UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-10-2013 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-10-2013 18:00:00


PUNKTER

106. Godkendelse af dagsorden til møde den 29. oktober 2013
107. Administrationsgrundlag, børn og unge med funktionsnedsættelser
108. Forslag til temaer i dagtilbuddenes kvalitetsrapport for 2014
109. Fastlæggelse af serviceniveau for befordring
110. Forslag om fælles ledelse og fælles bestyrelse for Isefjordskolen afd. Orø og Orø Børnehus
111. Ændring af retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud
112. Evaluering af fællespasning på dagtilbuddenes lukkedage - 2013
113. Budgetrevision III - Udvalget for Børn
114. Orientering - Udvalget for Børn den 29. oktober 2013
115. Eventuelt - udvalget for Børn den 29. oktober 2013106. Godkendelse af dagsorden til møde den 29. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling107. Administrationsgrundlag, børn og unge med funktionsnedsættelser

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender administrationsgrundlaget for børn og unge med funktionsnedsættelser

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationsgrundlagets formål er, at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven. For borgere medvirker administrationsgrundlaget til, at ydelser, tildelingskriterier og serviceniveauer er synlige.

 

Administrationsgrundlaget fastsætter det politiske og administrative serviceniveau for bevillinger til børn og unge med funktionsnedsættelser. Alle sager behandles altid ud fra et individuelt skøn.

 

Der har indtil nu ikke været fastlagt et serviceniveau for bevillinger til børn og unge med funktionsnedsættelser i Holbæk Kommune. Administrationsgrundlaget fastlægger som udgangspunkt den nuværende administrative praksis på området og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen på området og i overensstemmelse med høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret har givet anledning til enkelte rettelser og præciseringer. De konkrete præciseringer fremgår af bilag med høringssvar.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Administrationsgrundlaget medfører en synlig bevillingspraksis og et ensartet serviceniveau.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Administrationsgrundlaget for børn og unge med funktionsnedsættelse har været i høring i Handicaprådet den 10.9.2013. Handicaprådet har afgivet høringssvar via foreningen LEV.

 

Lovgrundlag – link

 

Servicelovens § 138: kommunalbestyrelsen kan indenfor lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

 
 

Bevillingsparagraffer:

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-10-2013
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3266700e1.docx
3266692e2.docx

Bilag

Administrationsgrundlag, børn og unge med funktionsnedsættelser
Høringssvar med afledte ændringer


108. Forslag til temaer i dagtilbuddenes kvalitetsrapport for 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget godkender, at der i dagtilbuddenes kvalitetsrapport for 2014 udarbejdes en status på følgende tre temaer:

· Dagtilbuddenes arbejde med udvikling af læringsmiljøer

· Dagtilbuddenes arbejde med understøttelse af børns sproglige udvikling

· Effekten af projekt børn i bevægelse (DGI uddannelsen)

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forbindelse med kommuneaftalen for 2011 er det aftalt, at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i de kommunale dagtilbud. I Holbæk Kommune er der valgt en form, hvor dagtilbuddene udarbejder en kvalitetsrapport, der indeholder de væsentligste elementer i den model for faglige kvalitetsoplysninger, som er anbefalet af KL.

 

Det første hold kvalitetsrapporter er udarbejdet og offentliggjort i 2012, og der skal nu igangsættes et arbejde med henblik på udarbejdelse af kvalitetsrapporter til offentliggørelse i 2014.

 

I den forbindelse skal der tages stilling til rammer og indhold i de kommende kvalitetsrapporter.

 

Traditionelt set udarbejdes kvalitetsrapporter i et tilbageskuende perspektiv og er hovedsageligt baseret på evalueringer af de foregående års indsatser. Som bekendt er der med virkning fra 1. januar 2013 gennemført en relativt omfattende strukturændringer på dagtilbudsområdet og der arbejdes i øjeblikket med at formulere en sammenhængende strategi for fremtidens dagtilbud, der skal sætte retning for de kommende års indsatser.

 

Set i lyset af ovenstående forslås det, at indholdet i kvalitetsrapport 2014 primært får karakter af en status på den aktuelle kvalitet i opgaveløsningen indenfor få men væsentlige områder. Tanken er, at denne status kan anvendes som en såkaldt nulpunktsmåling til brug for efterfølgende effektmålinger af de kommende indsatser med afsæt i Strategien for Fremtidens Dagtilbud.

 

Konkret forslås det, at der fokuseres på tre temaer:

Det er gældende for alle tre temaer, at de har afsæt i Børne – og Ungepolitikkens mål, de indgår dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner og de kobler sig til et eller flere af de strategiske indsatser, der i løbet af foråret 2014 bliver til Strategi for Fremtidens Dagtilbud.

 

Kvalitetsrapporterne vil desuden blandt andet indeholde en række faktuelle oplysninger, der afspejler kvaliteten på dagtilbudsområdeområdet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling109. Fastlæggelse af serviceniveau for befordring

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. forslag til serviceniveau for visiteret kørsel til undervisning efter endt høringsperiode godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med fælles udbud af befordring skal udvalget fastlægge serviceniveauer for visiteret kørsel af børn til undervisning. Udvalget for Børn har på den baggrund d. 25-06-2013 sendt forslag til serviceniveau i høring.

 

Det er administrationens vurdering, at høringen ikke giver anledning til at ændre på det serviceniveau, som udvalget sendte i høring. Der er forslag til enkelte præciseringer i materialet, der fremgår af oversigten.

 

Høringssvar

Der er modtaget i alt seks høringssvar. Overblik over høringssvar samt administrationens vurdering af de enkelte høringssvar fremgår af bilag.

 

Generelt er der i høringssvarene særligt opmærksomhed på:

Transport og ventetider

Flere høringssvar peger på lange transport- og ventetider. Det foreslåede serviceniveau adskiller sig dog ikke væsentligt fra eksisterende praksis. Ventetider er uændret, dvs. børn kan fortsat vente op til en time før og efter skoletid. Den maksimale køretid er i dag mellem 60 og 80 minutter ud fra en konkret vurdering. I det foreslåede serviceniveau er der angivet en transporttid på maksimalt 85 minutter. I ganske få tilfælde kan køretiden således blive 5 minutter længere, og kun efter konkret vurdering af den enkelte elev.

 

Skolen har pligt til at holde opsyn med børn i forbindelse med ventetid. Opsynet tilrettelægges af den enkelte skole med udgangspunkt i lokale forhold. Der er ikke udgifter for forældrene til opsyn.

 

For børn visiteret til specialskoler er der ikke ændret ved eksisterende praksis. Der er forskellige serviceniveauer for børn, der er visiteret til specialtilbud på baggrund af henholdsvis handicap eller sociale forhold. Forskellen skyldes, at der er væsentlig forskel på målgruppen.

 
 

Mulighed for kørsel til flere adresser

Høringssvar udtrykker ønske om mulighed for transport til flere adresser for skilsmissebørn. Hvis serviceniveauet fastsættes med udgangspunkt i mulighed for transport til flere adresser, vil det betyde, at udbudsgevinsten reduceres. Derfor foreslår administrationen, at der kun bliver mulighed for transport til flere adresser, hvis det ikke er forbundet med ekstra omkostninger.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

På baggrund af en rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Deloitte estimerer administrationen, at det koordinerede udbud vil give en effektivisering i 2015 på omkring 2.3 millioner kr. Dertil skal lægges en effektivisering ved brug af opsamlingssteder på folkeskoleområdet på mellem 0,3 og 0,5 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forslaget har været i høring i skolebestyrelser, skolebestyrelsen på Børnespecialcenter 2 (Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen), Handicaprådet samt MED-udvalg i Børnespecialcenter 1 og 2, Familiecenter og Børnekonsulentcenter.

 

Lovgrundlag – link

 

§ 26, stk. 7 i lov om folkeskolen, Bekendtgørelse nr. 25 af 10.01.1995

 
 

Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning om fællesudbud 13/20272

 
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 29-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3257418e3.docx

Bilag

HVIDBOG


110. Forslag om fælles ledelse og fælles bestyrelse for Isefjordskolen afd. Orø og Orø Børnehus

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Forslag om fælles ledelse og fælles bestyrelse for Isefjordskolen, afdeling Orø og Orø Børnehus godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk kommune fik en ny skolestruktur pr. 1/8 2012.

 

Inden strukturændringen havde afdeling Orø og Orø Børnehus, som før strukturændringen hed Orø Enhedsinstitution, Orø skole og Børnehus, en dispensation fra Folkeskolelovens § 24a. Denne dispensation betød fælles ledelse og fælles bestyrelse for de to institutioner. Dispensationen ophørte ved indgåelsen af den nye struktur. Isefjordskolen afd. Orø og Orø Børnehus ønsker en fornyet dispensation fra Folkeskolelovens § 24a.

 

Undervisningsministeriet har godkendt ansøgningen for en § 24a dispensation

 

Formålet med dispensationen er at understøtte, at der også fremover kan drives skole og institution på Orø. Det lave børnetal på øen betyder, at både skoledel og institutionsdel i dag er meget sårbare. Organiseringen skal skabe en ø-institution med distriktstilknytning for at sikre den faglige kvalitet og udvikling. På denne måde kan ressourcerne udnyttes bedst muligt og skabe en større robusthed i hverdagen.

 

Den nuværende organisation ser ud som følgende:

Afdeling Orø er en del af Isefjordskolen. Afdelingen rummer ca. 30 elever fra 0.-6. klasse.

Orø Børnehus er en del af dagtilbudsdistrikt Isefjord. Børnehuset rummer ca. 20 børn fra 0-6 år

 

Organisationen efter en dispensation:

Skoleafdeling og børnehus på Orø samles i en enhedsinstitution organiseret under Isefjordsskolen.

 

Der vil være fælles budget i den udstrækning gældende lovgivning gør det muligt.

 

Undervisningsdelingen i skolen fortsætter uforandret, men SFO og dagtilbud organiseres samlet, således at børn i SFO og dagtilbud organiseres i aldersopdelte grupper. Medarbejderne er alle ansat som pædagoger/pædagogmedhjælper på Isefjordskolen, så medarbejderne vil skulle varetage funktioner for hele børnegruppen på Orø.

 

Bestyrelse:

Skolebestyrelsen på Isefjordskolen varetager det overordnede bestyrelsesansvar. Der oprettes afdelingsråd på afdeling Orø, hvor formanden har fast plads i skolebestyrelsen. Alle forældre på enhedsinstitutionen Orø har stemmeret og er opstillingsberettiget.

 

Ledelse:

Enhedsinstitutionen organiseres som en del af Isefjordskolen. Der udpeges en daglig leder af enhedsinstitutionen, samt en afdelingsleder af 0-6 års området. Der indgås aftale om en fast og forpligtende tilknytning til og samarbejde med dagtilbudsdistrikt Isefjord.

 

MED-udvalg:

Enhedsinstitution Orø er en del af Isefjordskolen. Det sikres, at der er valgt mindst en medarbejderrepræsentant fra Orø institution

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.


Enhedsinstitutionen skal modtage ressourcer efter gældende tildelingsmodeller. SFO og børnehus drives som én enhed, da det opfattes som én børnegruppe.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Enhedsmodellen er behandlet i begge bestyrelser og MED-udvalg – og der har været nedsat en lille arbejdsgruppe med forældrerepræsentanter for både skole og dagtilbud. Bestyrelser og MED-udvalg tilslutter sig enhedsmodellen.

 

Lovgrundlag – link

 

Folkeskoleloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-10-2013
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling111. Ændring af retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Efterretningssag.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. ændringen af ”Administrationsgrundlaget for dagtilbud” som følge af budgetaftalen for 2014, tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommunen skal jf. bestemmelserne i dagtilbudslovens § 23 fastlægge og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i dagtilbud, herunder vilkår for lovpligtig pasningsgaranti.

 

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen besluttet, at der fra 1. januar 2014 gives garanti for, at børn tilbydes plads i barnets bopælsdistrikt til forskel fra nu, hvor garantien omfatter en plads i lokalområdet.

 

Intentionen er, at ændringen fremadrettet skal forbedre dagtilbudsdistrikternes mulighed for at tilpasse og udnytte kapaciteten i forbindelse med det faldende børnetal.

 

Som konsekvens af beslutningen foretages en administrativ ændring af administrationsgrundlaget for dagtilbud til børn, således at beskrivelsen af retningslinjerne for optagelse i dagtilbud afspejler beslutningen.

 

Fremover vil følgende fremgå af administrationsgrundlaget:

 

”Alle børn er garanteret en plads

Kommunen er efter dagtilbudsloven forpligtet til at garantere plads i et alderssvarende pasningstilbud indtil barnets skolestart. Garantien omfatter plads i et af de børnehuse, der er en del af kommunens otte dagtilbudsdistrikter.

 

Pasningsgarantien indebærer at:

Det reviderede administrationsgrundlag vedlægges sagen som bilag.

 

Konsekvenser for anvisningen af pladser

 

Ændringen har ikke på kort sigt konsekvenser, da der ikke aktuelt er truffet beslutning om en lukning af børnehuse i et lokalområde. Ved tildeling af plads vil distrikterne fortsat tilstræbe, at pladsen i et dagtilbud primært tildeles med udgangspunkt i forældrenes ønske. Herunder ønske om plads i et lokalområde.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3260825e4.doc

Bilag

Revideret administrationsgrundlag


112. Evaluering af fællespasning på dagtilbuddenes lukkedage - 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Efterretningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. evalueringen af fællespasningen på dagtilbuddenes lukkedage, tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I forbindelse med dagtilbuddenes lukkedage tilbydes der fællespasning i fire børnehuse. De fire børnehuse er beliggende i Mørkøv, Regstrup, Tølløse og Holbæk by. Tilbuddet om fællespasning omfatter børn fra både dagtilbud og SFO.

 

På de indtil nu afviklede lukkedage i 2013, har 332 børn været tilmeldt fællespasningen. Det svarer til godt 4 % af samtlige indskrevne i dagtilbud og SFO.

 

Som noget nyt er der i 2013 etableret elektronisk tilmelding til fællespasningen, ligesom der efter fællespasningen gennemføres elektronisk evaluering af forløbet blandt de tilmeldte børns forældre.

 

Formålet med evalueringen er, at afdække behovet for at justere forberedelse og afvikling af fællespasningen. Der er således ikke tale om evaluering af lukkedagene, selvom nogle forældre bruger evalueringen til at tilkendegive deres utilfredshed med disse.

 

Evalueringsspørgsmålene udsendes til de forældre, der tilmelder sig fællespasningen. Sammenlagt 121 forældre til 184 børn har deltaget i evalueringen. Deltagelsen svarer, at 53 % af de forældre der var tilmeldt pasning i påsken og 72 % af de forældre der var tilmeldt pasning i sommerferien. Knap 75 % af de forældre der har deltaget i evalueringen har benyttet fællespasningen.

 

Hovedresultaterne fra evalueringen er gengivet i vedlagte bilag.

 

Overordnet set viser evalueringen af et flertal af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med fællespasningen. Men der er også plads til forbedringerne. På baggrund af tilbagemeldingerne er der derfor iværksat en række initiativer med henblik på at forbedre tilmeldingssystemet, såvel som kvaliteten i pasningstilbuddet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-10-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3266676e5.doc

Bilag

Evalueringsrapport fællespasning på lukkedage 2013


113. Budgetrevision III - Udvalget for Børn

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 

1. der gives tillægsbevillinger på følgende områder:

 

Politikområde 4, Skole

1,9 mio. kr.

Politikområde 5, Almene dagtilbud

3,1 mio. kr.

Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov

-1,4 mio. kr.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august viste et merforbrug. Ændringen i forventningen skyldes, at vi begynder at have et overblik over den andel af budget 2013, som ikke bruges i år, men overføres til 2014.

 

Administrationen har pr. september estimeret et samlet regnskabsresultat for 2013 (det vil sige både indtægter, finansiering, drifts- og anlægsudgifter) til et underskud på ca. 52 mio. kr. Administrationen forventer, at underskuddet bliver mindre, da en endnu større del af udgifterne forventes at blive overført til 2014.

 

Denne budgetrevision er sidste gang, budgettet tilpasses i 2013. Vi forventer at ende på et resultat, som ligger tæt på det oprindelige budget. Dog skal der korrigeres for udlæg til Socialtilsyn Øst, og indtægtsforskydninger som følge af ændringer i ledigheden.

 

På Udvalget for Børn forventes et samlet mindreforbrug på 17,2 mio. kr. og det forventes at blive overført til 2014.

 

Mindreforbruget skyldes primært lockout på skoleområdet, hvor pengene på et senere tidspunkt skal bruges til at oprette arbejdspladser til lærerne. Derudover forventes mindreforbrug på de politiske puljer, på områderne for almene børn og børn, unge og familier med særlige behov.

 

På det samlede anbringelsesområde forventes fortsat merforbrug. Det skyldes, at flere børn og unge bliver anbragt, end der var forudsat i budgettet. Myndighed er i gang med at udarbejde handlinger for at imødekomme udfordringerne på anbringelsesområdet til kommende budgetår.

 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab 2013 pr. BR3

Forv. Afvigelse 2013 pr. BR3

Ønsket tillægs-bev.

Med overfør-selsret

Ønsket ompla-cering

Myndighed - fællesudgifter

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Politikområde 4 - Skoler

79,1

92,0

81,2

-10,8

1,5

-12,8

0,5

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

24,0

21,8

24,8

3,0

3,2

-0,2

0,0

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

352,4

351,3

349,9

-1,4

-1,4

0,0

0,0

I alt - Myndighed

455,6

465,1

455,9

-9,2

3,3

-13,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

419,5

406,9

406,6

-0,3

0,4

-0,7

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

248,8

245,1

240,2

-4,9

-0,1

-4,7

0,1

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

61,4

63,4

60,6

-2,9

0,0

-3,1

0,2

I alt - Decentrale

729,7

715,4

707,4

-8,0

0,3

-8,5

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Total på Udvalget for Børn

1.185,2

1.180,5

1.163,3

-17,2

3,6

-21,5

0,7

 

Mer/mindreforbrug på Udvalget for Børn

På Udvalget for Børn er der forventning om samlet mindreforbrug på de 17,2 mio. kr. Beløbet er sammensat af både mer- og mindreforbrug. Trods samlet mindreforbrug er der ønske om tillægsbevillinger. Til området for myndighed og fællesudgifter ønskes en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. Til de decentrale enheder ønskes en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-10-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3283452e6.docx

Bilag

Udvalget for Børn - Budgetrevision III september 2013


114. Orientering - Udvalget for Børn den 29. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering tages til efterretning:

 
 1. Nyt fra bestyrelserne: 1 udmeldelse af skolebestyrelsen ved Børnespecialcenter 2 pr. 1. oktober 2013.

 
 1. Redegørelse vedr. håndtering af konkret personsag.

 
 1. Oplæg fra sundhedscentret om ”nem adgang til prævention”

 
 1. Orientering om projekt ”Tryg og smidig overgang fra ung til voksen”

 
 1. Orientering vedr. private pasningsordninger og institutioner.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-10-2013
 
Orienteringen taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3282777e7.doc
3282765e8.pdf

Bilag

Notat private pasningsordninger og institutioner
Orientering vedr. fremme af seksuel sundhed hos unge


115. Eventuelt - udvalget for Børn den 29. oktober 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Indstilling

 

Eventuelt:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-10-2013
 
Gennemgået.
 

Referat
Sagsfremstilling