UDVALG

Handicaprådet

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

04-02-2014 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-02-2014 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Orientering
3. Konstituering af handicaprådet 2014-1017
4. Opsamling på erfaringer fra valget i 2013
5. Godkendelse af årsrapport 2013
6. Høring af hjælpemiddeludbud
7. Oplæg om tilslutning til dagsordenssystem
8. Egenbetaling for ferieledsagelse
9. Orientering om status for helhedsplan Bo og Servicecenter
10. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsgang og sagstype

 

Handicaprådet

 
 
 

Indstilling

 
  1. Godkendelse af dagsorden

 
 
  1. Godkendelse af referatet fra mødet den 5. november 2013. Bilag vedlagt.

 
 
 
 
 
 

Resterende møder i Handicaprådet 2014:

 

Tirsdag, den 8. april 2014

Tirsdag, den 13. maj 2014

Tirsdag, den 12. august 2014

Tirsdag, den 9. september 2014

Tirsdag, den 4. november 2014

 

Møder der afholdes på Kanalstræde 2, starter kl. 17.00.

Møder der afholdes på institutioner starter kl. 16.30, så der er tid til en orientering og evt. rundvisning.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2014
Referat og dagsorden er godkendt.
 

Referat

3376192e1.pdf

Bilag

05.11.2013 - referat til medlemmerne.pdf


2. Orientering

Sagsgang og sagstype

 

Handicaprådet

 
 

Indstilling

 
  1. Orientering fra formanden    Handicaprådet besluttede på mødet den 13. august 2013, at Holbæk Kommune, Trafik og Infrastruktur kunne løsne en taxivognmand fra bindingen til at kunne levere bil med handicaplift. Forudsætning fra Handicaprådets side var, at vognmanden skal kunne skaffe vogn fra et andet selskab indenfor en time. Vognmanden har efterfølgende henvendt sig med henblik på at kunne afgive uddybende forklaring angående ønsket. Vognmand Mahesan Somu Ponnudurai er inviteret til at deltage i mødets indledning.    I forbindelse med Banedanmarks lukning af Asmindrupvej i Vipperød er Holbæk Kommune blevet anmodet om at sikre, at Banedanmark får etableret en passage i byggeperioden, der også kan anvendes af mennesker med fysisk handicap. Der er pt. ikke status på henvendelsen.

 
 
 
 
  1. Orientering fra administrationen

Rådet fik udsendt ansøgning om dispensation fra bygningsregulativets krav om niveaufri adgang for byggeriet af Fjordstjernen i mailhøring med svarfrist den 22. januar 2014. Samtlige svar indeholdt afslag på ønsket om dispensation, hvilket er meddelt den relevante sagsbehandler. Samtidig blev der rejst stærk kritik af høringsmaterialets form i forhold til mailhøring og af brugen af mailhøring i det hele taget. Spørgsmålet om høringsmaterialets form er viderebragt til byggesagsbehandlerne, og der er indledt en dialog om emnet. Udgangspunktet er her, at høringsmaterialet som udgangspunkt udarbejdes af bygherren, og en bearbejdning fra forvaltningens side kan være problematisk. Handicaprådet vil blive orienteret om det videre forløb af dialogen.

 
 
 
 
 
 
 
  1. Orientering fra medlemmerne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2014
1. Orientering fra formanden
Vognmand Mahesan Somu Ponnudurai fik lejlighed til at forklare de forretningsmæssige årsager til, at han ønsker at blive løst fra kravet om at kunne levere vogn med handicaplift. Rådet forstod årsagerne, og fastholdt samtidig at der også fremover er behov for mulighed for at kunne bestille vogn med lift. Rådet fastholdt på denne baggrund det oprindelige høringssvar til Holbæk Kommune, Trafik og Infrastruktur.
 
Udvalget for Klima og Miljø blev på mødet den 28. januar 2014 orienteret om status på afledte konsekvenser af etablering af dobbelt spor mellem Lejre og Vipperød. Der følges op af kommunen.
 
2. Orientering fra administrationen
Der er enighed om, at høringsmateriale til Handicaprådet skal være mere detaljeret. Handicaprådet vil i den forbindelse gerne indgå tidligere i forløbene, end når der foreligger en endelig dispensationsansøgning.
 
Knud Erik Dahls dokumentation for Handicapprisen 2013 er under udarbejdelse.
 
Der følges pt. op på tilgængelighedsforholdene på Æglageret.
 
3. Orientering fra medlemmerne
Der blev gjort opmærksom på, at adgangsforholdene på Kildehaven kan være vanskelige. Tilgængelighedsgruppen har tidligere gjort opmærksom på dette.
 
Pårørendegruppen til hjerneskadede tilkendegav stor tilfredshed med at være blevet indbudt til møder i hjerneskadeprojektet i forlængelse af drøftelsen på Handicaprådsmødet den 5. november 2013.
 
Holbæk Sygehus er blevet Danmarks bedste apopleksisyghus til fase 2 behandling.
Der udbydes en patientuddannelse for hjerneskadede.
 
LEV orienterede om en række aktiviteter, der skal skabe bedre kontakt til børnefamilier.
 
 
 

Referat3. Konstituering af handicaprådet 2014-1017

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet - beslutning

 
 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Opgaver:

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan ikke drøfte personsager eller klagesager.

Sammensætning:

Handicaprådet består af tre til syv medlemmer fra lokale handicaporganisationer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og et tilsvarende antal, som repræsenterer byrådet.

Handicaprådet vælger ifølge vedtægternes § 3 sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet.

Funktionsperiode:

Byrådsperioden 2014-2017.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2014
Udvalget valgte Morten Løvschall som formand og Pernille Kruse som næstformand.
 

Referat4. Opsamling på erfaringer fra valget i 2013

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der blev afviklet valg til kommunal- og regionsråd den 19. november 2013. Valgafviklingen har givet anledning til erfaringer, der kan bruges til forbedring af forholdene frem mod det kommende valg til EU-parlamentet i 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2014
Handicaprådet vurderer, at tilgængelighedsforholdene i praksis generelt var utilfredsstillende. Rådet forventer, at valgtilrettelæggelsen får en kvalitetskontrol, der tager højde for tilgængelighedsforhold.
 

Referat5. Godkendelse af årsrapport 2013

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet afgiver en årlig orientering om rådets arbejde og virke til byrådet i henhold til § 2 i Handicaprådets vedtæger.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2014
Behandlingen af årsrapporten blev udskudt til næste møde.
 
 

Referat

3389300e2.docx

Bilag

Årsrapport 2013


6. Høring af hjælpemiddeludbud

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Fællesudbud Sjælland forbereder et udbud af hjælpemidler. Faxe Kommune er tovholder på udbuddet. Der sigtes mod kontraktstart 1.09.2014.

 

Udbudsmaterialet er udarbejdet med deltagelse af Ergoterapeuter fra Holbæk Kommunes Hjælpemiddelafdeling. Disse har deltaget aktivt i udarbejdelsen af kravspecifikationen.

 

Det bemærkes, at repræsentanter for brugerne allerede har været inddraget i processen med udarbejdelse af kravspecifikationer (jf. Servicelovens § 112, stk. 2), og at evt. bemærkninger er indføjet i materialet. Inddragelsen er foretaget via Danske Handicaporganisationer (DH) og med deltagelse på fællesmøde fra både DH og PTU. Tilsvarende er inddraget skabeloner og oplysninger fra Socialstyrelsens ”Hjælpemiddelbase”, hmi-basen.dk

 

Udbuddet vægter et bredt sortiment samt leveringssikkerhed for de genbrugshjælpemidler, Holbæk Kommune har behov for.

 

Der er en ændring i forhold til tidligere udbud, da der denne gang ønskes, at rabat på tilbehør indgår i aftalen.

 

Antallet af deltagende kommuner udgør 17.

 

Det forventes, at mindst 80 % af genbrugshjælpemidler til borgere i Holbæk Kommune kan indkøbes gennem denne aftale. Der vil fortsat være behov og mulighed for at indkøbe specialtilpassede hjælpemidler til den enkelte borger.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Udbuddet medfører ikke ændringer i serviceniveauet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2014
 
Handicaprådet henstillede til, at kommunen overvejer, hvordan man indkøber hjælpemidler til meget overvægtige mennesker.
 
Handicaprådet havde ikke yderligere bemærkninger.

Referat7. Oplæg om tilslutning til dagsordenssystem

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet, Byrådet

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådets møder indkaldes i henhold til forretningsordenen ved udsendelse af dagsorden pr. mail til medlemmerne jf. rådets forretningsorden. Rådsmedlemmerne modtager samtidig en årlig skattepligtig godtgørelse på 2.400 kroner til omkostninger vedrørende eksempelvis udskrivning og anden administration.

 

Holbæk Kommune yder sekretariatsmæssig bistand til handicaprådet. Kommunen afholder i den forbindelse de udgifter, der er forbundet med Rådets virksomhed jf. § 7 i Handicaprådets Vedtægter.

 

Holbæk Kommunes dagsordenssystem udgør grundstammen for sekretariatsbetjeningen. Dagsordenssystemet kan tilgås gennem Tablets (typisk iPads). Holbæk Kommune vurderer, at denne mulighed med fordel kan udstrækkes til Handicaprådets virksomhed. Det vil gøre det muligt for medlemmerne at tilgå dagsordener og øvrigt materiale uafhængigt af tilgang til netforbindelse og egen printer. Samtidig vil der være adgang til historisk materiale samtidig. Ordningen vil reducere belastningen af medlemmernes egne mailkonti med store PDF-filer.

 

Behovet for særskilt økonomisk kompensation vil samtidig falde bort.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Etablering af en tablet-baseret administrativ støtte til Handicaprådet vil medføre en omkostning på indkøb af syv iPads i år 1 af Rådets periode, og samtidig vil det medføre en mindreudgift til udgifterne til Rådets virksomhed svarende til 7 gange 2.400 kroner i fire år. Samlet vil det medføre en mindreudgift på kr. 46.200.

 

De skattemæssige konsekvenser er under afklaring, og vil foreligge til mødet.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2014
Handicaprådet besluttede, at der bliver valgfrihed mellem
 
 

Referat8. Egenbetaling for ferieledsagelse

Sagsgang og sagstype

Handicapråd

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Handicaprådet blev på mødet den 5. november 2013 orienteret om muligheden for at beboere på bosteder kan betale for, at kendt personale deltager i beboerens selvvalgte ferie. Rådet blev orienteret om, at dette ikke længere er muligt.

 

Siden mødet har spørgsmålet givet anledning til pressedækning i form af radiodækning blandt andet i DR. Herudover har Holbæk Kommunes Byråd modtaget en henvendelse om spørgsmålet.

 

Holbæk Kommunes administrationsgrundlag for BPA-ordning efter Servicelovens § 96, merudgifter efter § 100 samt støtte efter § 85 bygger alle på, at der ikke ydes støtte til udgifter i forbindelse med afholdelse af hjælperes udgifter ved afholdelse af ferie.

 

Ledsagerordningen som bevilges efter servicelovens § 97 giver mulighed for opsparing af de 15 månedlige bevilgede timer. Den enkelte borger kan opspare op til 90 timer, som kan tilrettelægges og anvendes på én gang – f.eks. deltagelse i weekendophold, festivals og lignende uden tilkøb af ekstra ydelser.

 

KL har herudover udsendt en administrativ information om borgeres betaling for ledsagelse den 13. januar 2014. Det fremgår af den administrative information, at kommuner, der har et serviceniveau, der indebærer ledsagelse på ferie, ikke må opkræve egenbetaling. Der er ikke krav, at kommuner skal tilbyde ledsagelse på ferie.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

KLs administrative information

 

Borgeres betaling for ledsagelse

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2014
Handicaprådet tog orientering til efterretning og indstiller, at Udvalget for Voksne drøfter sagen på ny.
 

Referat

3396591e3.pdf
3394940e4.doc

Bilag

Henvendelse om ledsagselse.pdf
Besvarelse af henvendelse om ledsagelse på ferie


9. Orientering om status for helhedsplan Bo og Servicecenter

Sagsgang og sagstype

Handicaprådet - orientering

 

Indstilling

Socialchef Jan Christensen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte i mødet den 12. juni 2013 helhedsplanen for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk.

 

Helhedsplanen skal løse de nuværende bygningsmæssige problemer og skabe tidssvarende, fleksible og konkurrencedygtige tilbud på handicapområdet.

 

Med helhedsplanen skal der opføres 40 almene handicapboliger i tilknytning til det nuværende Tornhøj, Søbæksvej 30, 4450 Jyderup. Den eksisterende bygning skal ombygges til servicearealer og aktivitetscenter.

 

I starten bliver de eksisterende lokaler anvendt til aktivitetstilbud og i 2018-2023 forventes det, at aktivitetscentret skal ombygges.

 

De 40 boliger erstatter de nuværende 42 boliger i botilbuddene på Tornhøj og Abildgården. Dertil kommer 2 boliger i det eksisterende byggeri. Antallet af boliger forbliver dermed uændret.

 

Arbejdstitlen for byggeriet er Bostedet Jyderup.

 

Der er indgået aftale med Vestsjællands Almene Boligselskab om at opføre de 40 handicapboliger som opføres i henhold til almenboligloven og ejes af boligselskabet.

 

Boligerne opføres i seks bo-enheder med 6-7 boliger i hver enhed. Der opføres fællesarealer i hver bo-enhed, som skal indeholde fælleskøkken og fællesrum opdelt i spisestue og opholdsgruppe med sofagruppe.

 

Boligerne skal kunne rumme alle former for handicap og skal indeholde stue, soveværelse, badeværelse og et lille køkken.

 

Både boliger og fællesrum vil blive forberedt for montering af loftlifte i det omfang, der er behov for det.

 

På nuværende tidspunkt er planlægningen i fuld gang. Der har været afholdt workshop med deltagelse af pårørende, beboere på Tornhøj og Skarridsøhjemmet, medarbejderrepræsentanter, medarbejder fra kommunens hjælpemiddelafdeling, styregruppen og følgegruppen den 11. december 2013, hvor boliger, bo-enheden, aktivitetscenter og udearealer var på dagsordenen.

 

Arkitekterne har udarbejdet et skitseforslag til, hvor boligerne kan tænkes placeret på grunden, og til hvordan en bolig/bo-enhed kan se ud.

 

Bygning af boligerne starter omkring årsskiftet 2015 og forventes klar til indflytning i 1. kvartal 2016.

 

Skitseforslag for tilbygning af nye boliger samt en bo-enhed vedlægges.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2014
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og vil blive orienteret løbende om det videre forløb.
 

Referat

3395525e5.pdf
3395522e6.pdf
3406439e7.docx
3406451e8.pdf
3406447e9.pdf

Bilag

Skitseforslag - tilbygning med nye boliger.pdf
Skitseforslag - boenheder 27-1-2014.pdf
Artikel fra Politiken
Brev til Byrådet
Brev fra Stig Langved


10. Eventuelt

Sagsgang og sagstype

 

Handicaprådet

 

Indstilling

 

Eventuelt

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Handicaprådet den 04-02-2014
Formanden spurgte, om rådet i det kommende år skulle have temadrøftelser. Formanden nævnte Boliger, Inklusion, Sundhed og Tilgængelighed.
 
Der blev spurgt til, om Fjordstjernen kunne være et emne.
 
Der blev gjort opmærksom på, at der er forfasemøde på vedrørende lokalplanen for Handicapboliger ved Tornhøj.
 

Referat