UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

Kildehaven, Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

STARTTIDSPUNKT

08-04-2014 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

08-04-2014 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering
3. Orientering om Holbæk i Fællesskab
4. Genbehandling af årsrapport 2013
5. Orientering om deltagere i seminardag for kommunale handicapråd
6. Orientering om Helhedsplan for Bo og Service
7. Høring af rammeaftale 2015
8. Budget 2014
9. Genudpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget
10. Handicapforhold Fjordstjernen
11. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 1. Godkendelse af dagsorden

 
 
 
 
 1. Godkendelse af referatet fra mødet den 4. februar 2014.

Læs referatet

 
 
 
 
 
 

Resterende møder i Handicaprådet 2014:

 

Tirsdag, den 13. maj 2014

Tirsdag, den 12. august 2014

Tirsdag, den 9. september 2014

Tirsdag, den 4. november 2014

 

Møder der afholdes på Kanalstræde 2, starter kl. 17.00.

Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til en orientering og evt. rundvisning.

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen fik tilføjet nyt punkt 10 med ”Høringssvar vedrørende Fjordstjernen”
 
 1. Godkendelse af referat
Referatet skulle præciseres med, at det er adgangsforholdene mellem Kildehaven og byen, der kan forbedres.
 
 
 
 
 

Referat2. Orientering

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 1. Orientering fra formanden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra administrationen

 1. ”Mailhøringen vedrørende kvalitetsstandarder på ældreområdet gav to tilbagemeldinger. Disse er samlet i nedenstående høringssvar:

Træning/genoptræning

Der peges på, at der er mange gode intentioner, og der er store forventninger til plejehotellet i Regstrup.

 

Ventetider på op til 4 uger er dog for lang. Det er både af hensyn til patient og udgifter. Der peges især på træning ved alvorlige rygproblemer og hjerneblødning. Der peges ydermere på behovet for bassintræning og støtte til flytning og omklædning af patienter.

 

Der spørges herudover til, om alle får en kontaktperson og om træningstilbuddet justeres løbende efter borgerens færdigheder.

 

Sårbehandling

Det fremgår, at de mennesker, der kommer og behandler, skal behandles med respekt. Der peges i den forbindelse på, at der med fordel kan arbejdes med begrebet ”gensidig respekt”.

 

Kørsel

De borgere, der ikke er i stand til at benytte offentlig transport, får meget begrænset refusion. Det sker eksempelvis, når der ikke er nogen offentlig transport fra pågældendes bopæl. Årsagen til, at der er tale om begrænset refusion er, at pensionister kan køre med offentlig transport til halv pris. Når det er nødvendigt at benytte handicapbil, så er den mulighed reelt ikke til stede. Herudover peges der på, at transportrefusion også ville være formålstjenlig, når der i øvrigt er tale om vederlagsfri fysioterapeutisk behandling.

 

Herudover bør busserne indrettes med lave brede trin.”

 
 1. Handicaprådets bemærkninger på mødet den 4. februar 2014 til udbud af hjælpemidler er videregivet til myndighedschef for hjælpemidler i et møde.

 2. Handicaprådet besluttede på mødet den 4. februar 2014, at medlemmerne kan vælge mellem

· Tabletbaseret dagsordenssystem

· Afregning ud fra regning og som nu

· 2.400 kroner årligt

 

Organisationsmedlemmerne bedes meddele, hvilken løsning der ønskes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Orientering fra medlemmerne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
 1. Orientering fra formanden
Formanden orienterede om, at det ikke havde været muligt at besætte workshop om inkluderende partnerskaber med en repræsentant fra Handicaprådet.
 
 1. Orientering fra administrationen
Mailhøringssvar blev gennemgået. Pernille Kruse fortalte, at voksenudvalget har behandlet sagen om kørsel på sidste møde.
 
Handicaprådet havde ingen bemærkninger til, at rådets konklusioner vedrørende hjælpemiddeludbud er viderebragt.
 
Handicaprådets organisationsmedlemmer melder tilbage til Dan Bjørneboe angående ønsker om fremtidig sekretariatsbetjening.
 
Der blev givet en kort orientering om handicaptilgængelighed på Æglageret.
 
 1. Orientering fra medlemmerne
 
Rådet er blevet inviteret til en byvandring for at afklare reklameskiltning på gadeniveau.
 
 
 
 
 
 

Referat3. Orientering om Holbæk i Fællesskab

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor en ny økonomisk virkelighed. Vi har grundlæggende styr på udgifterne, men vores indtægter kan ikke følge med. Fra 2015 og frem mangler vi i gennemsnit ca. 125 mio. om året.

Byrådet i Holbæk har taget offensivt fat på denne store udfordring. Et enigt byråd har oprettet Projektudvalget for Vækst for at sætte turbo på at styrke grundlaget for fremtidens indtægter. Og med initiativer som ’Resultater gennem forenkling og tillid’ og ’Holbæk i Fællesskab’ har byrådet sat en ny retning for udvikling af kommunen og at samspillet med borgere, virksomheder, foreninger og mange andre. Den Politiske ambition er, at vi skal bruge den økonomiske udfordring til at udvikle den måde, vi låser vores kerneopgaver på. Vi skal ikke bare ’spare os ud af krisen’. Vi VIL noget mere og bedre.

En bedre kommune for færre penge. Kommunernes rolle i udviklingen af velfærdssamfundet og samspillet med borgere og virksomheder er under forandring. Vi skal i de kommende år bidrage til at finde gode løsninger på store udfordringer. Det skal ske indenfor en økonomisk ramme, som bliver mindre og i en tid, hvor mange mennesker ikke oplever at være en del af et fællesskab. Vi har altså både en økonomisk udfordring, og udfordring der vedrører vores fællesskab og fremtidige velfærd.

I foråret 2014 vil fire ’politiske omstillingsgrupper’ danne rammen om et nyskabende samarbejde i Holbæk Kommune mellem politikere, borgere, virksomheder, medarbejdere og andre interessenter.

Grupperne skal undersøge og foreslå omstillinger, som gør det muligt at løfte kerneopgaverne bedre og billigere. Hver gruppe arbejder med et tema, som har stor betydning for både den enkelte og for vores samfund – og som samtidig udgør en stor del af kommunens økonomi:

De politiske omstillingsgrupper arbejder fra marts til juni 2014. Gruppernes slutprodukt er et eller flere mulige scenarier/modeller til byrådet, som byrådet kan vælge at bruge i budget 2015-18, men ikke er forpligtet til at bruge. Det er en ny måde at skabe velfærd på, for og med borgerne. Det er ved at møde udfordringerne på denne måde, at vi skaber ’Holbæk i Fællesskab’.

 

Læs mere på Holbæk i Fællesskab

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 

Referat4. Genbehandling af årsrapport 2013

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet, Byrådet

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet besluttede på mødet den 4. februar 2014 at udsætte behandlingen af årsberetning 2013 til nærværende møde. Årsberetningen er blevet udvidet med en uddybet formandsdel og budget 2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
Rådet bemærkede, at der var enkelte årstalsangivelser i årsberetningen, der skal justeres til 2013.
 
Beretningen blev med godkendt med disse bemærkninger.
 

Referat

3488195e1.pdf

Bilag

Handicaprådets_Årsrapport_2013.pdf


5. Orientering om deltagere i seminardag for kommunale handicapråd

Sagsgang og sagstype

Orientering om deltagelse i seminardag for kommunale handicapråd

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Socialstyrelsen afholder seminardag for medlemmer af de kommunale handicapråd i Region Sjælland den 12. maj 2014 i Ringsted. Programmet for seminardagen er vedhæftet som bilag.

 

Følgende medlemmer af Handicaprådet har meddelt, at de deltager:

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
Orienteringen blev taget til efterretning. Ole Brockdorff deltager også i seminariet.
 
 
 

Referat

3486940e2.pdf

Bilag

Program Ringsted_seminardag 12 05 14.pdf


6. Orientering om Helhedsplan for Bo og Service

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet - orienteringssag

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet blev på mødet den 4. februar 2014 orienteret om status for helhedsplanen for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter. Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Udvalget for Voksne gennemførte på udvalgets møde den 24. marts 2014 en temadrøftelse om udviklingen på Socialområdet. Helhedsplanen for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter indgik som en væsentlig del af temadrøftelsen. Orienteringen blev også her taget til efterretning.

 

Handicaprådet vil blive holdt løbende orienteret om udviklingen i Helhedsplanen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Referat7. Høring af rammeaftale 2015

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde senest 1. juni 2014. Aftalen indgås årligt.

 

Forslaget til Rammeaftale 2015 foreligger nu i form af udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Den omfatter et tillæg (en allonge) om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 10. marts 2014 og anbefaler, at kommunalbestyrelserne godkender dem.

 

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

Strategien indeholder 4 fokusområder for 2015, og fokuser i øvrigt på den faglige udvikling i de omfattede tilbud og behovet for at oprette nye pladser.

 

Fokusområder

Udviklingsstrategiens fokusområder aftales typisk for et år af gangen.

 

Fokusområderne for 2015 er:

 
 1. Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

 2. Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)

 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling.

 4. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

 

Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland drøftede fokusområderne på et temamøde den 28. februar 2014. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum deltog også.

 

Ministertemaet

Ministeren har anmodet om, at der er fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Ministeren ønsker herudover, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

 

Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område

De ændrede kontanthjælpssatser kan give unge, der har brug for et botilbud efter Serviceloven, problemer med at betale huslejen i de almene botilbud. Tilsvarende kan unge med psykiske problemer opleve ikke at have råd til at bo i egen lejlighed eller i botilbud, når de ikke har en førtidspension.

 

Derfor indeholder rammeaftalen et forslag om, at kommunerne sætter særlig fokus på konsekvenser af kontanthjælpsreformen for socialområdet i kommunerne i region Sjælland og herunder særligt for de unge (15-25 årige). Samtidig skal de konsekvenser, der involverer koordination og samarbejde mellem kommunerne belyses.

 

Metodeudvikling

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case.

På metodesiden er det også væsentligt at belyse evidens og effekt. Der er et stigende krav om

dokumenteret effekt for borgerne/brugerne af indsatserne. Dette belyses konkret med misbrugsområdet som case. Endelig belyses måling af og målemetoder i forhold til evidens og effekt.

 

Psykiatriområdet

Psykiatriområdet har efter kommunalreformen haft et særligt i fokus i forhold til samarbejdet mellem kommuner og Regionen. Det er fortsat vigtigt at sikre, at samarbejdet, udviklingen på psykiatriområdet og tilbud til borgerne løbende er til dialog, og at der bliver taget de nødvendige initiativer på området.

 

Der er fortsat temaer på psykiatriområdet, som er vigtige at analysere og udvikle. Særligt kommer reformen på førtidspensionsområdet og opgavedeling mellem Region og kommuner til at have et fokus.

 

Kapacitetsbehov

Hovedkonklusionen er, at der samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for. Behovet for at regulere antallet af pladser er yderst begrænset. Indenfor forsorgsområdet (Herberger og forsorgshjem) oplever kommunerne generelt høj belægning og der forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Referat

3486087e3.pdf
3486055e4.pdf

Bilag

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf
Udviklingsstrategi 2015.pdf


8. Budget 2014

Sagsgang og sagstype

Handicapråd

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet udarbejdet et budget for Rådets arbejde det kommende år. Budgettet anvendes i overensstemmelse med Rådets virksomhed og dækker arrangementer, kurser m.v.

 

Forslag til rådets budget for 2014 er vedlagt som bilag.

 

Budgettets hovedlinjer bygger på tilskud og aktiviteter svarende til 201.000 kroner. Isoleret giver dette et budgetunderskud på 3.000 kroner. Der forventes dog her en overførsel fra 2013 af et mindreforbrug på 58.905 kroner, hvilket betyder et resultat/mindreforbrug på ca. 55.000.

 

Budgettet vedrørende administration af Handicaprådet er som udgangspunkt 23.000 kroner. Baseret på resultatet fra 2013 forventer administrationen omkostninger svarende til 41.455 kroner. Hertil kommer forventet overført mindreforbrug på 12.481 kroner, hvilket medfører et samlet merforbrug i 2014 på 5.974 kroner.

 

Der er tale om en strukturel ubalance budgetmæssigt mellem tildelingen til diverse tilskud og administration. Denne ubalance vil opstår hvert år.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
Handicaprådet godkendte budgettet for 2014 og tiltrådte den foreslåede fremadrettede budgetjustering.
 

Referat

3489014e5.pdf

Bilag

BudgetHandicapråd2014.pdf


9. Genudpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har tidligere peget på Morten Løvschall som medlem af Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalgets valgperiode løber til udgangen af 2014. Morten Løvschall ønsker at trække sig fra posten i Folkeoplysningsudvalget allerede nu.

 

Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer, hvor Handicaprådet gennem Byrådet udpeger det ene. Handicaprådets medlem kan ifølge Folkeoplysningsudvalget vedtægts § 3, nr. 2 udskiftes efter aftale undervejs i udpegelsesperioden.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Folkeoplysningsudvalgets vedtægter:

 

Læs vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Holbæk kommune

 
 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
Jytte Brouer blev udpeget som nyt medlem af Folkeoplysningsudvalget.
 

Referat10. Handicapforhold Fjordstjernen

Sagsgang og sagstype

Handicapråd - Høring

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har fået udsendt ansøgning om dispensation vedrørende handicapadgang til det kommende plejecenter Fjordstjernen pr. mail.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
Handicaprådet drøftede dispensationsansøgningen, og tilkendegiver i den forbindelse, at der generelt ikke bør dispenseres fra kravene til handicapadgang i nybyggeri.
 
Rådet anbefaler i den konkrete sag, at der kan dispenseres til en elevator som erstatning for den 70 meter lange rampe beskrevet i materialet.
 
Handicaprådet peger på, at der her bør vælges en elevator, der svarer til den type, der findes i handicappernes hus i Taastrup. Det er væsentligt for handicaprådets vurdering, at den valgte elevator skal kunne åbnes med fod og hånd.
 
Rådet henstiller herudover til, at elevatorens størrelse overvejes nøje, da elevatoren udover eksempelvis en kørestolsbruger skal kunne rumme en hjælper.
 

Referat11. Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Eventuelt

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 08-04-2014
Der blev orienteret om, at der er vanskelige adgangsforhold til kommunens biblioteker. Der bliver taget kontakt til relevant forvaltning om spørgsmålet.
 

Referat