UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-06-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-06-2013 18:00:00


PUNKTER

80. Godkendelse af dagsorden til møde den 25. juni 2013
81. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 4, 5 og 6
82. Udviklingsplan for Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik
83. Udbud af befordring
84. Re-certificering af alle dagtilbud og SFOér som idræt, leg og bevægelsesinstitutioner
85. Drøftelse af fælleskommunalt samarbejde om tandregulering
86. Klassedannelsen skoleåret 13-14
87. Årsrapport vedr. tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
88. Orientering - Udvalget for Børn den 25. juni 201380. Godkendelse af dagsorden til møde den 25. juni 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-06-2013
 
Godkendt.
 

Referat81. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 4, 5 og 6

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområde 4, 5 og 6.


Alternativ indstilling


Formål

 

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte budget og indsatsområder. Drøftelserne skal munde ud i, hvilke områder der skal være i fokus (dvs. indsatsområder) i budget 2014, og hvilke politiske prioriteringer, som skal lægges ned over det ”nøgtern” budget.

 

Disse drøftelser er en fortsættelse af de tidligere drøftelser om budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-06-2013
 
Drøftet.
 

Referat82. Udviklingsplan for Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik

Sagsprocedure

 

Udvalget for børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udviklingsplan for Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik vedtages.


Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget drøfter og beslutter udviklingsplan for Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet vedtog i efteråret 2012 en ny børne- og ungepolitik efter meget grundig forberedelse og offentlig høring. Børne- og ungepolitikken udpeger fire udviklingsområder, som tilsammen skal være med til at udpege retningen for byrådets indsats på børne- og ungeområdet i de kommende år.

 

De fire udviklingsområder er:

 1. Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber

 2. En sund og aktiv start på livet

 3. Rettidig indsats

 4. Styrkelse af fagligheden til gavn for alle

Der foreligger nu forslag til udviklingsplan for Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik. I planen beskrives de tværgående udviklingsaktiviteter, som prioriteres at gennemføre og som systematisk og koordineret vil blive fulgt op. Udviklingsplanen skal være med til at sikre, at de politiske mål i børne- og ungepolitikken bliver retningsgivende for udviklingen på børne- og ungeområdet.

 

Som et led i forberedelserne til børne- og ungepolitikken blev på børne- og ungeområdet iværksat et større udviklingsprogram ”Ét børneområde – sammenhæng og kvalitet på børn-, unge- og familieområdet” som bl.a. skal sikre, at flere børn og unge inkluderes i de almene dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Programmet ”Et børneområde” er en integrerede del af udviklingsplanen.

 

Udvalget for Børn har i løbet af foråret drøftet konkrete indsatser inden for børne- og ungepolitikkens fire udviklingsområder.

 

Forslag til udviklingsplan er vedlagt som bilag.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-06-2013
 
Godkendt.
 

Referat

3129242e1.pdf

Bilag

Udkast udviklingsplan, d. 20.6.2013


83. Udbud af befordring

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at

 1. Udvalget gennemgår forslag til nyt serviceniveau for befordring med henblik på eventuelle justeringer.

 2. Udvalget sender forslag til serviceniveau for befordring i høring inden endelig beslutning


Alternativ indstilling


Formål

 

At fastlægge serviceniveau i det kommende fællesudbud på befordringsområdet, gældende fra august 2014.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Konsulentfirmaet Deloitte har udarbejdet en samlet analyse af befordringen i Holbæk kommune. Rapporten peger på, at det er svært at realisere kørselssynergien mellem de enkelte chefområder og institutioner. Det skyldes, at befordringen varetages decentralt.

 

Hvis befordringen skal gøres billigere, er det nødvendigt med et større samarbejde på tværs. Rapporten peger derfor på, at det kommende udbud vedrørende befordring skal ske samlet på tværs af områderne. Kørslen bør udbydes i en række pakker, som alle udbydes samtidig. På den måde gives mulighed for at byde på udvalgte pakker eller på alle pakker.

 

Serviceniveau på børne- og ungeområdet

Der er i dag ikke fastlagt et lokalt serviceniveau for befordring. Inden befordringen sendes i udbud, skal der derfor besluttes et serviceniveau. På børne- og ungeområdet er der følgende forhold, der direkte vedrører serviceniveauet:

 
 

Bilag 1 giver et overblik over ændringer mellem eksisterende praksis og det foreslåede serviceniveau, der danner grundlag for udbuddet.

 

Bilag 2 er en totaloversigt over de elementer, der indgår i det samlede udbud samt tiltag, som kan realisere den forventede effektivisering. Deloitte anbefaler, at Holbæk kommune gennemgår det nuværende serviceniveau og den nuværende visitationspraksis, hvilket vil ske sideløbende med udbuddet.

 

Gennemførsel af udbud

Det kommende udbud af rutekørsel vil ske gennem Movia, Flexrute.

Movia er valgt fordi de kan skabe større:

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 26, stk. 7 i lov om folkeskolen, Bekendtgørelse nr. 25 af 10.01.1995

 

Høring

 

Forslaget sendes i høring i skolebestyrelser (inklusiv Ladegårdsskolens skolebestyrelse), Handicaprådet samt MED-udvalg i Børnespecialcenter 1 og 2, Familiecenter, Børnekonsulentcenter. Høringsfristen er d. 30. september 2013.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Det samlede potentiale fremgår af Deloitte-rapporten, side 6. Fastsættelse af serviceniveau i forhold til udbud vedrører særligt reduktion af hjemkørsler, der påvirker ventetid, samt brug af opsamlings- og afsætningssteder.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

I henhold til rapporten om kommunalbefordring må det forventes, at der fremover skal bruges 1/10 årsværk til administration af ruter og deltagelse i løbende evaluering af befordringen.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-06-2013
 
Hovedindstillingen godkendt med den ændring at, folkeskolens specialelever følger serviceniveauer for skolens øvrige elever. Der kan i særlig tilfælde gives dispensation til mere fleksibel befordring efter en konkret vurdering.
 
Materialet sendes i høring.
 

Referat

3125588e2.docx
3125600e3.xlsx

Bilag

Overblik over servicerelaterede ændringer
Bilag 2, komplet oversigt


84. Re-certificering af alle dagtilbud og SFOér som idræt, leg og bevægelsesinstitutioner

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. der frigives 160.000 kr. af puljen til sundhedsfremme til re-certificering af alle dagtilbud og SFO’er som idræt, leg og bevægelsesinstitution.


Alternativ indstilling


Formål

 

At drøfte og træffe beslutning om frigivelse af midler fra puljen til sundhedsfremme for børn og unge.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Det foreslås, at alle dagtilbud og SFO’er, re-certificeres som idræt, leg og bevægelses institutioner. Re-certificeringen skal sikre, der fortsat er fokus på sundhedsfremmende indsatser og fysiske aktiviteter med børnene i dagtilbud og SFO.

 

Initiativet er i tråd med de mål, der er fastsat i børne- og ungepolitikken. Her indgår et mål om, at:

 

”Sundhedsfremmende tiltag, som fysisk aktivitet, skal være en integreret del af dagligdagen og de steder, hvor børn og unge opholder sig – dagtilbud, skoler og fritidsliv”.

 

Baggrund

Holbæk Kommune har som den første kommune i landet indgået kontrakt med DGI Midt og Vestsjælland om, at alle kommunens dagtilbud og SFO’er certificeres som idræt, leg- og bevægelsesinstitutioner.

 

Baggrunden var ønsket om, at iværksætte en forstærket indsats for børn i dagtilbud og SFO med fokus på sundhedsfremmende indsatser og fysisk aktivitet.

 

900 fastansatte medarbejdere fordelt på 57 børnehuse inklusiv dagplejen og 21 SFO’er har deltaget i et 15 timers undervisningsforløb, herefter har medarbejderne udarbejdet institutionens bevægelsespolitik.

 

DGI godkender og certificerer institutionen som en idræt, leg og bevægelses institution for et år ad gangen. Hvis institutionerne skal beholde deres certifikat skal de derfor re-certificeres årligt.

 

Uddannelsesforløbet er evalueret i efteråret 2012. Erfaringen viser blandt andet, at det har stor værdi at hele personalegruppen har modtaget undervisningen, og dermed har fået det samme fundament at arbejde videre ud fra.

 

Desuden giver personalet udtryk for, at uddannelsen betyder at børnene bevæger sig mere - gør dem bedre i stand til at koncentrere sig.

 

Erfaringsopsamlingen fra uddannelsesforløbet blev forelagt udvalget d. 2. april 2013.

 

Re-certificering

En re-certificering indebærer et tre timers kursus og en dialog om, hvordan året er forløbet, hvilke udfordringer personalet er stødt ind i og en vurdering af institutionens bevægelsespolitik.

 

Kurset tilrettelægges efter institutionens behov og ønsker for ny inspiration til hverdagens aktiviteter.

Da modulerne vil have et varieret udbud af emner, vil holdende blive sammensat på tværs af alle enheder, således at personalet kan vælge sig ind på det modul der gavner institutionen bedst og som samtidig har medarbejderens primære interesse.

 

Det forudsættes, at alle dagtilbud (børnehuse og dagplejen) samt SFO’er re-certificeres.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Det anbefales, at der frigives 160.000 kr. af sundhedspuljen til recertificering.

 

Re-certificering: Der vil anslået være 900 medarbejdere, der skal deltage i re-certificeringen. Hvert undervisningsmodul indebærer et tre timers kursus og en vurdering af institutionens bevægelsespolitik. Anslået skal der oprettes 40 hold a’ 4.000 kr. pr hold i alt 160.000 kr.

 

Dertil kommer udgiften til deltagelsen (tidsforbruget). Udgiften til deltagelse er opgjort til ca. 0,5 mio. kr.. Denne udgift forudsættes afholdt af institutionernes eget budget.

 

Puljemidler til sundhedsfremme for børn og unge i 2013 er i alt på 1,2 mio. kr. (inkl. overførsel fra 2012). Såfremt indstillingen imødekommes vil der være et restbeløb på 1,04 mio. kr. til anvendelse i 2013.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-06-2013
 
Indstillingen godkendt af et flertal bestående af Jens Kristiansen, Mogens Jensen, Jens Munch-Steensgaard samt Agnete Dreier.
Et mindretal bestående af Rasmus Brandstrup Larsen stemmer imod indstillingen, da det ønskes at re-certificering skal være frivilligt.
 

Referat85. Drøftelse af fælleskommunalt samarbejde om tandregulering

Sagsprocedure

 

Udvalget for børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at

 1. udvalget drøfter forslag om etablering af fælleskommunalt samarbejde om tandregulering mellem Kalundborg og Holbæk Kommune.


Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget drøfter forslag om fælles kommunalt samarbejde om tandregulering mellem Kalundborg og Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Lederne af tandplejen i Holbæk og Kalundborg har forestået et analysearbejde om mulighederne for og fordele ved et fælleskommunalt samarbejde på tandreguleringsområdet.

 

Der foreligger nu et resultat af arbejdsgruppens undersøgelse af de faglige, økonomiske og juridiske aspekter af et fælleskommunalt samarbejde om tandregulering mellem Kalundborg og Holbæk Kommune.

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at:

 

Det foreslås, at et fælles tandreguleringscenter placeres i Holbæk.

 

Arbejdsgruppens notat om fælleskommunalt samarbejde om tandregulering er vedlagt som bilag.

 

Baggrund:

Tilbud om tandregulering er lovpligtigt. Kommunen har en forsyningsforpligtigelse på området og skal sikre at et tilbud er tilgængeligt for børn og unge med behov for tandregulering.

 

Tandregulering er en ydelse, som fordrer høj specialiseret faglighed - og er karakteriseret ved at varetages af specialtandlæger.

 

Udfordringen for begge kommuner er, at rekruttere den faglige ekspertise - specialtandlæger - til opgaveløsningen. I Holbæk Kommune er der for nuværende ansat én specialtandlæge, som er tæt på pensionsalder.

 

Større enheder med mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling vurderes at være fordelagtig både af hensyn til rekruttering, men også for at sikre høj faglighed og effektiv ressourceudnyttelse på området.

 

Initiativet til et samarbejde mellem Kalundborg og Holbæk Kommune udspringer af et ønske om, at fremtidssikre kommunernes forsyningsforpligtigelse ved at:

Alternativt kan forsyningsforpligtigelsen sikres ved aftale med privatpraktiserende specialtandlæger. Udfordringen her er, at de økonomiske styringsmuligheder bliver begrænset. Det vil ikke være muligt at fastlægge en reguleringsprocent, da det er den enkelte specialtandlæge, der afgør hvorvidt, der skal foretages behandling og i hvilket omfang. Endvidere er der få private leverandører på markedet og det vil fordre et samarbejde med flere forskellige private leverandører.


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Sundhedsloven

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Anlægsudgifter:

Ved nybyggeri forventes anlægsudgifter i størrelsesorden 21,5 mio. kr. i alt. Fordelt efter børnetal vil det svare til ca. 13 mio. kr. for Holbæk Kommune. Jf. vedlagte økonomibilag.

Såfremt der i stedet etableres tandregulering i lejet bygninger forventes etableringsomkostningerne at udgøre 15,7 mio. kr., svarende til 9,5 mio. kr. for Holbæk Kommune.

 

Driftsudgifter:

 

Holbæk Kommunes driftsudgifter til løn- og materialer anslås at udgøre 6,1 mio. kr. i en fælleskommunal enhed.

Holbæk Kommunes regnskab 2012 til tandregulering var 4,7 mio. kr. Hertil skal tillægges administrationsudgifter. Lønudgifterne i beregningen af den fælles kommunale enhed er sket med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefaling om normering på området. Det vil for Holbæk Kommune betyde en stigning i lønudgifter på ca. 0,5 mio. kr.

Beregningerne for lønudgiften i et tværkommunalt samarbejde er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at der for hvert 10.000 børn normeres med 1 specialtandlæge, 1 tandplejer og 3 klinikassistenter. Et samarbejde mellem de to kommuner vil give et behandlingsunderlag på 26.000 børn og unge og derved ansættelse af 2 ½ specialtandlæge. Det vil skabe grundlag for at fastholde et fagligt miljø trods eventuelle ressourcejusteringer grundet et faldende børnetal.

 

Til sammenligning anslås et driftsudgift ved ordning med privat praktiserende specialtandlæger at udgøre 8,1 mio. kr. Dette er set under en forudsætning om at reguleringsprocenten er 25 % og med en gennemsnitspris på 33.000 kr. Er reguleringsprocenten højere vil driftsudgiften blive væsentlig højere.

 

Notat om økonomiske forhold ved fælles kommunalt tandregulering er vedlagt som bilag.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-06-2013
 
Drøftet.
 

Referat

3123356e4.docx
3123355e5.docx

Bilag

Notat om fælleskommunalt samarbejde om tandregulering
Notat vedr. økonomiske forhold, fælleskommunal tandregulering


86. Klassedannelsen skoleåret 13-14

Sagsprocedure

 

Udvalget for børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. orientering om klassedannelsen 2013-14 tages til efterretning.


Alternativ indstilling


Formål

 

At orientere udvalget om klassedannelsen i det kommende skoleår.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur besluttede byrådet, at Udvalget for Børn hvert år orienteres om, hvilke klasser der oprettes i hvilke afdelinger.

 

Notat med oversigt over klassedannelsen er vedlagt.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Folkeskoleloven

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-06-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

3123406e6.pdf

Bilag

Notat om klassedannelsen skoleåret 2013-14


87. Årsrapport vedr. tilsyn med undervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Sagsprocedure

 

Udvalget for børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. tilsynsrapport 2012-2013 for undervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder tages til efterretning. 


Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget orienteres om status og udvikling på tilsynsområdet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Tilsynet har udarbejdet årsrapport for:

En intern skole er et specialundervisningstilbud, der er knyttet til et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted (døgninstitutioner/opholdssteder). Holbæk kommune har aktuelt 16 interne skoler med omkring 325 elever. En af skolerne er kommunal, mens de 15 øvrige er selvejende institutioner med undervisningsoverenskomst med Holbæk kommune. Undervisningen finder sted inden for folkeskolelovens rammer.

 

Rapporten omhandler perioden 1/4 2012 til 1/4 2013.

 

Tilsynsbesøgene har ikke givet anledning til særlige bemærkninger eller krav. Det er tilsynets opfattelse, at børn og unge, der modtager specialundervisning på Holbæk kommunes interne skoler, får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Tilsynet har været udøvet i henhold til undervisningsministeriets ”Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder” samt øvrige bestemmelser og børneudvalgets krav om, at alle formelle rammer omkring undervisningen overholdes.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-06-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

3129710e7.pdf

Bilag

Årsrapport 2012-13 tilsyn med undervisning på dagbehandlingstilbud og anbingelsessteder, pdf


88. Orientering - Udvalget for Børn den 25. juni 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Nyt fra bestyrelserne

 2. Tidsplan for udbud på det specialiserede socialområde

 3. Orientering om input fra skoleledernes besøg på skoler i London

 4. To brugerundersøgelser, Børnespecialcenter 2 og tandplejen udskydes til 4 kvaltal

 5. Status, projekt udlægning af specialundervisningsbudgettet


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 25-06-2013
 
Gennemgået.
 

Referat