter en kort drøftelse af kommunens serviceniveau på området og efterspørgsel efter oplysninger fra psykiatrien, blev orienteringen taget til efterretning. Rådet opfordrede politikerne til at tage serviceniveauet op til fornyet overvejelse.

Referat
Sagsfremstilling4. Orientering om vederlagsfri fysioterapi

Sagsgang og sagstype

Handicapråd

Orientering

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der blev efterspurgt en orientering om vederlagsfri fysioterapi på Handicaprådets møde den 12. august.

 

Holbæk Kommunes borgerrettede kommunikation om vederlagsfri fysioterapi findes på nedenstående link. Her findes også en henvisning til kvalitetsstandard for kørsel.

 

Vederlagsfri fysioterapi behandles mere uddybende på blandt andet Region Midtjyllands hjemmeside på nedenstående link.

 

Selve ydelsen er gratis for borgeren. Dette er ikke tilfældet for transporten.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

http://holbaek.dk/borger/sundhed/vederlagsfri-fysioterapi/

 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/midtjylland/nyheder/meddelelser-fra-naere-sundhedstilbud/henvisning-af-patienter-vederlagsfri-fysioterapi/

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2014
Hjernesagen orienterede kort om udfordringen med, at der leveres mindre end, hvad lægerne har ordineret. Der blev henvist til, at manglende fysioterapi kan føre til udgifter til eksempelvis hjælpemidler senere. Hjernesagen vil komme med konkrete eksempler, som kan bruges i dialogen med region og fysioterapeuter.
 
Handicaprådet henstiller til, at der bliver lavet en orienteringssag i Udvalget for Voksne.
 
Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling5. Høring af funktionsbeskrivelser for Holbæk Arena

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Drøftelse

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Cowi har udarbejdet en beskrivelse af Holbæk Arena. Beskrivelsen side 33 og frem oplister de forskellige faciliteter. Der er et ønske om at få kvalificeret disse ud fra et handicapperspektiv. Om muligt vil man gerne have udfyldt og kommenteret kolonner med ”Bruger, funktioner og bemærkninger” og ”Inventar og udstyr”.

 

Handicaprådets bidrag skal bl.a. bruges til at blive helt skarpe på hvilket udstyr, der skal med og til at vurdere behovet for depotplads.

 

Der er ydermere et ønske om, at få input til, hvor arbejdet med Holbæk Arena kan tilpasses og justeres, eller hvor der er egentlige mangler.

Den første del af dokumentet indeholder en række ”Hverdagsscenarier” som er et forsøg på at tegne et billede af hvad stedet skal kunne og hvordan det skal fungere. Disse scenarier er især målrettet til de bydende arkitekter til inspiration.

 

Det sker lige nu

Samtidig med at dette arbejdsdokument er i hørring arbejder man videre med at få præciseret de forskellige afsnit og de grafiske oversigter. Vinderen af arkitektkonkurrencen, Cobe, er bl.a. i fuld gang med at revidere masterplanen og sikre, at der er sammenhæng mellem masterplanen og funktionsprogrammet.

 

Arbejdsdokumentet sendes også i høring hos Handicaporganisationerne.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2014
Handicaprådet kvitterer for den tidlige inddragelse i arbejdet frem mod Holbæk Arena.
 
Handicaprådet forventer, at bygningsreglementet og SBI-anbefalingerne bliver overholdt.
 
Rådet bemærker, at der i forbindelse med etablering af omklædningsrum tages højde for eksempelvis stomibrugere, der kan have brug for et selvstændigt rum.
Handicaprådet henstiller til, at der tages stilling til, hvordan Holbæk Arena vil kunne bruges til handicapidræt. Rådet peger på muligheden af at inddrage handicapidrætsudøvere fra kommunen og Holbæk Handicapidræt. Samtidig bør tilskuerpladser etableres, så de er handicapvenlige.
 
Det bør sikres, at der er adgang til bassinet for handicappede, og at parkerings-, adgangs- og flugtforhold tilrettelægges, så de egner sig for handicappede.
 
Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed for det videre arbejde frem mod Holbæk Arena.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3677566e1.pdf

Bilag

Funktionsprogram m oversigter - under udarbejdelse - 09 .pdf


6. Udpegning af bruttoliste over bygninger til God adgang

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutning

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet besluttede på mødet den 13. maj at udarbejde en liste over bygninger, der kan indgå i mærkningsordningen God Adgang for Alle. Udgangspunktet for forslaget er, at der indgår

 
 

Med dette afsæt peger tilgængelighedsgruppen sammen med Center for Ejendomme på følgende konkrete bygninger:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Godadgang.dk

 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2014
Der var et ønske om at få Kildevangens Skole afdeling i Ågerup med i stedet for Multihuset på Fælleden.
 
Tilgængelighedsgruppen går videre med ordningen.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling7. Drøftelse af budget 2015

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Drøftelse

 
 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Budgettet er 1. behandlet den 27. august. Og det er nu sendt i høring, så borgere og medarbejdere har mulighed for at give deres holdning til budgetforslaget til kende. I den forbindelse er der et borgermøde i kuben 1. september. Høringssvar skal være sendt inden den 19. september.

 

Budgetmaterialet findes på kommunens hjemmeside.

 

http://www.holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2015-holbaek-i-faellesskab/budget-2015-i-hoering/

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2014
Handicaprådet bemærker, at budgettets form gør det svært at arbejde med handicapforhold som et samlet område.
 
Rådet peger på, at der skal satses på at løse opgaver anderledes fremfor at gennemføre oplevede serviceforringelser. Rådet peger på, at betalte ledsageordninger bør overvejes.
 
Rådet hæfter sig ved som positivt, at hjerneskadekoordinatoren fortsætter.
 

Referat
Sagsfremstilling8. Drøftelse af transport efter udbud

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Drøftelse

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Fællesudbuddet af befordring har givet anledning til stor opmærksomhed. Seneste status gives på mødet. Rådet kan i den forbindelse drøfte fremtidig rolle ved lignende situationer og herunder, hvordan tidlige bidrag fra rådet kan indgå ved tilrettelæggelse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2014
Formanden orienterede om de oplevelser af svigt mange borgere har oplevet. Samtidig anerkendte han, at kommunen trådte i karakter i forhold til situationen.
 
Der er valgt ny operatør til en række af kommunens tilbud udvalgt gennem et fornyet hasteudbud på området. Rådet henviser til, at merudgiften til hasteudbuddet ikke skal tages fra institutionernes budget.
 
Hjernesagen peger på, at kommunens kørselsaftale til Stenhusbakken også giver anledning til udfordringer for borgerne.
 

Referat
Sagsfremstilling9. Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Eventuelt

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 09-09-2014
Jan Christensen orienterede om den vedtagne handlingsplan for Tornhøj. Den retter sig mod
Rådet bliver holdt orienteret i takt med, at handlingsplanen bliver gennemført.
 
Der var ikke yderligere til eventuelt.
 

Referat
Sagsfremstilling