UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

03-12-2013 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-12-2013 18:00:00


PUNKTER

116. Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. december 2013
117. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2012-13
118. Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning
119. Takst 2014 for børnespecialområdet
120. Orientering om tilsyn med private daginstitutioner
121. Strategi for velfærdsteknologi - orientering
122. Orientering - Udvalget for Børn den 3. december 2013
123. Eventuelt - Udvalget for Børn den 3. december 2013116. Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. december 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling117. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2012-13

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. kvalitetsrapporten 2012-13 indstilles til godkendelse i byrådet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det er formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen,

Udvalget for Børn bestilte på sit møde den 2. april 2013 kvalitetsrapporten og besluttede, at den, ud over de obligatoriske emner, skal fokusere på temaerne i fremtidens folkeskole:

Der ud over blev det vedtaget, at implementeringen af sundhedspolitikken skulle være et selvstændigt fokusområde. Denne beslutning kan ikke effektueres i indeværende kvalitetsrapport, da implementeringen af sundhedspolitikken først igangsættes december 2013. Fokuspunktet vil blive medtaget i næste kvalitetsrapport.

 

Kvalitetsrapporten er opdelt i en kommunedel for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. Der er specifikke krav til indholdet, som bl.a. skal være oplysninger om rammebetingelserne, vurderinger af det faglige niveau og af de pædagogiske processer for kommunens skoler. De to dele foreligger som to bilag i sagen.

 

Traditionelt har kvalitetsrapporten udelukkende været et tilbageblik over det skoleår, som er afsluttet. Med dette års kvalitetsrapport ønsker skoleområdet, at rapporten også indeholder en fremadrettet del - en udviklingsdel - som så kan evalueres, når året er omme. Den fremadrettede del afspejler også den nye skolereform, som udbygger fremtidens folkeskole. Kombineret med udviklingssamtaler med skolernes ledelsesteam, herunder inddragelse med skolebestyrelsen, bliver kvalitetsrapporten på den måde det skriftlige omdrejningspunkt i den løbende dialog om skolens resultater og mål. Udviklingsdelen kan læses bagerst i skoledelene og som en sammenskrivning bagerst i kommunedelen.

 

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de fire politisk fastlagte mål i Fremtidens Folkeskole: Mere inklusion, styrket faglighed, højere uddannelsesparathed og bedre trivsel. Oversigten over aktiviteter indgår i en bredere systematik med mål, forventninger og evalueringsplaner.

 

I år er puljen til Fremtidens Folkeskole anvendt på dels centrale tiltag, som kurser, konsulentstøtte og IT, dels til lokale puljer, hvor den enkelte skole selv definerer, hvilke indsatser der bedst befordrer, at de fire mål nås. Der er således en naturlig forbindelse mellem lokale og centrale aktiviteter.

 

Generelt kan det fremhæves, at Holbæk Kommunes afgangsprøvers karaktergennemsnit for skoleåret 2012/13 har opnået en samlet stigning fra 6,2 til 6,34.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Skoleåret 2012-13 var opstarten på Holbæk Kommunes nye skolestruktur og giver dermed det første samlede billede efter strukturændringerne.

 

Kvalitetsrapporten har været til høring i skolebestyrelserne i efteråret 2013.

 

Lovgrundlag – link

 

Folkeskoleloven af 24/6 2009 § 40a

 

Bekendtgørelse nr. 12 af 22/02/2007 om "Anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen"

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3313692e1.docx
3313688e2.docx

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012-13 - Kommunedelen
Skoledelen kvalitetsrapport 2012-13.docx


118. Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, herefter byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. kompetence og budgetansvar for specialundervisning til børn og unge flyttes fra Familiecentret til folkeskolerne.

 2. folkeskolernes økonomi fordeles efter en ny tildelingsmodel, som indeholder budget til almenundervisning og specialundervisning.

 3. ny tildelingsmodel på skoleområdet indfases over en periode på seks år.

 4. Udvalget for Børn løbende følger implementeringen af forslaget og sikrer en årlig evaluering af skolernes faglige og økonomiske bæredygtighed.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for børn besluttede på møde d. 24.9.2013 at sende ”forslag om decentralisering af ressourcer til specialundervisning” i høring forud for endelig beslutning i byrådet. Der foreligger nu høringssvar. Høringsvar er vedlagt i bilag.

 

Forslaget:

I dag er det Familiecentret, som har beslutningskompetence og budgetansvar for tildeling af specialundervisning. Forslaget betyder, at de otte skoleledere for kommunens folkeskoler får budget og ansvar for specialundervisning til elever bosat i skoledistriktet.

 

Forslaget skal understøtte, at flest mulige børn og unge kan lære, trives og udvikle sig i folkeskolen. Forslaget er et led i udmøntningen af børne- og ungepolitikkens mål om at øge inklusion og effektmålet om, at 96 % af alle børn profiterer af undervisning i den almene skole.

 

Børn og unge der har brug for et særligt tilrettelagt læringsfællesskab i et specialtilbud - i et andet miljø - skal forsat have tilbud om det. Men hovedsigtet er at tilbyde undervisning, der ligger så tæt op ad et almindeligt børne- og ungeliv som muligt. Forslaget skal ses i sammenhæng med byrådets strategi for Fremtidens Folkeskole, hvor der bl.a. er igangsat kompetenceudvikling af lærere og pædagoger målrettet inklusion og styrket faglighed.

 

Forslaget om at ændre styring og kompetence for specialundervisning skal give mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne ved at placere beslutningskompetencen tæt på de børn, som skal drage fordel af indsatsen. Det skal gøre, at der kan handles både hurtigere, mere fleksibelt og mere langsigtet i forhold til de børn og familier, som bor i skolens område. Samtidig giver det skolen økonomiske incitamenter til at styrke inklusion i folkeskolen, da skolen fremover også skal betale for elever, der henvises til undervisning uden for distriktsskolen.

 

Grundprincipperne i forslaget:

 

a. Ny kompetencefordeling. Skolelederen får kompetence og budgetansvar for specialundervisning til elever bosat i skoledistriktet. Det er udelukkende tale om en ændring af den ledelsesmæssige kompetencefordeling. Der vil ligesom i dag være faglig visitation med rådgivning fra børnekonsulentcentret. I forbindelse med decentraliseringen vil rådgivningen til skolerne blive tilpasset og organiseret i en rådgivningsenhed. Her vil også specialviden i kommunens børnespecialcentre inddrages ved visiteringer. Det skal sikre optimal understøttelse af den enkelte elev.

 

b. Ny tildelingsmodel. Budget til almen- og specialundervisning fordeles mellem skolerne efter én tildelingsmodel. Tildelingsmodellen er bygget op om de samme principper, som den skolernes økonomi fordeles efter i dag. Modellen er primært elevbaseret kombineret med et beløb pr. skole og matrikel. Som noget nyt fordeles 20 % af skolernes samlede budget efter sociale kriterier for det enkelte skoledistrikt. Budget til kørsel til specialtilbud er foreløbig fastholdt i central pulje for at sikre ens vilkår for alle skoler uanset geografisk placering.

 

c. Overgangsordning på seks år. Den ny tildelingsmodel foreslås indfaset over en periode på seks år. Det vil sige budgetterne gradvist bliver omfordelt mellem skolerne efter den tildelingsmodel, der besluttes. Det skal give folkeskoler og specialskoler tid til gradvist at tilpasse aktiviteter og udgifter. Overgangsperioden skal give den enkelte skole mulighed for at styrke inklusionsindsatser og samtidig sikre et økonomisk bæredygtigt grundlag. De skoler som bliver særlig udfordret i overgangsperioden vil få ekstra faglig hjælp til opgaven.

 

d. Årlig evaluering. I overgangsfasen gennemføres en årlig evaluering, som behandles i Udvalget for Børn. Ved evalueringen foretages en vurdering af skolernes faglige og økonomiske bæredygtighed både enkeltvis og samlet set. De kommunale specialtilbud følges tilsvarende. Der nedsættes endvidere en følgegruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra specialtilbud, folkeskole og repræsentanter fra faglige organisationer og handicapråd, som følger indfasningen af forslaget.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Forslaget til ny tildelingsmodel indebærer, at midler til specialundervisning i elevbeløbet fra budget 2015 og fremover reguleres efter elevtal i folkeskolen. Det vil sige ved fald i elevtal reduceres skolernes budgetter og ved elevtilgang øges budgettet. Herudover ændrer forslaget ikke på budgetrammen til specialundervisning, der er alene tale om ændringer i måden at styre området på.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forslaget har været i høring i skolestyrelser, MED-udvalg, handicapråd og Hovedudvalg forud for endelig beslutning i byrådet. Høringsvar og spørgsmål rejst i høringssvarene er vedlagt i bilag.

 

Efter høringen er tilføjet et nyt indstillingspunkt (pkt. 4) om, at Udvalget for Børn årligt sikrer en evaluering af de enkelte skolers faglige og økonomiske bæredygtighed. De kommunale specialtilbud følges tilsvarende.

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3239621e3.pdf
3326512e4.pdf
3326484e5.pdf

Bilag

Bilag, Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning
Høringssvar vedr. forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning
Sammenfatning - høringssvar vedr. decentralisering af ressourcer til specialundervisning


119. Takst 2014 for børnespecialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Børnespecialområdets takster for 2014 bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 skal byrådet fastsætte en takst for tilbud vedrørende børnespecialområdet.

 

Efter budgetvedtagelsen for budget 2014 er der foretaget en korrektion af taksterne på børnespecialområdet. Taksterne bliver derfor fremlagt til godkendelse.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3314945e6.xlsx

Bilag

Takstoversigt 2014 Børnespecialområdet


120. Orientering om tilsyn med private daginstitutioner

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. orientering om det gennemførte tilsyn med private daginstitutioner bliver taget til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formålet med tilsynet:

I henhold til dagtilbudslovens § 5 skal kommunen føre tilsyn med private institutioner beliggende i kommunen. I Holbæk Kommune er der i alt ni private institutioner. Den ene af de ni institutioner drives som puljeinstitution.

 

Tilsynet er både en udviklings- og en myndighedsopgave. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, børnemiljø samt sprogudvikling.

 

Tilsynet har fokus på børnelivet i institutionen, herunder:

Ved tilsynet sikres det ydermere, at de lovgivningsmæssige og kommunale retningslinjer følges.

 

Tilsynet er udført i perioden 5.9.2013 og 2.10.2013 af en konsulent fra Børne- & ungesekretariatet.

 

Pædagogisk tilbud som helhed:

Det generelle indtryk fra tilsynsbesøgende er, at alle institutioner er pædagogisk velfungerende. Der arbejdes med udvikling af børns trivsel og udvikling i en variation af sammenhænge. Tendensen er, at institutionerne arbejder målrettet med forskellige pædagogiske fokus. Det kan fx være fokus på natur, dokumentation som pædagogisk redskab, et tæt samarbejde med private skoletilbud, naturvidenskab eller ud fra pædagogiske filosofier om ro og nærhed.

 

Dokumentation og formidling:

Alle tilsyn har afsæt i den tidligere tilsynsrapport fra 2011.

Efter hvert tilsynsbesøg er der udarbejdet en tilsynsrapport, som er tilsendt institutionen.

 

Anbefalinger og påbud:

Samlet set har administrationen udstedt en række anbefalinger til de ni institutioner. Størstedelen omhandler justeringer af beredskabsmateriale og retningslinjer for fx mistanke om seksuelle overgreb.

 

Fire institutioner anbefales at få foretaget legepladstilsyn, da tilsynet ligger langt tilbage i tiden, eller endnu ikke er foretaget (nyetableret institutioner)

 

I seks institutioner omhandler anbefalingerne et manglende kendskab til, eller manglende beskrivelse af arbejdet med kommunens Børne-og ungepolitik.

 

Der er i alt udstedt to påbud.

I begge tilfælde samarbejder sekretariatet med institutionerne om at få bragt forholdende i orden.

 

Forældreinvolvering:

På fem ud af otte tilsyn har der deltaget en forældrerepræsentant ved mødet. Fælles for forældredeltagelsen er, at repræsentanterne udtrykker stor tilfredshed med den private institution.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Dagtilbudsloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling121. Strategi for velfærdsteknologi - orientering

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orientering

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Udvalget for Børn:

 1. tager Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forslag til Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi.

 

Strategien beskriver hvordan Holbæk Kommune fremover ønsker at arbejde med velfærdsteknologi.

 

Strategien er underliggende Effektiviseringsstrategien og sideordnet med Digitaliseringsstrategien. Strategien adskiller sig fra Digitaliseringsstrategien omkring det innovationsmæssige spor, hvor Holbæk Kommune ønsker at deltage i udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske produkter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Strategien er forelagt Handicaprådet d. 10. september. Handicaprådet tog strategien til efterretning.

 

Strategien har endvidere været forelagt Ældrerådet, som efterfølgende er kommet med et høringssvar. Høringssvaret har medført at formuleringen omkring involvering af Handicaprådet og Ældrerådet er taget ud af strategien.

 

Endeligt er startegien godkendt på mødet i Økonomiudvalget d. 9. oktober. Økonomiudvalget bad samtidig om at strategien blev til sendt til orientering i Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3251145e7.docx
3110926e8.docx

Bilag

Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi 20130925.docx
Tværfaglig koordineringsgruppe for velfærdsteknologi 20130528.docx


122. Orientering - Udvalget for Børn den 3. december 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orientering

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Nyt fra bestyrelserne.

 2. Status på nyt børnehus i Tølløse

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling123. Eventuelt - Udvalget for Børn den 3. december 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Indstilling

 

Eventuelt:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 03-12-2013
 
Gennemgået
 

Referat
Sagsfremstilling