UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

13-05-2014 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-05-2014 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering
3. Orientering om visitation til specialundervisning for skoleår 2014-15
4. Beslutning om fremtidig kompensation for administration
5. God adgang for alle
6. Orientering om projekt 'Tryg og smidig overgang fra ung til voksen'
7. Status på ansøgninger om Førtidspension 2013
8. Tildelng af midler til handicapaktiviteter 2014
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 1. Godkendelse af dagsorden

 
 
 
 
 1. Godkendelse af referatet fra mødet den 8. april 2014.

Læs referat

 
 
 
 
 
 
 

Resterende møder i Handicaprådet i 2014:

 

Tirsdag, den 12. august 2014

Tirsdag, den 9. september 2014

Tirsdag, den 4. november 2014

 

Møder der afholdes på Kanalstræde 2, starter kl. 17.00.

Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til en orientering og evt. rundvisning.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 13-05-2014
Det blev bemærket, at der på seneste møde blev nævnt, at Gigtforeningen havde valgt ny formand.
 
Referatet blev godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling2. Orientering

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 1. Orientering fra formanden

 1. Formanden har som repræsentant for LEV været i foretræde i Folketinget for beskæftigelsesudvalget vedrørende Førtidspension for udviklingshæmmede (LEVs målgruppe). Der ses på landsplan med den nye lovgivning der trådte i kraft 1. januar 2013 et fald i tildelingen af FØP på 75% samt nogle grelle forløb, hvilket ikke var folketingets hensigt med denne målgruppe. Der er stor landspolitisk fokus på sagen for at få rettet op på kommunernes administration/tolkning af ”glatsager”. Der stilles pt. en række §20 spørgsmål til ministeren. 2. Brev sendt til samtlige folketingspolitikkere er vedhæftet dette referat som bilag.Holbæk kommune var stærkt repræsenteret på regional temadag for handicapråd. Der blev peget på skoleområdet, velfærdsteknologi, digitalisering, retssikkerhed, tilgængelighed og Danmarks forpligtelser i forhold til handicapkonventionen. Emnerne kan overvejes som temaer for det fremtidige arbejde i Handicaprådet. Der kan eventuelt etableres fællesmøder mellem Handicaprådet, Ældrerådet og Udvalget for Voksne på udvalgte temaer.

 
 1. Orientering fra administrationen

 1. ”Der har siden handicaprådsmødet den 8. april 2014 været dialog med bibliotekschefen vedrørende adgangsforholdene. Der er opmærksomhed på, at indgangspartierne i Svinninge og Jyderup ikke er optimale. Der efterspørges herudover en uddybning af udfordringen med at scanne materialer i Tølløse, da biblioteket endnu ikke har mødt udfordringen i dagligdagen”  Det blev bemærket af tilgængelighedsgruppen, at udfordringen med scanning skyldes, at scannerne kun meget vanskeligt kan benyttes af kørestolsbrugere.

 1. Orientering fra medlemmerne

Pernille Kruse orienterede om kontakt til Æglageret vedrørende adgangsforhold. Rådet ønskede en opfølgning overfor fagudvalget vedrørende tilgængelighedssituationen.

 

Der blev spurgt til, hvad der sker i forhold til hjerneskadeprojektet, der i sin nuværende form udløber i 2014. Jan Christensen orienterede om, at den koordinerede hjerneskadeindsats bør fortsættes, men projektet kan blive justeret ud fra de erfaringer, der er indhentet i projektets levetid. Rådet bemærkede, at økonomi til videreførelsen af projektet skal med i Budget 2015.

 

Der har været møde mellem en pårørendegruppe og Jan Christensen. Der var enighed om, at der er muligheder for med begrænsede midler at forbedre vilkårene for de pårørende. Jan Christensen anbefalede at føre tankerne ind i Holbæk i Fællesskab og Aktiv hele Livet.

 

Kalundborg, Odsherred og Holbæk har udviklet kursus for pårørende til hjerneskadede. Der kommer kursus i Holbæk i efteråret.

 

Der er sundhedsdag den 21. juni.

 

Landsformanden for LEV, Sytter Kristensen, har modtaget en pris på 250.000 kr. som den sympatiske kværulant fra den Georgbruunske Fond.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 13-05-2014
Orienteringen blev taget til efterretning, og der blev udtrykt ønske om et opfølgende besøg med biblioteksområdet.
 
 

Referat
Sagsfremstilling3. Orientering om visitation til specialundervisning for skoleår 2014-15

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling


Direktør René Junker indstiller, at handicaprådet:

 1. orienteres om status på visitation til specialundervisning for skoleår 2014-15.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i december 2013 at ændre den måde ressourcer til specialundervisning styres på.

 

På Handicaprådets møde deltager Helle Mariager, Børne-og ungechef på det specialiserede børneområde, og orienterer om:

Nedenfor er principperne i ny praksis kort beskrevet.

 

Ny praksis pr. 1. januar 2014:


Grundprincipperne er, at

a) kompetence og budgetansvar for specialundervisning til børn og unge er flyttet fra Familiecentret til folkeskolerne.

b) folkeskolernes økonomi fordeles efter en ny tildelingsmodel, som indeholder budget til almenundervisning og specialundervisning.

c) ny tildelingsmodel på skoleområdet indfases over en periode på seks år.

d) der er årlig evaluering i overgangsfasen.

 

a. Ny kompetencefordeling. Skolelederen har kompetence og budgetansvar for specialundervisning til elever bosat i skoledistriktet. Det er udelukkende tale om en ændring af den ledelsesmæssige kompetencefordeling. Der er ligesom i dag faglig visitation med rådgivning fra børnekonsulentcentret. Som noget nyt vil rådgivningen til skolerne blive tilpasset og organiseret i en rådgivningsenhed. Her vil også specialviden i kommunens børnespecialcentre inddrages ved visiteringer.

b. Ny tildelingsmodel. Budget til almen- og specialundervisning fordeles mellem skolerne efter én tildelingsmodel. Tildelingsmodellen er bygget op om de samme principper, som den skolernes økonomi fordeles efter i dag. Modellen er primært elevbaseret kombineret med et beløb pr. skole og matrikel. Som noget nyt fordeles 20 % af skolernes samlede budget efter sociale kriterier for det enkelte skoledistrikt. Budget til kørsel til specialtilbud er foreløbig fastholdt i central pulje for at sikre ens vilkår for alle skoler uanset geografisk placering.

c. Overgangsordning på seks år. Den ny tildelingsmodel bliver indfaset over en periode på seks år. Det vil sige budgetterne gradvist bliver omfordelt mellem skolerne efter den tildelingsmodel, der besluttes. Det skal give folkeskoler og specialskoler tid til gradvist at tilpasse aktiviteter og udgifter. Overgangsperioden skal give den enkelte skole mulighed for at styrke inklusionsindsatser og samtidig sikre et økonomisk bæredygtigt grundlag. De skoler som bliver særlig udfordret i overgangsperioden vil få ekstra faglig hjælp til opgaven.

d. Årlig evaluering. I overgangsfasen gennemføres en årlig evaluering, som behandles i Udvalget for Børn. Ved evalueringen foretages en vurdering af skolernes faglige og økonomiske bæredygtighed både enkeltvis og samlet set. De kommunale specialtilbud følges tilsvarende. Der nedsættes endvidere en følgegruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra specialtilbud, folkeskole og repræsentanter fra faglige organisationer og handicapråd, som følger indfasningen af den ændrede styringspraksis.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 13-05-2014
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Rådet bemærkede, at rådets ønske om evaluering af udlægningen af midler til specialundervisning er indarbejdet i arbejdet på området.
 
Præsentationen vist på mødet bliver eftersendt til Handicaprådet.
 

Referat
Sagsfremstilling4. Beslutning om fremtidig kompensation for administration

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet besluttede på rådets møde den 4. februar 2014, at organisationsmedlemmerne fremadrettet kunne vælge mellem enten at

 
 
 

Forvaltningen har siden mødet haft en skriftlig kommunikation med SKAT, der har tilkendegivet, at rådsmedlemmer, der ikke er aflønnet af kommunen for medlemskabet, kan modtage 2.300 kroner uden at blive beskattet af beløbet.

 

Det indstilles derfor, at reducere kompensationen for de organisationsmedlemmer, der ønsker denne form til 2.300 kroner årligt med virkning fra 2014.

 

De medlemmer, der endnu ikke har taget stilling til, hvilken af de tre modeller de ønsker, kan meddele Dan Bjørneboe om hvilken model, de ønsker at tilslutte sig.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 13-05-2014
Handicaprådet besluttede at nedsætte kompensationen fra 2.400 kroner årligt til 2.300 kroner årligt.
 

Referat
Sagsfremstilling5. God adgang for alle

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Beslutning

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet behandlede spørgsmålet om, at Holbæk Kommune skal lade nogle af kommunens ejendomme indgå i mærkningsordningen ”God adgang for alle”.

 

På mødet den 23. april 2013 blev der præsenteret to mulige modeller for registrering af kommunens ejendomme. Den ene var en registrering ved indsats fra frivillige. Den anden var registrering ved kommunens ansatte.

 

Omkostningerne ved registreringen ved kommunens medarbejdere var 0,3 mio. kroner, mens en registrering ved inddragelse af frivillige kunne gennemføres med den omkostning, som selve medlemskabet af God adgang udgør.

 

Handicaprådet har siden afsat 50.000 kroner til medlemskabet i budgettet for 2014.

 

Der er på denne baggrund brug for en arbejdsgruppe, der kan tilrettelægge indsatsen fra frivillige, og der skal samtidig tages kontakt med God Adgang.

 

Målet er at præsentere en konsolideret proces på mødet i Handicaprådet den 12. august 2013.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

www.godadgang.dk

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 13-05-2014
I forlængelse af dagsordenens udarbejdelse har kontakten til godadgang vist, at ordningen foretager den første registrering af mellem 12-15 bygninger. Tilgængelighedsgruppen suppleret med Karen kommer med forslag til bygninger.
 
 

Referat
Sagsfremstilling6. Orientering om projekt 'Tryg og smidig overgang fra ung til voksen'

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller at rådet:

 1. tager orienteringen om projekt ’Tryg og smidig overgang fra ung til voksen’ til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Projekt ’Tryg og smidig overgang fra ung til voksen’ startede i slutningen af 2013.

Formålet med projektet er:

 

Projektets 1. del

Første del af projektet handlede kort sagt om at få et billede af, hvorfor overgangen fra ung til voksen kan være problemfyldt for de unge, som modtager hjælp og støtte fra kommunen.

Projektet havde fokus på at få beskrevet sager, hvor den unge og familien oplevede bøvlet sagsbehandling. Beskrivelsen blev baseret på familiens oplevelse og suppleret med erfaringer fra ledelse og medarbejdere i kommunen.

 

Beskrivelserne tegner et billede af, hvor samarbejdet halter og hvordan både familie og ansatte i kommunen kunne ønske sig, at tingene fungerede anderledes.

 

Projektets 2. del

Med afsæt i beskrivelserne, lavede projektgruppen en handleplan for det videre arbejde. Handleplanen tager afsæt i de mange ønsker om forbedringer, som beskrivelserne tydeliggjorde.

Handleplanen består af fem dele:

 

Pilotprojekt ”Sammenhængsmøder”

Pilotprojektet går ud på at afprøve en ny form for møde, hvor den unge/familien mødes med de medarbejdere fra de afdelinger i kommunen, som kan blive relevante for den unge efter det 18. år (det vil som oftest være Socialcentret, Arbejdsmarkedscentret og Ungdommens Uddannelsesvejleder). Derudover deltager den unge nuværende sagsbehandler fra Familiecentret naturligvis). Formålet med mødet er, at der skal lægges en fælles handleplan for den unge.

 

Der skal i perioden frem til efteråret 2014 afholdes 30 sammenhængsmøder. 15 møder afholdes med unge på 16 år og de resterende 15 afholdes med unge på mellem 17 og 17½ år.

 

Fælles værdigrundlag

Med afsæt i al den viden som er fremkommet gennem arbejdet med projektets 1. del, er der på nuværende tidspunkt lavet et første oplæg til et fælles værdigrundlag.

Værdigrundlaget skal fungere som det fælles fundament for det fremtidige samarbejde på området.

 

Rådgivning og kommunikation til/med den unge/familien

I projektets 1. del kom en række forslag og input til rådgivning og kommunikation til den unge og familien.

 

Projektgruppen vil dels sikre kommunikation med den unge/familien umiddelbart efter det afholdte sammenhængsmøde – vi vil gerne høre familien oplevelse af mødet, og få deres input til at kunne gøre det endnu bedre.

 

Efter sommerferien vil projektgruppen desuden udarbejde relevante rådgivnings- og kommunikationsmaterialer til den unge/familien.

 

Fælles strategi

Projekt ’Tryg og smidig overgang fra ung til voksen’ skal kobles til de udviklingstiltag som er i gang i Holbæk Kommune – herunder Holbæk i Fællesskab.

 

Løbende måling af resultaterne

For at kunne lære af projektet, gennemføres der tre evalueringer.

Den første evaluering er foretaget i april, som skal fungere som en ’førmåling’ (dvs. en kortlægning af, hvordan tingene fungere inden projektets 2. del går i gang). Derudover skal der foretages en midtvejsevaluering efter sommerferien og en slutevaluering sidst på året ved projektets afslutning.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 13-05-2014
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at arbejdet med overgangen fra ung til voksen vil blive fulgt nøje.
 
 

Referat
Sagsfremstilling7. Status på ansøgninger om Førtidspension 2013

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet - Orientering

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Førtidspensionsreformen trådte i kraft 1. januar 2013.

 

Reformen betyder, at de mest udsatte borgere skal have en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Omdrejningspunkter er Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger.

 

Der er samlet tale om 109 borgere, der har søgt om førtidspension i 2013. Der er bevilget 51 pensioner, mens 44 har fået afslag. 14 ansøgninger er blevet henlagt.

 

Ansøgninger om førtidspension i 2013

Afgørelse

Antal

Bevillinger

51

Afslag

44

Henlæggelser

14

I alt

109

 

Ser man på de 44 afslag, da fordeler forsørgelsesgrundlaget for disse borgere sig med 25 på kontanthjælp, 16 på sygedagpenge, 1 er på ressourceforløbsydelse og 1 er på ledighedsydelse. Den sidste borgers forsørgelsesgrundlag kategoriseres som ”andet” i det eksisterende datagrundlag.

 

Forsørgelsesgrundlag for afslåede ansøgninger om førtidspension i 2013

Forsørgelsestype

Antal

Kontanthjælp

25

Sygedagpenge

16

Ressourceforløbsydelse

1

Ledighedsydelse

1

Andet

1

I alt

44

 

Der er pt. ikke en endelig afdækning af baggrunden for afslagene. Dette vil blive søgt kvalificeret yderligere frem til mødet i handicaprådet den 13. maj.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 13-05-2014
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Rådet bemærkede, at der er en løbende udfordring for kommunen med at sikre overgangen fra ung til voksen og sikre én samlende indgang for borgerne på tværs af kommunens forvaltninger.
 
Rådet hæftede sig herudover ved nogle af de eksempler på ”Glatsager”, som Susan Brinck nævnte. Konkret, at unge, der har modtaget specialstøtte eksempelvis i kommunens tilbud gennem hele livet, som udgangspunkt vil kunne være en glatsag, idet dokumentationen for de helbredsmæssige forhold her forventeligt vil være nok.
 
Herudover blev nævnt, at en ung med Downs syndrom ofte vil være en glatsag, ligesom en ung der er visiteret til et STU forløb ofte vil være en glatsag.
 
Rådet hæftede sig derudover ved, at Susan Brinck henviste til vigtigheden af, at de unges sager blev startet op, når den unge fyldte 17, så den var klar til at blive behandlet, når den unge fylder 18. Samtidig blev det nævnt, at kommunen bliver bedre til at sikre en rettidig sagsstart.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling8. Tildelng af midler til handicapaktiviteter 2014

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet - beslutning

 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har i 2014 afsat 30.000 kr. til tilskudspulje til handicapaktiviteter.

 

Kriterierne for tilskuddet er følgende:

 
 

Ansøgningerne forelægges Handicaprådet til beslutning med oplæg til fordeling af midlerne fra administrationen.

 

Der er søgt om i alt 8.825,00 kr fordelt på tre ansøgninger.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 13-05-2014
Handicaprådet besluttede at følge indstillingen. Som konsekvens af dette blev det besluttet at åbne op for en endnu en ansøgningsrunde med foreningerne. Anden runde sættes umiddelbart i gang med kommunikation til foreningerne via DH Holbæk. Ansøgningerne vil blive behandlet på næste møde. Samtidig blev det besluttet at kommunikere puljen bredere ud for at få flere ansøgere til midlerne. Samtidig blev det besluttet at drøfte de eksisterende kriterier for fremadrettede tildelinger på næste møde i Handicaprådet (august 2014).
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3521069e1.xlsx
3521002e2.pdf
3520934e3.pdf
3520878e4.pdf

Bilag

Liste over ansøgninger vedr. handicaptilskud 2014.xlsx
Scleroseforeningen, Nordvestsjælland
Osteoporoseforeningen Lokalafdeling Vestsjælland
Spastikerforeningen, Nordvestsjælland


9. Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Eventuelt

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 13-05-2014
Handicaprådet ønsker en opfølgningssag på afgivne høringssvar på et kommende møde.
 
Der blev udtrykt ønske om en genoptagelse af status på ledsagelse for beboere på bosteder.
 
Hjernesagen uddelte en pjece og materiale fra foreningen.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling