UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-08-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-08-2013 18:00:00


PUNKTER

89. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2013
90. Årskalender 2014 for byrådet og administrationen
91. Budget 2014-2017: Drøftelse af budgetforslag og indsatsområder
92. Udvalget for Børn - Halvårsregnskab 2013
93. Orientering om projekt "ny praksis for fordeling af ressourcer til specialundervisning".
94. Planlægning af dialogmøder med forældrebestyrelser
95. Orientering - Udvalget for Børn den 27. august 2013
96. Eventuelt - Udvalget for Børn den 27. august 201389. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013
 
Godkendt
 

Referat90. Årskalender 2014 for byrådet og administrationen

Sagsprocedure

 

Stående udvalg – Økonomiudvalget - byrådet

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. Den politiske mødekalender anbefales godkendt herunder at fastlæggelse af datoer for dialogmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget afventer vedtagelse af revideret budgetproces.

 2. Årsplanen fremsendes til politisk behandling på udvalgsmøderne i august 2013

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at få fastlagt byrådets mødekalender med henblik på tilrettelæggelsen af det politiske arbejde.

 

Efterfølgende bliver de administrative møder placeres, således at der bliver kontinuitet i den samlede mødeplan.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Den politiske kalender for 2014 indeholder:

 
 
 

Den politiske mødekalender for 2014 følger overvejende de samme spor som i 2013.

 
 

Bemærkninger til mødeplan 2014

 
 1. Stående udvalg:

Møderne i de stående udvalg kan hver måned placeres på tre muligheder (mandag/tirsdag/onsdag).

I uge 9 er der kun mandag d. 24 og tirsdag d. 25. februar til rådighed, da byrådets innovationsseminar bliver afholdt d. 26. februar 2014

I uge 35 er der kun mandag d. 25 og tirsdag d. 26. august til rådighed da der bliver afholdt møde i økonomiudvalget onsdag eftermiddag d. 27. august vedr. halvårsregnskabet og 1. behandling af budgettet.

 
 
 1. Økonomiudvalget:

De ordinære møder er placeret om onsdagen ca. en uge efter de stående udvalg har afholdt møde.

 

Der er indlagt to ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder: Onsdag d. 27. august med halvårsregnskab og 1. behandling af budget og onsdag d. 1. oktober med økonomiudvalgets 2. behandling af budget.

 

Dialogmøderne med Hovedudvalget:

Økonomiudvalget mødes traditionelt to gange om året med Hovedudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen.

 

Dialogmøderne har de senere år være afviklet umiddelbart før budgetseminar I og II. Der arbejdes pt. på en revideret budgetproces. Herunder overvejes det på hvilken måde dialogmøderne fremover skal indgå i budgetprocessen, således at formålet med møderne sikres. Fastlæggelse af datoerne for dialogmøderne afventer derfor, at den nye budgetproces vedtages.

 
 
 1. Byrådsmøder:

De ordinære byrådsmøder med tilknyttede temamøder er placeret en uge efter Økonomiudvalgsmøderne.

 

Der er indlagt tre ekstraordinære tema/byrådsmøder:

 

På disse tre ekstraordinære tema/byrådsmøder er det ikke planlagt, at der sker behandling af øvrige punkter.

 
 1. Byrådets behandling af budgettet.

Byrådets innovationsseminar torsdag d. 27. februar 2014

Byrådets budgetcamp d. torsdag d. 14. og 15. august 2014. Placeringen af budgetcamp er valgt af hensyn til klargøringen af byrådets 1. behandling af budgettet d. 27. august og for at give de høringsberettige en så optimal høringsperiode som mulig.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Direktionen den 21-08-2013
Direktionen tiltrådte indstillingen dog således, at udkast til årskalender rettes til på baggrund af de faldne bemærkninger.

Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013
 
Hovedindstillingen anbefales godkendt.
 

Referat

3198407e1.doc

Bilag

Årskalender for byrådet - udgave af 22. august 2013


91. Budget 2014-2017: Drøftelse af budgetforslag og indsatsområder

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn

 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. udvalget drøfter budgetforslag 2014 og indsatsområder på dagtilbuds-, skole og specialområde.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget drøfter budgetforslag og indsatsområder for budget 2014-17. Drøftelsen er en opfølgning på byrådets seneste budgetseminar.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013
 
Drøftet
 

Referat92. Udvalget for Børn - Halvårsregnskab 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Udvalget tager halvårsregnskabet 2013 til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 18,1 mio. kr. Det skyldes udgiftsstigninger på ældre (6,2 mio. kr.), det specialiserede voksenområde (5,4 mio. kr.), på sundhed (4,6 mio. kr.), samt på det specialiserede børneområde (1,8 mio. kr.). Direktionen arbejder på en handlingsplan for nedbringelse af merforbruget, som præsenteres ved BR3.

 

På Udvalget for Børn forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt stammer fra politikområde 6.

 

Vigtigst er udfordringer på dele af anbringelsesområdet. Det er især på opholdssteder, at der er flere anbragte, og det medfører stigning i udgifter.

 

Ved denne opfølgning er det kun myndighed på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, der estimerer de forventede udgifter i 2013.

 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab 2013 pr. Juni

Forv. Afvigelse 2013 pr. Juni

 

A

B

C

D=C-B

Myndighed - fællesudgifter

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

79,1

96,0

96,0

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

24,0

21,9

21,8

-0,1

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

352,4

351,3

353,1

1,8

I alt - Myndighed

455,6

469,2

470,9

1,7

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

419,5

403,1

402,8

-0,3

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

248,8

245,0

245,6

0,7

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

61,4

63,4

63,4

0,0

I alt - Decentrale

729,7

711,5

711,9

0,4

I alt på Udvalget for Børn

1.185,2

1.180,7

1.182,8

2,1

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013
 
Taget til efterretning
 

Referat

3199624e2.docx

Bilag

Halvårsregnskab til Udvalget for Børn


93. Orientering om projekt "ny praksis for fordeling af ressourcer til specialundervisning".

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget orienteres om status på projekt ”ny praksis for fordeling af ressourcer til specialundervisning”.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Baggrund

I Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik er prioriteret at fremme indsatser, som gør at ”barnet eller den unge i størst mulig omfang kan blive i sit eget miljø, det vil sige i familien, i den lokale daginstitution eller skole”.

 

Det betyder, at kommunens skoler og dagtilbud sammen med forældrene skal være med til at sikre, at flest mulige børn og unge kan lære, trives og udvikle sig i kommunes dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

 

I byrådets strategi for Fremtidens Folkeskole står:

 

”Flest mulige elever skal undervises i den almindelige undervisning, hvor man differentieret skal udfordre den enkelte elev optimalt”.

 

Byrådet har allerede iværksat en række initiativer for at styrke kommunens skoler. Indførelse af helhedsskole fra 0 – 3 klasse har betydet flere timer i de mindre klasser og mulighed for mere tid til bevægelse i skoletiden. Byrådet har iværksat strategi for Fremtidens folkeskole. Kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagogerne samt øget brug af IT indgår her som væsentlige elementer i udviklingen af skoleområdet.

 

Status på projekt om ”ny praksis for fordeling af ressourcer til specialundervisning”:

I dag er det Familiecentret, som har beslutningskompetence og budgetansvar til at bevillige specialundervisning. Administrationen er ved at forberede et beslutningsoplæg, hvor kompetence og budgetansvar placeres hos den enkelte skoleleder. Det skal fremme skolernes råderum og fleksibilitet, når skolerne skal tilrettelægge specialundervisning. Det skal give mulighed for mere langsigtet planlægning og lokalt tilpasset indsatser.

 

Foreløbig status på projektet uddybes på udvalgets møde 27.8.2013. Her gives status i forhold til overvejelser om:

Forslag til ny praksis gældende for skoleår 2014/15 forelægges Udvalget for Børn d. 24. september 2013.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat94. Planlægning af dialogmøder med forældrebestyrelser

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at

 1. udvalget beslutter temaer og form på dialogmøder mellem udvalget og forældrebestyrelser i efteråret 2013.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget for Børn har besluttet at holde tre dialogmøder med forældrebestyrelser i efteråret 2013. Der holdes ét dialogmøde med alle forældrebestyrelser på henholdsvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og specialområdet.

 

Udvalget skal beslutte temaer og form på dialogmøderne.

 

Formålet med at holde dialogmøder er først og fremmest, at der kan ske en gensidig udveksling af erfaringer og visioner mellem udvalget og forældrebestyrelserne. Møderne skal give det politiske niveau viden om forældrenes ønsker og prioriteringer. Omvendt har udvalget mulighed for at fremlægge byrådets visioner for udviklingen af kommunes skoler, dagtilbud og specialtilbud.

 

Tidsplan - dialogmøder i efteråret 2013:

30.9.2013

Skolebestyrelsen ved Børnespecialcenter 2 (dvs. bestyrelsen for Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen). Endvidere inviteres forældrerådet for Børnehaven Spiretårnet og bestyrelsen for Ladegårdsskolens Fritidshjem).

24.10.2013

 

Skolebestyrelser og bestyrelsen for UngHolbæk

29.10.2013

 

Forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet

 

Tema

Administrationen anbefaler, at temaet for alle dialogmøder er inklusion. Temaet er centralt i Børne- og ungepolitikken, og forældrebestyrelserne har givet udtryk for, at de ønskede et tema om inklusion.

 

Antallet af bestyrelser

På det samlede Børne- og ungeområde er der i alt 18 forældrebestyrelser. På dagtilbudsområdet er der otte bestyrelser svarende til antallet af distrikter. Tilsvarende er der på skoleområdet en bestyrelse til hvert af de otte distrikter. Derudover er der en bestyrelse for UngHolbæk. På specialområdet er der én skolebestyrelse med repræsentanter for Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

I henhold til Folkeskolelovens § 44a skal byrådet mindst to gange årligt afholde et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Alternativt kan der nedsættes et fælles rådgivende organ. Denne lovgivning omfatter også specialskoler og dermed Ladegårdsskolen. På dagtilbudsområdet er der ingen tilsvarende lovgivning.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013
 
Udvalget godkender tidspunkterne samt inklusion som tema.
 
 

Referat95. Orientering - Udvalget for Børn den 27. august 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Nyt fra bestyrelserne

 2. Udvalgets besøgsrunde – efteråret 2013 – bilag vedlagt

 3. Jagten på den gode ide

 4. Status på politiske puljer

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

3199893e3.docx

Bilag

Besøgsrunde for udvalget efterår 2013


96. Eventuelt - Udvalget for Børn den 27. august 2013

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn


Indstilling

Eventuelt:


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-08-2013
 
Gennemgået.
 

Referat