UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

På Orø - Skolen i lærerværelset

STARTTIDSPUNKT

24-09-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-09-2013 18:00:00


PUNKTER

97. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. september 2013
98. Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning
99. Frigivelse af pulje til implementering af Børne- og ungepolitik
100. Anvendelse af Galeasen Hjalm til kultur, undervisning og beskæftigelse
101. Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.
102. Udvalget for Børn, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013
103. Orientering om budgetforslag 2014 på dagtilbudsområdet
104. Orientering - Udvalget for Børn den 24. september 2013
105. Eventuelt - Udvalget for Børn den 24. september 201397. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Godkendelse

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Godkendt.
 

Referat98. Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. forslag om decentralisering af ressourcer til specialundervisning gældende pr. 1. januar 2014 bliver godkendt med henblik på høring i skolebestyrelser, handicapråd og medarbejderudvalg inden endelig beslutning i byrådet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I dag er det Familiecentret, som har beslutningskompetence og budgetansvar for tildeling af specialundervisning. Tilbud om specialundervisning kan gives til elever, som en del af undervisningen i folkeskolen. Undervisningstilbud på specialskoler (fx Ladegårdsskolen) eller opholdssteder for anbragte børn er ligeledes specialundervisning.

Administrationen har udarbejdet forslag om, at kompetence og økonomisk ansvar for specialundervisning decentraliseres til folkeskolerne. Forslaget vil betyde, at folkeskolerne selv får budget og ansvar for at betale specialundervisning til elever bosat i skoledistriktet. Det vil sige, skolen beslutter og betaler for undervisningen, hvad enten det foregår på egen distriktsskole eller eleven henvises til undervisning i et specialiseret tilbud uden for distriktet.

Formålet:


Børne- og ungepolitikken prioriterer indsatser, som gør, at ”barnet eller den unge i størst mulig omfang kan blive i sit eget miljø, det vil sige i familien, i den lokale daginstitution eller skole”. I byrådets strategi for Fremtidens Folkeskole står, at: ”Flest mulige elever skal undervises i den almindelige undervisning, hvor man differentieret skal udfordre den enkelte elev optimalt”.

Forslaget skal understøtte, at flest mulige børn og unge kan lære, trives og udvikle sig i folkeskolen. Børn og unge der har brug for et særligt tilrettelagt læringsfællesskab i specialtilbud, herunder i et andet miljø, skal forsat have tilbud om det. Men hovedsigtet er at tilbyde undervisning, der ligger så tæt op ad et almindeligt børne- og ungeliv som muligt. Forslaget skal ses i sammenhæng med øvrige initiativer, som byrådet har i gangsat for at opnå børne- og ungepolitikkens mål om øget inklusion, rettidig indsats og styrket faglighed. Kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagogerne i folkeskolen er her et væsentligt element. Kvalitets- og kompetenceudvikling i specialtilbuddene skal sikre udvikling af det konkrete specialtilbud, men skal også i højere grad understøtte inklusionsarbejdet i folkeskolen.

Det konkrete forslag om at ændre styring og kompetence for specialundervisning skal give mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne. Det skal give den enkelte skole mulighed for at tilrettelægge en ekstra indsats, der hvor behovet er her og nu, og i de perioder og i det omfang, der er behov for det. Samtidig giver det skolen økonomiske incitamenter til at styrke inklusion i folkeskolen, da skolen fremover også skal betale for elever, der henvises til undervisning uden for distriktsskolen.

Grundprincipperne i forslaget:a. Ny kompetencefordeling. Skolelederen får kompetence og budgetansvar for specialundervisning til elever bosat i skoledistriktet. Der vil blive etableret en rådgivningsenhed i Børnekonsulentcentret, som sikrer, at specialviden i kommunens børnespecialcentre inddrages ved visiteringer. Det skal sikre optimal understøttelse af den enkelte elev.

b. Ny tildelingsmodel. Budgettet til specialundervisning fordeles mellem skolerne efter en tildelingsmodel. Skolernes budget både til almenundervisning og specialundervisning forslås fordelt efter én og samme model. Forslag til ny tildelingsmodel er primært baseret på en fordeling af ressourcer efter antallet af elever på den enkelte folkeskole. Heraf fordeles 20 % af budgettet efter antal elever og vægtet efter socioøkonomiske kriterier. Princippet om at hver skole også tildeles et beløb pr. skole og pr. matrikel er fastholdt. Budget til specialfritidstilbud er også indeholdt i tildelingen. Budget til kørsel til specialtilbud er foreløbig fastholdt i central pulje for at sikre ens vilkår for alle skoler uanset geografisk placering. Forslag til ny tildelingsmodel indebærer, som noget nyt, at budgettet til specialundervisning tildeles og reguleres efter antallet af elever i folkeskolen.

 

c. Overgangsordning på 6 år. Fordelingen af ressourcer mellem de otte skoler foreslås indfaset over en periode på 6 år. Det vil sige budgetterne vil gradvis blive omfordelt mellem skolerne efter den tildelingsmodel, der besluttes. Det skal give folkeskoler og specialskoler tid til gradvist at tilpasse aktiviteter og udgifter. Overgangsperioden skal give den enkelte skole mulighed for at styrke inklusionsindsatser og samtidig sikre et økonomisk bæredygtigt grundlag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Budgettet til specialundervisningsområdet udgør 159 mio. kr. (i budgetforslag 2014). Den økonomiske ramme til specialundervisning reduceres fra budget 2013 til 2014 med ca. 7,7 mio. kr. og fra 2014 til 2015 med yderlig 7,1 mio. kr. og frem. Det sker i overensstemmelse med allerede trufne beslutninger i byrådet og er ikke en konsekvens af det fremsatte forslag.

 

Forslaget til ny tildelingsmodel indebærer, at midler til specialundervisning i elevbeløbet fra budget 2015 og fremover reguleres efter elevtal i folkeskolen. Det vil sige ved fald i elevtal reduceres budgettet og ved elevtilgang øges budgettet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forslaget sendes i høring i skolestyrelser, MED-udvalg, handicapråd og Hovedudvalg forud for endelig beslutning i byrådet.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Indstillingen godkendt. Forslaget sendes i høring.
 

Referat

3239621e1.pdf

Bilag

Bilag, Forslag til decentralisering af ressourcer til specialundervisning


99. Frigivelse af pulje til implementering af Børne- og ungepolitik

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. der frigives 1,0 mio. kr. fra puljen til implementering af Børne- og ungepolitikken til kompetenceudviklingsforløb for ledere på tværs af børne- og ungeområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

I forbindelse med udviklingen af en ny Børne- og ungepolitik afsatte Udvalget for Børn i 2012 en pulje på 1,5 mio. kr. til implementering af politikken. Puljen blev fordelt med 0,5 mio. kr. til hvert politikområde (skole, dagtilbud, specialområde), og er overført fra 2012 til 2013.

 
 

Kompetence- og udviklingsforløb

Beløbet på skole- og dagtilbudsområdet (i alt 1 mio. kr.) foreslås anvendt til gennemførsel af et kompetence- og udviklingsforløb for ledere på tværs af børne- og ungeområdet. Formålet er, at lederne helt konkret arbejder med at omsætte Børne- og ungepolitikkens målsætninger i daglig praksis. Der er ikke tale om traditionel undervisning, men om et dynamisk forløb, hvor lederne i tværfagligt sammensatte hold og med udgangspunkt i egen ledelsespraksis, arbejder med at skabe sammenhæng i indsatser for børn og unge. Deltagere i lederudviklingsforløbet er chefgruppen samt ledere på tværs af børne- og ungeområdet. Forløbet strækker sig fra efteråret 2013 og frem til medio 2015. Forløbet understøttes af ekstern konsulentbistand.

 

Resterende puljemidler

Puljen på specialområdet (0,5 mio. kr.) er afsat til udvikling af et opfølgnings- og effektmålingssystem i Børnespecialcenter 1. Projektet skal understøtte politikkens mål om øget fokus på effekt.

 

Der resterer at blive truffet politisk beslutning om udmøntning af politiske pulje på 1,8 mio. kr. på specialområdet. Der arbejdes med udvikling af forslag til indsatser, der skal understøtte politikkens intentioner om rettidig indsats.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Indstillingen godkendt.
 

Referat100. Anvendelse af Galeasen Hjalm til kultur, undervisning og beskæftigelse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. udvalget godkender, at der kan indgås en aftale med bestyrelsen for Galeasen Hjalm omkring anvendelse af Hjalm til kultur, undervisning og beskæftigelse i 2014

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det har tidligere været et tilbud i Holbæk Kommune, at folkeskoleelever har kunnet opleve deres by fra Holbæk Fjord ved at sejle med Galeasen Hjalm, og samtidig lære noget om flora og fauna tilknyttet denne lokalitet.

 

Samtidig var galeasen også et beskæftigelsesprojekt for unge, som herigennem fik kendskab til at arbejde inden for det maritime miljø og udviklede en mængde personlige kompetencer, som gjorde dem mere parate til at træde ind på arbejdsmarkedet.

 

Dette tilbud ønskes genoptaget med nedenstående formål:

Efter beslutning udarbejdes en kontrakt med galeasen Hjalm, hvori ovenstående udfoldes ift. antal sejladser og praktikpladser.

 

I løbet af 2014 tages stilling til evt. vilkår for en videreførelse af ordningen herunder afdækning af muligheder for fremtidig puljefinanciering.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kultur og Fritid, børn og unge og arbejdsmarkedscenter finansierer projektet i treenighed og med 70.000 kr. pr. afdeling, som findes inden for det eksisterende budget i hver enhed.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-09-2013
 
Tiltrådt.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Indstillingen godkendt.
 

Referat101. Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. udvalget anbefaler styringsaftalen 2014 til videre godkendelse af Økonomiudvalget og byrådet

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

De 17 kommuner indenfor KKR Sjællands område arbejder sammen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Samarbejdet reguleres af styringsaftalen, der lægger rammerne for udvikling af kapacitet og priser. Styringsaftalen regulerer også takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Institutionstakster omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper:

Styringsaftalen for 2014 indeholder som noget nyt et opsigelsesvarsel for pladser på institutioner på løbende måned plus 30 dage, medmindre man har aftalt andet.

 

Styringsaftalen for 2014 tager højde for KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

Holbæk Kommune har taget højde for de nævnte anbefalinger i KKR Sjællands beslutning.

 

Styregruppen for rammeaftalen har udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet. Styregruppen lægger op til, at standardkontrakterne er obligatoriske, når man køber og sælger pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Styregruppen anbefaler også at bruge standardkontrakterne ved aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.

 

Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud. Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Når man beregner a-conto taksten, indgår der et administrationsoverhead på 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Andelen vedrørende tilsyn er en del af administrationsoverheadet.

 

KKR anbefaler, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, og at de faktiske overheadomkostninger opgøres ud fra regnskab 2014. Det vil gøre det muligt at justere overheadprocenten for 2015 og frem, så den fortsat svarer til de faktiske omkostninger.

 

De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner har gjort det nødvendigt at nedsætte et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hver af de fem KKR.

 

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013
 
Udvalget anbefaler styringsaftalen 2014 godkendt.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Indstillingen indstilles godkendt. Videresendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.
 

Referat

3229977e2.docx
3229996e3.docx

Bilag

Styringsaftale 2014
Allonge til styringsaftale for 2014


102. Udvalget for Børn, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget skal ses i forhold til det korrigerede budget og ligger primært på sundhed (4,4 mio. kr.), på ældre (8,3 mio. kr.), og på det specialiserede voksenområde (5,2 mio. kr.).

 

På Udvalget for Børn forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

 

Der er fortsat udfordringer på dele af anbringelsesområdet, men de udfordringer forventes finansieret inden for rammen.

 

Ved denne opfølgning er det kun myndighed på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, som skønner de forventede udgifter i 2013. Det forventede regnskab på politikområde 4 og 5 stammer fra Budgetrevision II i april.

 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab 2013 pr. August

Forv. Afvigelse 2013 pr. August

 

A

B

C

D=C-B

Myndighed - fællesudgifter

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

79,1

95,9

95,9

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

24,0

21,9

21,8

-0,1

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

352,4

351,3

351,1

-0,1

I alt - Myndighed

455,6

469,1

468,8

-0,2

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

419,5

403,1

402,9

-0,2

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

248,8

245,0

245,6

0,7

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

61,4

63,4

63,4

0,0

I alt - Decentrale

729,7

711,5

712,0

0,5

I alt på Udvalget for Børn

1.185,2

1.180,6

1.180,8

0,2

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

3239450e4.docx

Bilag

Udvalget for Børn, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013


103. Orientering om budgetforslag 2014 på dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn.

 

Orienteringssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. udvalget tager orienteringen om, at der i forslaget til budget 2014 er foretaget en genberegning af midlerne til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud til efterretning.

  2. udvalget tager orienteringen om, at der i forslaget til budget 2014 er afsat 2,6 mio. kr. til øget bæredygtighed i de små børnehuse til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget besluttede den 28. maj, at midlerne til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud fra 2014 skal prioriteres til at øge bemandingen i dagtilbuddene. Det blev besluttet, at midlerne fordeles mellem de otte dagtilbudsdistrikter ud fra en fordelingsnøgle, der blandt andet er baseret på socioøkonomiske kriterier.

 

Kvalitetsmidlerne var ved udvalgsbehandlingen opgjort til 7,2 mio. kr. med udgangspunkt i bloktilskuddet for 2013. De 7,2 mio. kr. svarer til den samlede serviceudvidelse i 2013, hvor bloktilskuddet på de 6,1 mio. kr. er tillagt den skønnede indtægt fra forældrebetalingen.

 

Imidlertid har økonomisk afdeling i forbindelse med udarbejdelse af det administrative forslag til budget 2014, revurderet beregningen af kvalitetsmidlerne og der er i 2014 samt i overslagsårene indarbejdet en serviceudvidelse på 6,1 mio. kr. Beløbet svarer til det bloktilskud kommunen modtager, men uden tillæg af forældrebetalingen. De 6,1 mio. kr. vil blive fordelt mellem dagtilbudsdistrikterne i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

 

Derudover har økonomisk afdeling indarbejdet et bruttobeløb på 2,6 mio. kr. i det administrative budgetforslag. Midlerne er finansieret ved en reduktion af den demografiske budgettilpasning, som er en følge af det faldende børnetal. Beløbet er indarbejdet efter drøftelse med direktionen. Formålet med budgetudvidelsen er, at tilføre midler i form af et bæredygtighedstillæg til de små børnehuse.

 

Ud fra en ideel betragtning burde flere af de små børnehuse samles i større enheder i takt med, at børnetallet falder. Anlægsrammen rummer dog ikke på kort sigt mulighed her for. Ligesom den gældende pasningsgaranti ville blive udfordret ved en samling af børnehuse på tværs af lokalområder. Der er derfor behov for, at tildelingen til de små børnehuse øges med henblik på øget bæredygtighed.

 

De små børnehuse defineres i denne sammenhæng, som børnehuse med en gennemsnitlig belægning på 80 enheder eller der under. Forslaget indebærer at grundbeløbet for de mindste børnehuse øges ud fra en model, hvor beløbets størrelse gradueres i forholdsmæssigt ud fra indskrivningen. Modellen betyder, at de mindste børnehuse tilføres et forholdsmæssigt større beløb end de lidt større.

 
 

Den konkrete model for udmøntning af et bæredygtighedstillæg vil blive udarbejdet efter drøftelse med de faglige organisationer. 

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Budgetforslaget for 2014-17 indeholder, som beskrevet i sagen, en ekstratilførsel til dagtilbudsdrift. Tilførselen udgør netto 1,5 mio. kr.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Taget til efterretning
 

Referat104. Orientering - Udvalget for Børn den 24. september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

  1. Nyt fra bestyrelserne (udtrædelse fra skolebestyrelse på Isefjordskolen, Martin Pløger Lauritzen)

  2. Driftsoverenskomst med den selvejende institution Dragebakken.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Orienteringen taget til efterretning.
 

Referat105. Eventuelt - Udvalget for Børn den 24. september 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 

Indstilling

 

Eventuelt:

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013
 
Gennemgået.
 

Referat