UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-05-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-05-2013 18:00:00


PUNKTER

64. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. maj 2013
65. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 4, 5 og 6
66. Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Engskovskolen
67. Udmøntning af kvalitetsmidler på dagtilbudsområdet
68. Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
69. Budgetrevision II - Udvalget for Børn
70. Drøftelse af mål og prioriteringer i Sundhedspolitikken (BU)
71. Forebyggelsespakke om seksuel sundhed
72. Status på "Resultater gennem forenkling og tillid"
73. Status på udviklingsplan for Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik
74. Model for dialog med forældrebestyrelser
75. Status på projekt udlægning af specialundervisningsbudgettet
76. Evaluering af processen vedr. lukning af Folkebørnehaven
77. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område
78. Orientering - Udvalget for Børn den 28. maj 2013
79. Eventuelt - Udvalget for Børn den 28.05.201364. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. maj 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Godkendt.
 

Referat65. Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 4, 5 og 6

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområde 4, 5, og 6 på baggrund af perspektivnotaterne og Direktionens strategi- og budgetvurdering

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte perspektivnotaterne, og Direktionens strategi og budgetvurdering, som oplæg til de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2014. Drøftelserne skal munde ud i, hvilke områder der skal være i fokus (dvs. indsatsområder) i budget 2014, og hvilke politiske prioriteringer, som skal lægges ned over det ”nøgterne” budget.

 

Perspektivnotaterne beskriver politikområdets økonomi, serviceniveau, fremtidstendenser og mulige indsatsområder, for at orientere politikerne om baggrunden for området, og dermed grundvilkårene for budgetlægningen på udvalgets område.

 

Direktionens strategi- og budgetvurdering indeholder administrationens bud på de største udfordringer og de vigtigste strategiske mål for kommunen.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Drøftet.
 

Referat

3104163e1.pdf

Bilag

Oplæg om budget 14 udvalgsmøde 28.05.13


66. Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Engskovskolen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

 1. der fra rådighedsbeløbet i 2013 til renovering af Engskovskolen afd. Jernløse frigives 14.500.000 kr. (Anlæg 9.500.000 kr. og Energi 5.000.000 kr.)

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på Engskovskolens afd. Jernløse.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I februar 2011 blev der udarbejdet en rapport ”Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune”, hvor grundlaget for renovering af kommunens folkeskoler blev lagt.

 

For Nr. Jernløse Skole - Nu Engskovskolen afd. Jernløse - blev der registret en samlet investering i vedligehold og energi til tidssvarende niveau på 19.332.000 kr. i 2011 niveau.

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2013 blev der afsat anlægsmidler på 14.500.000 kr. til renovering af skolen i 2013. Derudover er der i den samlede energiramme afsat midler til energirenovering på skolen også.

 

I 2013 gennemføres følgende opgaver:

Til ovenstående opgaver ønskes 9,5 mio.kr. frigivet fra anlægsbudgettet og 5 mio. kr. ønskes frigivet til energirenovering.

 

Resten af anlægsmidlerne (5 mio.kr.) op til 14,5 mio.kr. ønskes overført til 2014, hvor næste renoveringsetape på skolen finder sted..

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Skolen er inddraget via byggeudvalg.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Følgende bevillinger ønskes frigivet i 2013:

 

Bevillingsskema:

 

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år (2013)

2014

Engskovskolen afd. Jernløse

Anlæg

9.500.000.

5.000.000

Engskovskolen afd. Jernløse

Energi

5.000.000

 

I alt

 

14.500.000

5.000.000

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2013
 
Indstilles med anbefaling.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat67. Udmøntning af kvalitetsmidler på dagtilbudsområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Orienteringen om anvendelsen af kvalitetsmidlerne for 2013 tages til efterretning.

 2. Kvalitetsmidlerne i 2014 og fremover med afsæt i Børne- og ungepolitikken prioriteres til at øge bemandingen i dagtilbuddene med det formål, at skabe endnu bedre rammer for inklusion, samt den tidlige indsats.


  Midlerne tilføres de otte dagtilbudsdistrikter ud fra en fordelingsnøgle, der blandt andet er baseret på socioøkonomiske kriterier

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med sagen er, at tage stilling til anvendelse af det ekstra bloktilskud, som regeringen har udmøntet fra og med 2013, med henblik på forbedring af kvaliteten i dagtilbud for børn.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Som en del af kommunernes og regeringens økonomiaftale for 2013 tilføres kommunen via bloktilskuddet 6,1 mio. kr., der er målrettet forbedring af kvaliteten i dagtilbud. Det er med budgettet for 2013 besluttet, at de 6,1 mio. kr. indgår i det samlede budget på dagtilbudsområdet. Beløbet skal derfor tillægges en indtægtsforøgelse på 1,1 mio. fra forældrebetaling.

 

Udvalget besluttede på sit møde i november 2012, at kvalitetsmidlerne (de i alt 7,2 mio. kr.) i 2013 anvendes til at sikre et ensartet økonomisk grundlag og serviceniveau i de otte nye dagtilbudsdistrikter, primært ved udligning af merforbrug på området. Samt at det eventuelt resterende beløb anvendes til at øge ressourcetildelingen til distrikterne med henblik på en styrket ledelse af inklusionsindsatsen og implementering af ny distriktsstruktur.

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der bevilget 5,8 mio. til dækning af underskud i de tidligere distrikter. Distrikter med overskud fik disse overført i overensstemmelse med overførselsreglerne. De resterende 1,4 mio. kr. tilføres jf. beslutningen til distrikterne (forholdsmæssigt fordelt med udgangspunkt i den forventede indskrivning i 2013).

 

Da udvalget i november 2012 traf beslutning om udmøntningen af kvalitetsmidlerne blev det ligeledes besluttet, at der efterfølgende skal træffes beslutning om hvordan kvalitetsmidlerne i 2014 og fremadrettet anvendes til, at understøtte et kvalitetsløft af området.

 

Ideelt set bør dette ske på baggrund af den kommende strategi for fremtidens dagtilbud, men da det forventes at strategien først er klar til endelig godkendelse i begyndelsen af 2014,er det anbefalingen, at beslutningen træffes på nuværende tidspunkt, således at udmøntningen af midlerne har effekt fra årets start.

 

Det forslås derfor, at der træffes beslutning om, at kvalitetsmidlerne med udgangspunkt i Børne- og ungepolitikken prioriteres til at øge bemandingen i dagtilbuddene med det formål, at skabe endnu bedre rammer for inklusion, samt den tidlige indsats.

 

Midlerne vil blive udmøntet til de otte distrikter ud fra en fordelingsnøgle, der blandt andet indeholder socioøkonomiske kriterier.

 

Det forudsættes at distrikterne beskriver, hvordan de påtænker at anvende midlerne, deres forventning til effekt, samt hvordan de vil evaluere med henblik på måling af effekt. Der igangsættes efterfølgende central evaluering af effekten. Første gang i 2015.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Dagtilbudsloven

 

Høring

 

Forud for endelig fastsættelse drøftes udmøntningskriterierne med personalets repræsentanter. Der gennemføres ikke egentlig høring om spørgsmålet.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

De 7,2 mio. er fastsat med udgangspunkt i bloktilskuddet for 2013. I forbindelse med udmøntningen vil rammen skulle tilpasses 2014 niveau.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Godkendt
 

Referat68. Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 - Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget indstiller rammeaftalens udviklingsstrategi for 2014 til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Byrådet skal godkende rammeaftalens dokumenter

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse.

 

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

 

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

 

Kapacitetsbehov:

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

 

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

 

Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskade området, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KLs anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL’s mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

 

Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

 

Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases.

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

 

Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning.

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region.

 

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases.

Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeafta­lerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3 2011) og på specialundervisnings-området (jf. BEK nr. 381 af 28/4 2012).

 

Høring

 

Sagen har været hørt i Handicaprådet den 21. maj 2013. Handicaprådets bemærkninger eftersendes.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Indstilles godkendt.
 

Referat

3066699e1.docx
3066694e2.docx

Bilag

Allonge specialundervisning
Udviklingsstrategi


69. Budgetrevision II - Udvalget for Børn

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 

1. der gives tillægsbevillinger på følgende områder:

 

Politikområde 4, Skole

-0,7 mio. kr.

Politikområde 5, Almene dagtilbud

-1,7 mio. kr.

Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov

1,3 mio. kr.

 1. der omplaceres mellem drift og anlæg:

Fra politikområde 5, Almene dagtilbud til Anlæg

-0,3 mio. kr.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventet regnskab 2013 samt bevillingsberigtigelse, i det omfang det er nødvendigt.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Ved denne budgetrevision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger i kommunens indtægter. Der forventes et merforbrug på driften, hvoraf ca. 10 mio. kr. vil få varig effekt på budget 2014-2017. Både udgifterne til lokalerokade og til etablering af Socialtilsyn Øst er udlæg og får derfor ikke effekt på budget 2014. Den resterende del af merforbruget på 5,2 mio. kr. forventes overført.

 

I alt forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. på driften, men når puljen til imødegåelse af evt. udsving i overførslerne på 25,0 mio. kr. trækkes fra, udgør mindreforbruget 5,7 mio. kr. på driftsudgifterne. Direktionen vil komme med løsningsforslag til imødegåelse af den del af merforbruget, som vil give varige budgetforøgelser på budget 2014-2017 og afvigelser for budget 2013. Løsningsforslagne vil blive præsenteret til politisk behandling ved Budgetseminar II.

 

På Udvalget for Børn forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Det består af et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på myndighedsområdet og et merforbrug på decentrale enheder på 3,8 mio. kr.

 

På politikområde 4 – Skoler forventes et merforbrug på netto 1,1 mio. kr. Det kan altovervejende henføres til forventet underskud på tre skoler. Lockoutmidlerne ligger på nuværende tidspunkt ude hos skolerne. Det forventes, at beløbene placeres på en central pulje.

 

På politikområde 5 – Almene dagtilbud forventes et mindreforbrug på netto 0,7 mio. kr. Det skyldes primært, at børnetallet falder mere og hurtigere end forudsat i oprindeligt budget. Det udfordrer institutionerne mht. at kapacitetstilpasse hurtigt nok.

 

På politikområde 6 – Børn, unge og familier med særlige behov forventes et merforbrug på netto 1,2 mio. kr. Det skyldes primært forventet merforbrug på specialundervisning grundet, at der visiteres flere IT-rygsække til ordblinde børn end forudsat i budgettet, samt øget udgifter til forebyggende foranstaltninger.

 
 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder.

 

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab 2013 pr. BR 2

Forv. afvigelse pr. BR 2

Ønsket tillægs-bev.

Med overfør-selsret

Ønsket ompla-cering

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Myndighed –

fællesudgifter

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

79,1

80,8

80,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

24,0

25,1

21,8

-3,4

-1,7

0,0

-1,7

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

352,4

349,9

351,0

1,1

1,1

0,0

0,0

I alt - Myndighed

455,6

455,8

453,5

-2,3

-0,6

0,0

-1,7

 

 

 

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

419,5

416,9

418,0

1,1

-0,7

1,8

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

248,8

243,0

245,6

2,7

0,0

1,3

1,4

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

61,4

63,0

63,0

0,1

0,2

-0,1

0,0

I alt - Decentrale

729,7

722,9

726,7

3,8

-0,6

3,0

1,4

I alt på Udvalget for Børn

1.185,2

1.178,7

1.180,2

1,6

-1,1

3,0

-0,3

 
 

Mer/mindre forbrug på Udvalget for Børn

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt.
 

Referat

3096700e3.docx

Bilag

Udvalget for børn - Budgetrevision II- maj 2013


70. Drøftelse af mål og prioriteringer i Sundhedspolitikken (BU)

Sagsprocedure

 

Behandles i Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller at:

 1. Udvalget for Børn drøfter mål og prioriteringer i den kommende sundhedspolitik med repræsentanter for Udvalget for Voksne

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Voksne får Udvalgets for Børns input til prioriteringer af sundhedsindsats og sundhedsmål i forbindelse med udarbejdelse af sundhedspolitik for Holbæk Kommune

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Drøftelse af udkast til sundhedspolitik med repræsentanter for Udvalget for Voksne

Den kommende sundhedspolitik skal sætte retning og sikre prioritering af indsatser og midler på sundhedsområdet i Holbæk Kommune. I udkastet til sundhedspolitikken er der mål som breder sig ind over alle politikområder.

 

På Udvalget for Børns område, er der allerede flere indsatser, strategier og mål, der relaterer til sundhed og til de fire udviklingsområder, der arbejdes med i udkastet til sundhedspolitikken, fx

Udviklingsområder i udkastet til Sundhedspolitik

De fire udviklingsområder i udkastet til sundhedspolitikken er:

Sundhedspolitikkens fire udviklingsområder skal spille sammen med de mål og indsatser, der er for politikker, strategier, planer og prioriteringen på børneudvalgets område. På flere felter er der sammenhæng med områdets politik og prioriteringer, mens der på andre lægges op til et ændret og øget fokus og indsats, fx på de områder af børn og unges hverdag/fritid, som ligger uden for skoler og institutioner, som Børne- og Ungepolitikkens sundhedsindsats særligt fokuserer på.

 

Der bliver udarbejdet en fælles udviklingsplanen for Børne- og Ungepolitikkens sundhedsdel og sundhedspolitikkens pejlemærker for børn- og unge. Der vil derfor foregå en løbende koordinering af indsatserne for at sikre en fælles retning for de to politikker

 

Sundhedseffekt af mål og indsatser

Sundhedsøkonomien er tæt forbundet med begreberne effekt og evidens. Der er dokumenteret effekt af indsatser rettet mod rygning og alkohol, bevægelse og sund kost. De fire udviklingsområder i udkastet er alle områder, hvor der kan forventes en væsentlig sundhedsmæssig effekt af indsatserne og af sundhedsmidlerne (se også ’Vurdering i forhold til økonomi’).

 

Drøftelse

Derfor vil Udvalget for Voksne gerne drøfte med Udvalget for Børn:

 1. om udvalget ser, at børne- og ungeområdet er ét af de steder, hvor der skal prioriteres en særlig sundhedsindsats de næste 3-5 år.

og

 1. hvor udvalget ser, at Sundhedspolitikken på kan sætte nye ambitiøse mål der styrker sundhed, trivsel og forebyggelse på børne- og ungeområdet.

 

Tidsplan

Udkastet til sundhedspolitikken behandles i byrådet den 14. august 2013, med offentlig høring frem til slutningen af september, med forventet vedtagelse i byrådet den 13. november 2013.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Mange indsatser kan gennemføres uden væsentlige omkostninger, fx at sætte rammer for kost og rygning. Andre indsatser kan gennemføres helt eller delvist ved at ændre anvendelsen af eksisterende midler (fx flytning af midler fra behandling/indsats til tidlig opsporing og forebyggelse).

 

Nogle indsatser vil medføre ekstra udgifter, men udgiftsniveauet afhænger af hvilke mål Sundhedspolitikken indeholder, og af hvilke indsatser der efterfølgende iværksættes for at nå målene.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Drøftet.
 

Referat

3085994e4.pdf

Bilag

Udkast til udviklingsområder.pdf


71. Forebyggelsespakke om seksuel sundhed

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget drøfter sundhedsfremmende indsatser indenfor området seksuel sundhed.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget drøfter sundhedsfremmende initiativer indenfor området seksuel sundhed.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I børne- og ungepolitikken indgår et udviklingsområde om ”En sund og aktiv start på livet”.

 

Som opfølgning på tidligere temadrøftelse i udvalget om sundhedsfremmende initiativer på børne- og ungeområdet bedes udvalget drøfte indsatser i forhold til seksuel sundhed.

 

Sundhedscentret deltager med oplæg om indhold og erfaringer fra andre kommuner på dette felt. Udgangspunktet for drøftelsen vil bl.a. være Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed.

 

Drøftelsen kobles også til andet punkt på dagsordnen vedr. mål og prioriteringer i Sundhedspolitikken.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Drøftet
 
Sundhedscenteret udarbejder et oplæg om: Nem adgang til prævention, til et kommende udvalgsmøde.
 

Referat72. Status på "Resultater gennem forenkling og tillid"

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager status på ’Resultater gennem forenkling og tillid’, til efterretning.

 2. drøfter mulighederne for at deltage i debatten i forbindelse med ”Væk med bøvlet”.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at sikre bred politisk drøftelse af de tværgående indsatser under ’Resultater gennem forenkling og tillid’.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Formålet med byrådets initiativ ’Resultater gennem forenkling og tillid’ er at geare Holbæk Kommune til at gå nye veje i den kommunale opgaveløsning, så borgerne får kvalitet i velfærden, samtidig med at ressourceforbruget bliver lavere og medarbejderne oplever trivsel og arbejdsglæde.

 

Pkt. 1) Status på ’Resultater gennem forenkling og tillid”

Økonomiudvalget besluttede den 6. marts at igangsætte seks konkrete indsatser i forbindelse med initiativet. Det blev også besluttet, at alle stående udvalg skulle have en status om indsatserne på deres møder i maj.

 

Nedenfor gives en kort status med angivelse af hvilke udvalg, indsatserne hører under. Direktør René Junker uddyber status på mødet. Overordnet tidsplan for ”Resultater gennem forenkling og tillid” er vedlagt som bilag.

 

1. Ny Personalepolitik (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: At personalepolitikken stimulerer et tillidsfuldt samarbejde om at styrke effektivitet, innovation og kvalitet i opgaverne og trivsel på arbejdspladserne.

Status: I gang. Vedtages november 2013

 

2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: At ansatte i Holbæk Kommune rustes fagligt og personligt til at tænke og handle innovativt i samarbejde med andre – og dermed bidrage til øget effekt for borger og samfund.

Status: Under udvikling. Iværksættes oktober-december 2013.

 

3. Væk med Bøvlet (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Enkle og smidige sagsforløb, der ikke opleves som ’bøvlede’ af borgere, virksomheder, foreninger mv.

Status: Under udvikling. Iværksættes 10.juni.

 

4a. Styrket borgerdialog i klagesager - Familiecentret (Udvalget for Børn)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

4b. Styrket borgerdialog i klagesager – By og Landskab, Trafik og Ejendomme (Udvalget for Klima og Miljø)

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

Status: I gang. Afsluttes september 2013.

 

5. Sammenhæng i indsatsen for de særligt vanskeligt stillede borgere (Udvalget for Voksne, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Hurtigere afsluttede klageforløb og større tilfredshed hos borgerne. Anvendelse af færre ressourcer.

Status: I gang. Fortsætter også i 2014 og frem.

 

6. Dialog om politikerroller mv. (Økonomiudvalget)

Ønsket resultat: Dialog mellem borgmester og gruppeformænd om udvikling af politikerroller, byrådets arbejdsformer og organisering af det politiske arbejde.

Status: I gang. Afsluttes inden sommerferien.

 

Pkt. 2) Debatmuligheder under ”Væk med bøvlet”

Væk med bøvlet bliver skudt i gang den 10. juni med åbning af hjemmeside, hvor borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere inviteres til at fortælle om bøvlede arbejdsgange, uhensigtsmæssige regler og procedurer mv. Hjemmesiden har debatmodul, og byrådet opfordres til at følge og deltage i debatten omkring de indkomne forslag og ideer.

 

Gudrun Pedersen vil deltage på mødet og fortælle mere om ”Væk med bøvlet” og debatmulighederne.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Drøftet
 

Referat

3104288e7.pdf
3084001e5.docx

Bilag

Resultater gennem forenkling og tillid - status til stående udvalg maj 2013
BILAG 1 overordnet tidsplan for Resultater gennem.....docx


73. Status på udviklingsplan for Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. status på udviklingsplan for Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget orienteres om status på udviklingsplan for Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet vedtog i efteråret 2012 en ny børne- og ungepolitik efter meget grundig forberedelse og offentlig høring. Børne- og ungepolitikken udpeger fire udviklingsområder, som tilsammen skal være med at udpege retningen for byrådets indsats på børne- og ungeområdet i de kommende år.

 

De fire udviklingsområder er:

 1. Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber

 2. En sund og aktiv start på livet

 3. Rettidig indsats

 4. Styrkelse af fagligheden til gavn for alle

Der foreligger nu udkast til udviklingsplan for Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik. I planen beskrives de tværgående udviklingsaktiviteter, som prioriteres at gennemføre og som systematisk og koordineret vil blive fulgt op. Udviklingsplanen skal være med til at sikre, at de politiske mål i børne- og ungepolitikken bliver retningsgivende for udviklingen på børne- og ungeområdet.

 

Som et led i forberedelserne til børne- og ungepolitikken blev på børne- og ungeområdet iværksat et større udviklingsprogram ”Ét børneområde – sammenhæng og kvalitet på børn-, unge- og familieområdet” som bl.a. skal sikre, at flere børn og unge inkluderes i de almene dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Programmet ”Et børneområde” er en integrerede del af udviklingsplanen.

 

Udvalget for Børn har i løbet af foråret drøftet konkrete indsatser inden for børne- og ungepolitikkens fire udviklingsområdet. Udkast til udviklingsplan drøftet på møde 30. april 2013 er vedlagt som bilag.

 

Status på arbejdet med fastsættelse af effektmål i udviklingsplanen gives på mødet. Endeligt forslag til udviklingsplan behandles på udvalgets møde 25. juni 2013.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Taget til efterretning
 
Udviklingsplanen godkendes endeligt den 25. juni 2013
 

Referat

3095051e6.pdf
3104247e9.pdf

Bilag

Udkast - Udviklingsplan 25.4.2013
Status vedr udviklingsplanen - udvalgsmøde 28.05.2013


74. Model for dialog med forældrebestyrelser

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget i efteråret 2013 holder tre dialogmøder med forældrebestyrelserne, svarende til ét dialogmøde på henholdsvis dagtilbud, skole og specialområde.

 2. fremtidig model for samarbejdet mellem forældrebestyrelser og Udvalget for Børn besluttes i forbindelse med fastlæggelse af byrådets arbejdsform for 2014 og frem.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget planlægger dialogmøder med forældrebestyrelser for 2. halvår 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Børne- og ungepolitikken bygger på et fælles børnesyn, som bl.a. fremhæver respekten for forældrenes ansvar og sætter dialogen med forældre i højsædet.

 

I forlængelse heraf, har Udvalget for Børn drøftet mulige dialogmodeller og mødeformer for et intensiveret samarbejde med forældrebestyrelserne.

 

Formålet med afholdelsen af dialogmøder er først og fremmest, at der kan ske en gensidig udveksling af erfaringer og visioner mellem det politiske niveau og forældrebestyrelserne. Møderne skal give det politiske niveau mulighed for at skabe sig viden om forældrenes ønsker og prioriteringer, ligesom det politiske niveau har mulighed for at fremlægge visioner og perspektiver på, hvordan de synes området skal udvikle sig.

 

Det er vigtigt, at en ny model tager hensyn til og skaber en balance mellem to hensyn. Der er brug for en dialog på tværs af børne- og ungeområdet, hvor der er fokus på sammenhæng, men også for møder, hvor de enkelte områder (skole, dagtilbud og specialområde) er i fokus.

 

Det anbefales, at udvalget i første omgang planlægger dialogmøder for 2. halvår 2013. Det foreslås, at udvalget i efteråret 2013 holder tre dialogmøder med forældrebestyrelser svarende til ét dialogmøde med alle forældrebestyrelser på henholdsvis dagtilbud, skole og specialområde.

 

En model for fremtidige samarbejde og dialog med forældrebestyrelser anbefales besluttet i forbindelse med fastlæggelse af byrådets arbejdsform for 2014 og frem. Her påbegyndes ny byrådsperiode, hvor de politiske udvalg og byrådets arbejdsform, roller og dialogformer fastlægges.

 

Antallet af bestyrelser

På det samlede Børne- og ungeområde er der i alt 18 forældrebestyrelser. På dagtilbudsområdet er der otte bestyrelser, svarende til antallet af distrikter. Tilsvarende er der på skoleområdet en bestyrelse til hvert af de otte distrikter. Derudover er der en bestyrelse i Ung Holbæk. På specialområdet er det kun Ladegårdsskolen, der har en bestyrelse.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

I henhold til Folkeskolelovens § 44a skal byrådet mindst to gange årligt afholde et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Alternativt kan der nedsættes et fælles rådgivende organ. Denne lovgivning omfatter også specialskoler, og dermed Ladegårdsskolen. På dagtilbudsområdet er der ingen tilsvarende lovgivning.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Hovedindstillingen taget til efterretning.
 

Referat75. Status på projekt udlægning af specialundervisningsbudgettet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. status på projekt ”udlægning af specialundervisningsbudgettet” tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget orienteres om status på projekt udlægning af specialundervisningsbudgettet

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Et væsentligt fokuspunkt i børne- og ungepolitikken er, at det enkelte barn/ung i så vidt omfang som muligt kan blive i sit eget miljø – i familien, dagtilbuddet og skolen.

 

I Børne- og ungepolitikken er prioriteret at styrke en generel bevægelse hen mod en mere foregribende indsats.

 

Det er fremhævet i udviklingsområderne i børne- og ungepolitikken:

 

Det betyder, at der skal udskilles færre børn til særlige tilbud og foranstaltninger – men i stedet udvikles miljøer i dagtilbud, skoler og fritidstilbud, som sikrer at flere børn- og unge kan deltage og udvikle sig her. På samme vis skal indsatser, som styrker en hurtig og rettidig indsats i familien forebygge og reducere tungere foranstaltninger og anbringelser.

 

Vejen til øget inklusion i dagtilbud og skoler – kan overordnede beskrives – som det, at Holbæk Kommunes dagtilbud og skoler målretter sine aktiviteter og læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge kan lære, trives og udvikles i dagtilbuddet/skolen.

 

En ændring af styring og beslutningskompetence i forhold til anvendelsen af midler til specialundervisning skal understøtte denne bevægelse.

 

Midlet er at fremme skolernes råderum og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatser. Det skal ske ved at placere beslutningskompetence og ressourcer i forhold til specialundervisning på den enkelte skole. Beslutningskompetencen placeres derved hos de ledere og medarbejdere, som er tæt på de børn, som skal drage fordel af indsatsen.

 

Det skal også give bedre mulighed for at øge kvaliteten ved mulighed for mere langsigtet planlægning og lokalt tilpasset indsatser.

 

Foreløbig status på projektet uddybes på udvalgets møde 28. maj 2013. Her gives status i forhold til overvejelser om:

 

Forslag til ny praksis gældende for skoleår 2014/15 forelægges Udvalget for Børn d. 26. september 2013, jf. tidsplan nedenfor.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse om specialundervisning

 

Høring

 
 

Tidsplan for høringsperiode fremgår nedenfor:

 

Tidsplan

 

26. september 2013

Udvalget for Børn behandler høringsmateriale for forslag/model for udlægning af specialundervisningsbudgettet gældende for skoleåret 14/15. Udvalget indstiller til byrådet.

Økonomiudvalg d. 9. oktober.

 

23. oktober 2013

Byrådet behandler høringsmateriale for forslag/model for udlægning af specialundervisningsbudgettet gældende for skoleåret 14/15.

 

23. oktober til d. 21. november 2013.

 

Høringsperiode – skolebestyrelser, MED-udvalg, Hovedudvalg

 

3. december 2013

Udvalget for Børn behandler høringssvar og indstiller til byrådet. Evt. ekstra møde i Udvalget for Børn d. 10. december 2013.

Økonomiudvalget behandler høringssvar og indstilling ved møde d. 11. december.

 

18. december 2013

Byrådet behandler endeligt forslag til model for udlægning af specialundervisningsbudgettet

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Umiddelbart er der ikke økonomiske konsekvenser overordnet set. Der er tale om en ny måde at fordele eksisterende bevillinger på.

 

Konsekvenser i forhold til eksisterende budgetstruktur vil blive beskrevet i høringsmaterialet og indgår i den foreløbige status på projektet. Ligeledes vil anbefalinger i forhold til overførselsadgang mellem budgetår indgå i høringsmateriale.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

3104283e10.pdf

Bilag

Oplæg - udlægning af budget til specialundervisning


76. Evaluering af processen vedr. lukning af Folkebørnehaven

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. Evaluering af processen vedr. lukning af Folkebørnehaven tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget orienteres om evalueringsrapporten.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Det blev i forbindelse med sagen om lukning af Folkebørnehaven aftalt, at der skal gennemføres en evaluering af processen med inddragelse af de involverede parter (bestyrelse, repræsentanter fra forældregruppen ved Folkebørnehaven og medarbejderrepræsentanter).

 

Der foreligger nu en evalueringsrapport, som er udarbejdet med henblik på erfaringsopsamling til brug for tilrettelæggelse af fremtidige beslutningsprocesser.

 

Evalueringen peger på en række punkter, der til sammen danner rammen for de erfaringer, en lukningsproces af et børnehus kan ske i.

 

I et fremadrettet perspektiv kan der med fordel arbejdes med at:

 

Evalueringen er vedlagt som bilag.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

3090473e7.docx

Bilag

Evaluering af processen vedr. lukning af Folkebørnehaven


77. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. orientering tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at orientere udvalget om visse forhold i forbindelse med byrådets vedtagelse af Holbæk Kommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet skulle behandle sagen om sagsbehandlingsfrister på det sociale område, fordi der i § 3, stk.2, i lov om retssikkerhed og administration på det social område i står:

”Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres...”.

 

Desuden følger det af § 3 i styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune, at det er byrådet, der skal fastlægge det overordnede serviceniveau i kommunen.

 

Lovgivningen indeholder på nogle områder sagsbehandlingsfrister, mens der på andre områder indenfor sociallovgivningen ikke i loven findes sådanne. Det fremgår af det vedhæftede bilag, hvor i lovgivningen på det sociale område Folketinget har fastsat sagsbehandlingsfrister, og hvor det ikke er tilfældet. Det ses også af bilaget, hvor Holbæk Kommune har vedtaget kortere sagsbehandlingsfrister end de, der følger af lovgivningen.

 

Uanset hvilken sagsbehandlingsfrist, der gælder, skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og administrationen skal altid prioritere de enkelte sager, således at akutte opgaver løses straks, hastende opgaver umiddelbart efter og mindre hastende opgaver hurtigst muligt og så vidt muligt inden for sagsbehandlingsfristen. Der kan for eksempel i særligt komplekse sager og sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder, være situationer, hvor en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Hvis det sker, at en ansøgning ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, får ansøgeren et brev med besked om grunden til forsinkelsen og oplysning om, hvornår der kan forventes at foreligge et svar.

 

Familiecentret har oplyst, at det skyldes en rent administrativ fejl, at servicelovens § 42 (tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af handicappede børn) manglede ved behandlingen i udvalget den 2. april 2013.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

3094572e8.pdf

Bilag

Sagsbehandlingsfrister med bemærkninger


78. Orientering - Udvalget for Børn den 28. maj 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Nyt fra bestyrelserne

 2. Projekt ”bedre dagsordner”

 3. Supplerende redegørelse for budgetreduktion 4,6 mio.kr. politikområde 5 i 2012

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Gennemgået.
 

Referat79. Eventuelt - Udvalget for Børn den 28.05.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Eventuelt:

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-05-2013
 
Gennemgået.
 

Referat