UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

12-08-2014 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-08-2014 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering
3. Høring af Sundhedsaftale
4. Sundhedspolitikkens udviklingsplan i høring
5. Drøftelse af kriterier for tildeling af midler til handicapaktiviteter
6. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2014
7. Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris 2014
8. Høring af potentialeafklaring vedr. evt. konkurrenceudsættelse af produktionskøkkener
9. Status på afgivne høringssvar august 2013-august 2014
10. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 1. Godkendelse af dagsorden

 
 
 
 
 1. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. maj 2014.

 

Læs referat

 
 
 
 
 

Resterende møder i Handicaprådet i 2014:

 

Tirsdag, den 9. september 2014

Tirsdag, den 4. november 2014

 

Møder der afholdes på Kanalstræde 2 starter kl. 17.00.

Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til en orientering og evt. rundvisning.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 12-08-2014
Det blev besluttet at samle behandlingen af punkterne 3, 4 og 8. Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt.
 
Referatet indeholdt ikke oplysning om, at der var ønske om status for betalt ledsagelse. Med denne tilføjelse blev referatet godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling2. Orientering

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 1. Orientering fra formanden

 
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra administrationen

 1. Tornhøj

Forholdene på Tornhøj har været kritisk omtalt i medierne. Kort orientering om situationen på Tornhøj.

 1. Vederlagsfri fysioterapi

Der bliver givet en kort orientering om vederlagsfri fysioterapi og samspillet mellem involverede parter.

 
 
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra medlemmerne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 12-08-2014
Orientering fra formanden
Formanden ønskede, at der kan holdes rådsmøder på Åvangen og Agervang.
 
Der er deltagelse fra medlemmer af handicaprådet på den kommende budgetcamp.
 
Der er et ønske om at høre, hvor meget kommunen opkrævede for ledsagelse i 2013 frem til næste møde i Handicaprådet.
 
 
Orientering fra administrationen
Jan Christensen orienterede om, at der er valgt ny leverandør til transport. Opstarten har givet udfordringer, som der afholdes møde med leverandøren om i denne uge.
 
Tornhøj
Jan Christensen informerede om kommunens tiltag på Tornhøj gennem de seneste år med afsæt i pressens dækning af området. Fokus har blandt andet været på en opkvalificering af personale og ledelse. Andelen af uddannet personale udgør 50%, hvilket er en stigning fra ca. 30%. Den proces forventes at fortsætte. Samtidig vil der være fokus på afgrænsningen af målgruppen. Sagen bliver taget op på det kommende handicaprådsmøde.
 
Vederlagsfri fysioterapi
Der bliver indhentet opfølgende viden, som efterudsendes.
 
Orientering fra medlemmerne
Den tidligere formand for PTU er afgået ved døden.
 
Der starter et patientkursus for hjerneskadede i Holbæk i uge 37.
 
Hjernesagen spurgte til, om der findes kvalitetsstandarder for tildeling af hjælpemidler.
 
Ole Brockdorff informerede om, at trafiksikkerhedsplanen er på vej og vil blive sendt i høring hos rådet. Ole Brockdorff takkede herudover medlemmerne, formanden og administrationen for de gode møder.
 
LEV-Holbæk er vokset med 35% fra 1. marts 2014.
 
Den 27. august holder LEV medlemsmøde om førtidspension med deltagelse fra kommunen.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling3. Høring af Sundhedsaftale

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet - drøftelse

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sundhedsaftalen ”Fælles om en bedre Sundhed” beskriver, hvordan der samarbejdes mellem Region, Kommune og almen praksis. Der udarbejdes desuden en værktøjskasse med den mere praktiske udformning af samarbejdet.

 

Sundhedsaftalen skal være med til at sikre, at den sociale ulighed i sundhed reduceres, ligestille somatisk og fysisk sygdom og styrke børn i behandling. Første del er den mere politiske del, mens anden del af aftalen dækker de obligatoriske indsatsområder og af særlig interesse for handicaprådet er:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 12-08-2014
Handicaprådet hæfter sig ved, at sundhedsaftalen fokuserer på overgangene mellem sektorerne. Det fokus kan medvirke til at nedbringe ventetider ved eksempelvis kommunal genoptræning. Rådet bemærker, at den kommende værktøjskasse bør konkretisere eksempelvis ventetider. Samtidig bør der følges op på Sundhedsaftalen løbende.
 
Rådet hæfter sig herudover ved, at organiseringen forekommer meget kompleks.
 

Sagsfremstilling
Referat

3648299e1.pdf
3648298e2.pdf

Bilag

B 3.3. Tids- og procesplan for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2015-2018.pdf
B 3.1. Forslag til høringsudkast til sundhedsaftale 21072014.pdf


4. Sundhedspolitikkens udviklingsplan i høring

Sagsgang og sagstype

Sundhedspolitikkens udviklingsplan er i høring i Handicaprådet. Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn behandler udviklingsplanen endeligt på deres møder i august 2014.

 
 

Indstilling

 

Socialchef Jan Christensen indstiller, at:

 1. Handicaprådet drøfter sundhedspolitikkens udviklingsplan med henblik på at afgive høringssvar

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog i december 2013 den nye sundhedspolitik: ”Når sundheden skal frem”. I juni 2014 drøftede byrådet oplæg til udviklingsplan for Sundhedspolitikken og sendte herefter udviklingsplanen i høring.

 

Udviklingsplanen danner fundament for den konkrete udmøntning af Sundhedspolitikken. I udviklingsplanen (bilag) er givet eksempler på indsatser og tiltag, der vil blive arbejdet videre med.

 

Udviklingsplanen er baseret på Sundhedspolitikkens 3 målgrupper og 3 faglige udviklingsområder

 

Målgrupper

Faglige udviklingsområder

Børn & unge

Lighed i sundhed

Risikogrupper

Mental sundhed

Syge & svækkede

Sunde rammer

 

På baggrund heraf er der i udviklingsplanen prioriteret 6 hovedindsatser:

 1. Børneovervægt

 2. Børn og unges mentale sundhed

 3. Tværgående rusmiddelindsats: Alkohol og hash samt rygning

 4. Bedre sundhed til udsatte

 5. Mental trivsel hos syge og svækkede samt risikogrupper

 6. Øget tværsektorielt samarbejde om den ældre medicinske patient

For at understøtte arbejdet arbejdes der desuden med en række organisatoriske og systematiske processer, der skal sikre, at borgernes sundhed i højere grad bliver en del af kommunens daglige drift:

For at have størst mulig effekt skal kommunens sundhedsindsatser forankres på tværs af fagområderne. Udviklingsplanen er derfor lavet af medarbejdere på tværs af kommunens fagområder.

 

Sundhedsindsatserne bliver et vigtigt redskab til at realisere Holbæk i Fællesskab fordi sundhedspolitikken også sætter fokus på de udfordringer, som drøftes i omstillingsgrupperne under Holbæk i Fællesskab.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 12-08-2014
Handicaprådet havde ikke bemærkninger til den fremlagte udviklingsplan. Dog henleder rådet opmærksomheden på, at gruppen af udviklingshæmmede i egen bolig har behov for støtte og fokus.
 

Referat
Sagsfremstilling

3648711e3.pdf

Bilag

UdviklingsplanForSundhedspolitikken i høring.pdf


5. Drøftelse af kriterier for tildeling af midler til handicapaktiviteter

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet.

Drøftelse.

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet uddeler hvert år midler til handicapaktiviteter. Midlerne bliver tildelt efter ansøgning.

 

Ansøgerne skal leve op til en række kriterier for at komme i betragtning til midlerne. Kriterierne er:

 
 

Kriterierne har stået uændret siden 2008.

 

I forbindelse med tildelingerne i 2011-2014 har Handicaprådet herudover inddraget størrelsen af ansøgernes eventuelle formue, så en formue på 50.000 og derover har ført til afslag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 12-08-2014
DH-medlemmerne foreslår, at formuegrænsen fremover sættes til 100.000 men med evt. tildeling til ansøger med laveste formue.
 
Forslaget blev vedtaget.
 
 

Referat
Sagsfremstilling6. Tildeling af midler til handicapaktiviteter 2014

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet - Beslutning

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet besluttede på mødet den 13. maj 2014 at åbne for en ekstra ansøgningsrunde og at denne blev annonceret via DH Holbæk.

 

Anden runde har givet to yderligere ansøgninger.

 

Handicaprådet har i 2014 afsat 30.000 kr. til tilskudspulje til handicapaktiviteter.

 

Kriterierne for tilskuddet er følgende:

Ansøgningerne forelægges Handicaprådet til beslutning med oplæg til fordeling af midlerne fra administrationen.

 

Der er i anden runde søgt om i alt 10.000,00 kr. fordelt på to ansøgninger.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 12-08-2014
Det blev besluttet, at sige ja til Racer Running Holbæk, mens Hjernesagens ansøgning skal opdeles i kørsel og foredrag. Der gives her alene tilskud til foredraget.
 
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3648072e5.pdf
3648102e4.xlsx
3648075e6.pdf

Bilag

Race Running Holbæk
Liste over ansøgninger vedr handicaptilskud 2014 - ansøgningsrunde 2.xlsx
Hjernesagen Holbæk / Odsherred


7. Godkendelse af proces for tildeling af Handicappris 2014

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet.

Beslutning.

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet indstiftede på mødet den 11. oktober 2011 en handicappris på 10.000 kroner, som uddeles hvert år den 3. december. I 2014 er den 3. december en onsdag. Modtagere kan være privatpersoner, foreninger, organisationer eller erhvervsvirksomheder, som med initiativ og kreativitet i særlig grad har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvaliteten for mennesker med handicap.

Kriterierne for prisen er vedlagt.

Prisen følges af et kunstværk, primært fra en lokal kunstner.

Processen for tildeling af Handicapprisen for 2014 sættes i gang med opslag på hjemmesiden og med frist for indstillinger fredag den 17. oktober 2014, så Handicaprådet kan tage stilling til indstillingerne på mødet den 4. november 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 12-08-2014
Processen blev tiltrådt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3619704e7.doc

Bilag

Kriterier for tildeling af handicappris


8. Høring af potentialeafklaring vedr. evt. konkurrenceudsættelse af produktionskøkkener

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller at:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Voksne besluttede den 2.april 2013, at der skulle foretages en konkret vurdering af om kommunens madproduktion til plejecentre og bosteder egner sig til at blive konkurrenceudsat.

 

Kommunens madproduktion foregår i dag i køkkener på henholdsvis Stenhusbakken og Møllevang. Der produceres dagligt ca. 475 portioner til Holbæk Kommunes plejecentre, 3 bosteder, plejehotellet og caféer.

 

Produktionen foregår som henholdsvis køle- og som køle-vacuumproduktion.

 

Udvalget for Voksne har på udvalgsmøde den 26.maj 2014 besluttet, at arbejdet med potentialeafklaringen om konkurrenceudsættelse af Holbæk Kommunes madservice fortsætter.

 

Potentialeafklaringen sendes derfor i høring hos de høringsberettigede parter.

 

Høringssvar bedes udarbejdet senest den 12.august 2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 12-08-2014
 
Handicaprådet hæfter sig ved, at resultatet af udbuddet ikke kan mærkes af borgerne i form af ændrede madoplevelser. Rådet henleder opmærksomheden på, at forsyningssikkerhed bør vægtes højt ved vurderingen af kommende tilbud.

Referat
Sagsfremstilling

3584062e8.pdf

Bilag

Potentialeafklaring 28 05 14 ver 3 Gældende.pdf


9. Status på afgivne høringssvar august 2013-august 2014

Sagsgang og sagstype

Handicapråd.

Orienteringssag.

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet er i perioden august 2013 til august 2014 blevet hørt over 12 sager. Ud af disse høringer er 4 gennemført via mail, idet høringen ikke har kunnet indpasses i den ordinære mødekadence.

 

Rådet har gjort opmærksom på, at denne fremgangsmåde er uheldig, og at den forudsætter, at høringsskrivelser og –beskrivelser er klare og beskrevet på en måde, der gør det muligt at forholde sig til sagen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 12-08-2014
Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3619345e9.docx

Bilag

Oversigt over høringssager fra Handicaprådet


10. Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Eventuelt

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 12-08-2014
Der blev efterspurgt status på god adgang til alle. Karen og Grete indkaldes til møde med Center for Ejendomme.
 
Der blev efterspurgt en status på Æglageret.
 

Referat
Sagsfremstilling