UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-04-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-04-2013 18:00:00


PUNKTER

37. Godkendelse af dagsorden til møde den 30-04-2013
38. Uddannelsesanalyse og samarbejde mellem erhvervsskolen og jobcenteret
39. Status på politikudvikling 2010-2013
40. Anbringelsesgrundlag for Holbæk Kommune
41. Model for dialog med forældrebestyrelser
42. Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af skolernes IT netværk
43. Frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse
44. Bevilling af ekstra rådgivere, Familiecenteret
45. Strategi for sprog- og læseudvikling
46. Orientering - Udvalget for Børn den 30-04-2013
47. Eventuelt - Udvalget for Børn den 30.04.201337. Godkendelse af dagsorden til møde den 30-04-2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Godkendt.
 

Referat38. Uddannelsesanalyse og samarbejde mellem erhvervsskolen og jobcenteret

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen og direktør René Juncker indstiller, at udvalget:

 1. Drøfter uddannelsesanalysen og tager uddannelsesanalysen til efterretning

 2. Tager orientering om arbejdet med fremskudt ungeindsats til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre bred politisk drøftelse af tværgående udfordringer.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Børn, unge og uddannelse har stor og bred politisk bevågenhed. Særligt har drøftelser om kvaliteten i grundskolen og gennemførsel af ungdomsuddannelse stået højt på den politiske og indsatsmæssige dagsorden, og administrationen fremlægger i denne sag lokal uddannelsesanalyse samt orientering om tiltag og projekter, der kan danne baggrund for en bred politisk drøftelse mellem Udvalget for Børn og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, - særligt om kvaliteten i grundskolen og gennemførsel af ungdomsuddannelse.

 

Uddannelsesanalyse

På baggrund af udviklingsstrategiens målsætninger under ”Uddannet til fremtiden” er udarbejdet uddannelsesanalyse med særligt fokus på skoleparate børn, uddannelsesparate unge, bedre overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne samt uddannelsesmiljø og -muligheder i Holbæk. Analysen anlægger et meget bredt syn på uddannelse og vedlægges sagen. På mødet vil analysen blive nærmere præsenteret. Nogle af de overordnede konklusioner er, at:

 

Fremskudt ungeindsats

Alt for mange unge gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, falder fra og starter deres voksenliv på kontanthjælp. Skiftende regeringer, forskellige ministerier, byråd, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og mange andre gode kræfter diskuterer årsager og løsninger, og igangsætter løbende en bred vifte af initiativer, der sigter mod at unge gennemfører en uddannelse og opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

I Guldborgsund Kommune har der været forsøg med at flytte dele af jobcenterets ungeindsats ud på den lokale erhvervsskole. Resultaterne har været positive og i det aktuelle forslag til reform af kontanthjælp fremgår det, at netop den fysiske flytning af ungeindsatsen fra jobcenteret til uddannelsesverdenen er en idé ministeren ønsker kommunerne arbejder med. Holbæk Arbejdsmarkedscenter har derfor taget initiativ til en dialog med EUC Nordvestsjælland – der udbyder både erhvervsfaglige samt handels- og erhvervsgymnasiale uddannelser – om mulighederne for at indgå i en sådan samarbejde. På mødet vil arbejdsmarkedschef Kasper Kyed orientere om den aktuelle status i processen med EUC Nordvestsjælland.

 

På mødet deltager Centerleder for Ungdommens Uddannelsesvejledning Jørgen Dan Pedersen, leder af jobcenterets ungeindsats Unni Mathiasson samt forfatter til uddannelsesanalysen, udviklingskonsulent Jesper Møller.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Fraværende: Claus Nexø Jensen, Amalie Pedersen
 
Hovedindstillingen taget til efterretning.
 

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013
 
Fraværende: Sine Agerholm
 
Taget til efterretning.

Referat

3078931e1.pdf

Bilag

Uddannelsesanalyse - 1. del - 3. udgave (JEM).pdf


39. Status på politikudvikling 2010-2013

Sagsprocedure

 

Udvalgsdrøftelse forud for byrådets temamøde i maj

 
 

Hovedindstilling

 

Udvalget drøfter de tre slides med henblik på fremlæggelsen i byrådet.

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet skal på temamødet 15. maj drøfte en status på politikudviklingen i byrådsperioden.

 

På temamødet indleder Borgmesteren med de lange linjer og de store sager i byrådet. Herefter skal alle udvalgsformænd fremlægge status for udvalgene på 10 min ud fra tre slides med henholdsvis:

 

Byrådet skal have disse slides sendt ud inden tema-mødet, og så kan udvalgsformanden vælge de vigtigste pointer i sit oplæg.

 

Administrationen har lavet det vedlagte forslag til slides. De lange linjer og de store sager er sammensat ud fra en gennemgang af udvalgenes dagordener, mens udfordringerne for den næste byrådsperiode er sammensat ud fra bl.a. status på Udviklingsstrategien samt perspektivnotaterne.


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Drøftet
 

Referat

3064214e2.pptx

Bilag

ØU -slides


40. Anbringelsesgrundlag for Holbæk Kommune

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Anbringelsesgrundlag for Holbæk Kommune vedtages med ikrafttræden pr. 1. maj 2013

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At drøfte og tage stilling til forslag til anbringelsesgrundlag for Holbæk Kommune.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Formålet med anbringelsesgrundlaget er, at fastsætte kommunes serviceniveau for anbringelser af børn og unge. Anbringelsesgrundlaget skaber herved en tydelig ramme der sikre en faglig og økonomisk styring på området.

 

Anbringelsesgrundlaget er et element for udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken, hvis formål er at understøtte inklusion og tidlige indsatser for børn og unge. Anbringelsesgrundlaget er derfor et centralt redskab, der understøtter denne bevægelse og bidrager til opfyldelsen af de politiske mål om øget inklusion og rettidig indsats for kommunens udsatte børn og unge

 

Anbringelsesgrundlaget bidrager til overvejelser om, hvorvidt en anbringelse uden for hjemmet altid er den mest hensigtsmæssige løsning på komplekse problemstillinger og sikre herved et fokus på, at tilrettelægge indsatser så barnet så vidt muligt kan blive i sit eget miljø(familie, institution og skole).

 

Anbringelsesgrundlaget skal ses som et samlet dokument, der både er underlagt en række lovgivningsmæssige, økonomiske og politisk ramme og et fagligt spor som hviler på etiske overvejelser og evidensbaseret dokumentation. Derudover inkluderer anbringelsesgrundlaget hele spekteret af udsatte børn og unge – uanset om deres sårbarhed skal findes i vanskelige opvækstbetingelser, fysiske og/eller psykiske handicaps eller som en kombination af begge.

 

Anbringelsesgrundlaget har særligt fokus på 4 centrale forhold som på afgørende vis sætter ramme for udmøntningen af anbringelser i praksis:

 1. Alternativ til anbringelse

 2. Prioritering af anbringelser

 3. Efterværn

 4. Risiko for sammenbrud under et anbringelsesforløb

 

Ad. 1

Anbringelsesgrundlaget præciserer, at Familiecenteret som udgangspunkt altid arbejder med alternativ til anbringelse dvs. alternative løsninger, der kan sikre, at barnet/den unge får de bedst mulige betingelser for trivsel og udvikling – herunder, at barnet/den unge skal have mulighed for at bevare tilknytningen til nærmiljøet.

 

Ad. 2

Anbringelse i Holbæk Kommune prioriteres som følger:

 • Netværksanbringelse

 • Anbringelse i familiepleje

 • Kommunens egne specialinstitutioner

 • Private opholdssteder (små miljøer og/eller institutioner)

 

Prioriteringen medfører, at der tilstræbes færre institutionsanbringelser og generelt kortere anbringelsesvarighed. Er en ung eksempelvis anbragt uden for lokalområdet på et opholdssted eller en specialinstitution, og det i forbindelse med opfølgningen viser sig, at den unge vil kunne profitere af et mindre indgribende tilbud i nærmiljøet, vil Familiecenteret systematisk arbejde på at genetablere den unges tilknytning til lokalområdet.

 

Endvidere er der i prioriteringen af anbringelser et særligt fokus på helt at undgå anbringelse af socialt udsatte unge mellem 16 og 18 år. Erfaringer viser, at risikoen for sammenbrud i anbringelser er større i denne aldersgruppe og effekten derved tvivlsom. Unge over 17 år anbringes som hovedregel kun, når der er tale om helt særlige situationer.

 

Ad. 3

Anbringelsesgrundlaget fokuserer endvidere på den mindre gruppe af socialt udsatte unge (i alderen 18 – 22 år), der fortsat har behov for støtte og vejledning i forhold til at træffe de rette beslutninger omkring uddannelse, beskæftigelse, familiedannelse, brug af rusmidler, og hvordan man i det hele taget fungerer i et selvstændigt voksenliv.

 

Anbringelsesgrundlaget tydeliggør dermed vigtigheden af, hvordan støtten til den unge nødvendigvis skal bidrage til en bedre overgang til en selvstændig livsførelse.

 

Ad. 4

Sammenbrud i anbringelser er ofte forbundet med betydelige udgifter til akutte placeringer, og kan derudover medføre store negative konsekvenser for barnet/den unge. Skift eller egentlige sammenbrud i anbringelser kan næppe helt undgås, men det skal sikres, at udsatte børn og unge ikke oplever unødige brud i deres anbringelsesforløb. Derfor er i anbringelsesgrundlaget peget på etablering af en række faste procedurer og arbejdsgange, der har til formål at opfange og håndtere tidlige krisetegn og konflikter før et evt. sammenbrud.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt forældreansvarsloven (Barnets Reform) udgør den lovgivningsmæssige ramme for at agere på anbringelsesområdet. 

 

Høring

 

Forud for udarbejdelsen af vedlagte anbringelsesgrundlag er indhentet høringsudtalelse fra Handicaprådet. Udtalelse fra Handicaprådet er vedlagt som bilag. Endvidere er Familiecentrets Med-udvalg blevet involveret forud for udarbejdelsen af vedlagte udkast til anbringelsesgrundlag.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

En forudsætning for anbringelsesgrundlagets succes er, at arbejdet med at sikre øget inklusion i dagtilbud og skoler styrkes, sådan at handlemulighederne omkring det enkelte barn og familie øges. Endvidere løbende kompetenceudvikling i forhold til styrkelse af socialfaglige kompetencer hen mod en mere foregribende indsats.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Indstillingen godkendt.
 

Referat

3064142e3.pdf
3068835e4.docx

Bilag

Anbringelsesgrundlag, Holbæk Kommune
Udtalelse, Handicaprådet


41. Model for dialog med forældrebestyrelser

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn.

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter de anviste modeller for samarbejde med forældrebestyrelser.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget drøfter hvilken model for samarbejde de ønsker med forældrebestyrelserne på det samlede Børne- og ungeområde. Endelig model for samarbejde vil blive fremsendt til godkendelse på udvalgsmødet i maj.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Børne- og ungepolitikken bygger på et fælles børnesyn, som bl.a. fremhæver respekten for forældrenes ansvar og sætter dialogen med forældre i højsædet. I forlængelse heraf, har Udvalget for Børn ønsket at udvikle en ny model for et intensiveret samarbejde med forældrebestyrelserne.

 

Formålet med afholdelsen af dialogmøder er først og fremmest, at der kan ske en gensidig udveksling af erfaringer og visioner mellem det politiske niveau og forældrebestyrelserne. Møderne skal give det politiske niveau mulighed for at skabe sig viden om forældrenes ønsker og prioriteringer, ligesom det politiske niveau har mulighed for at fremlægge visioner og perspektiver på, hvordan de synes området skal udvikle sig.

 

Det er vigtigt, at modellen tager hensyn til og skaber en balance mellem to hensyn. Der er brug for en dialog på tværs af børne- og ungeområdet, hvor der er fokus på sammenhæng, men også for møder, hvor de enkelte områder (skole, dagtilbud og specialområde) er i fokus.

 

Antallet af bestyrelser

På det samlede Børne- og ungeområde er der i alt 18 forældrebestyrelser. På dagtilbudsområdet er der 8 bestyrelser, svarende til antallet af distrikter. Tilsvarende er der på skoleområdet en bestyrelse til hvert af de 8 distrikter. Derudover er der en bestyrelse i Ung Holbæk. På specialområdet er det kun Ladegårdsskolen, der har en bestyrelse.

 

Mødeformer

Der er en række muligheder for møder med forældrebestyrelserne:

 • Fællesmøde med bestyrelser for dagtilbud, skoler, Ung Holbæk og Ladegårdsskolen

 • Fællesmøder med bestyrelser for alle skoler og Ung Holbæk

 • Fællesmøder med bestyrelser for alle dagtilbud.

 • Fællesmøder med bestyrelser i de enkelte distrikter med skoler og dagtilbud

 • Møder med bestyrelser i de enkelte skoledistrikter og med Ung Holbæk

 • Møder med bestyrelser i de enkelte dagtilbudsdistrikter

 • Møder med bestyrelsen for Ladegårdsskolen

Mødeformerne kan kombineres på et utal af måder. Det foreslås, at alle modeller tager udgangspunkt i, at der afholdes både fællesmøder, og møder der er specifikke for dagtilbud, skoler og specialområde. Fællesmøder vil have fokus på gennemgående emner og sammenhængen på tværs af børne- og ungeområdet børne- og ungeområdet. På møder kun for dagtilbud, skoler og specialområde vil der være plads til at drøfte mere specifikke forhold.

 

Grundmodel: Fire årlige møder

Denne model udgør en minimumsmodel:

 • Et fællesmøde for dagtilbud, skoler, Ung Holbæk og Ladegårdsskolen

 • Et fællesmøde for alle skoler samt Ung Holbæk

 • Et fællesmøde for alle dagtilbud

 • Et møde med Ladegårdsskolen

Modellen kan suppleres med temamøder, der giver mulighed for at debattere væsentlige aktuelle emner på enten dagtilbud, skoler, eller specialområde eller på tværs af disse.

Distriktsmodel 1: 11 årlige møder

Denne model tager udgangspunkt i møder i de enkelte distrikter og i fællesmøder med skoler og dagtilbud:

 • Et fællesmøde med bestyrelser for dagtilbud, skoler, Ung Holbæk og Ladegårdsskolen

 • Et fællesmøde med de enkelte distrikter med skoler og dagtilbud (8 i alt)

 • Et møde med Ung Holbæk

 • Et møde med Ladegårdsskolen

Distriktsmodel 2: 13 årlige møder

Som distriktsmodel 1 suppleret med fællesmøder for hhv. skoler og dagtilbud:

 • Et fællesmøde med bestyrelser for dagtilbud, skoler, Ung Holbæk og Ladegårdsskolen

 • Et fællesmøde for alle skoler samt Ung Holbæk

 • Et fællesmøde for alle dagtilbud

 • Et fællesmøde med de enkelte distrikter med skoler og dagtilbud (8 i alt)

 • Et møde med Ung Holbæk

 • Et møde med Ladegårdsskolen

Distriktsmodel 3: 19 årlige møder

Denne model tager udgangspunkt i distrikterne, med separate møder for både dagtilbud og skoler:

 • Et fællesmøde med bestyrelser for dagtilbud, skoler, Ung Holbæk og Ladegårdsskolen

 • Et fællesmøde med de enkelte distrikter med skoler (8 i alt)

 • Et fællesmøde med de enkelte distrikter med dagtilbud (8 i alt)

 • Et møde med Ung Holbæk

 • Et møde med Ladegårdsskolen

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

I henhold til Folkeskolelovens § 44a skal byrådet mindst to gange årligt afholde et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Alternativt kan der nedsættes et fælles rådgivende organ. Denne lovgivning omfatter også specialskoler, og dermed Ladegårdsskolen. På dagtilbudsområdet er der ingen tilsvarende lovgivning.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Drøftet.
 

Referat42. Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af skolernes IT netværk

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. 7,0 mio. kroner frigives til første etape af renoveringen af skolernes IT netværk

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Anlægsbevillingen skal finansiere den første etape af renoveringen af folkeskolernes IT netværk.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune har qua Kommuneaftalen fra 2012 en forpligtelse til at etablere et velfungerende IT netværk på alle skoler.

 

Målet med renoveringen er, at der for fremtiden er adgang for alle elever og medarbejdere til et stabilt, trådløst netværk, der har tilstrækkelig kapacitet til at alle kan komme på nettet med enten eget eller skolens udstyr.

 

Holbæk Kommune har fået foretaget en analyse af alle skolebygningerne og på den baggrund opstillet et budget for renoveringen. Budgettet balancerer med en anlægsinvestering på kr. 14 mio. Under budgetforhandlingerne i oktober 2012 blev det besluttet at dele anlægget over to budgetår, sådan at renoveringen kan være afsluttet til sommerferien 2014.

 

Denne anmodning om frigivelse af midler gælder for den første fase. Det betyder at flg. afdelinger kan være renoveret inden december 2013:

 

Sofielundskolen

Afd. Østre Skole

Afd. Bjergmarken

Budget 1.6 mio

 

Engskovskolen

Afd. Knabstrup

Afd. Undløse

Afd. Nr. Jernløse skoler

Budget 1.8 mio

 

Elverdamsskolen

Afd. Ugerløse

Afd. Stestrup

Afd. St. Merløse

Afd. Tølløse

Budget 2.1 mio

 

Skolen ved Tuse Næs

Afd. Udby

Afd. Hagested

Afd. Tuse

Budget 1.5 mio

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Renoveringen af skolernes IT netværk er en kvalitetsforbedring af skolernes bygningsmæssige standard. Anlægsrammen bygger på et eksternt konsulentfirmas gennemgang og resultatet af konsulentfirmaets kalkulationer svarer til erfaringerne på landsplan.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Skolernes IT netværk vil efter renoveringen leve op til de krav og forventninger som er formuleret i Kommuneaftalen 2012

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat43. Frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. der frigives 10,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2013 til fortsat udførelse af ny daginstitution i Tølløse

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At der træffes beslutning om frigivelse af midler til udførelse i 2013 til ny daginstitution i Tølløse.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I forlængelse af dagsordenspunkt på byrådsmødet d. 13.3.2012, hvor 5 mio.kr. blev frigivet fra anlægsrammen i 2012 til iværksættelse af ny daginstitution i Tølløse (Opstart med plangrundlag, arkitektur, konstruktion, materialevalg, ledningsforhold, jordbundsforhold, energiklasse m.v.), ønskes hermed frigivet til udførelse af daginstitutionen i 2013 10,5 mio.kr. fra anlægsrammen i 2013.

 

Disse midler og overførsel af uforbrugte midler i 2012 på 4,6 mio.kr. forventes anvendt i 2013.

 

Det resterende beløb på 12,5 mio.kr på projektet ønskes frigivet til at færdiggøre institutionen medio 2014. Dette søges der særskilt om efter vedtagelsen af budget 2014.

 

Endelig ønskes bevilget 0,5 mio.kr. til asfaltering af parkeringsareal ved institutionen i 2014. Dette søges der særskilt om eftervedtagelsen af budget 2014, hvor finansieringsform ligeledes anvises.

 

Tølløse har en række pædagogisk velfungerende børneinstitutioner, men desværre er flere af dem i en dårlig stand, og lokalestørrelserne er ikke tidssvarende. En renovering af institutionerne vil ikke gøre dem funktionelle og tidssvarende, og omkostningerne vil være højere, end at bygge en ny institution.

 

Derfor bygger Holbæk Kommune en hel ny, moderne institution i Tølløse med faciliteter, der kan danne ramme om gode udviklende aktiviteter jf. bilag 1 projekt fra vindende team.

Tidsplan for projektet kan ses i bilag 2.

 

Den nye institution placeres på grundareal ved Spiren, Tølløsevej 66 i Tølløse, se bilag 3.

Der etableres en projektorganisation med repræsentation af personalet fra de involverede institutioner. Projektorganisationen er forankret i Børne- og Ungeområdet og Center for Ejendomme.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Der har været afholdt møder med de implicerede institutioner og en dommerkomite har udvalgt projekt blandt fem indbudte team.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Bevilling for 2013 ønskes frigivet:

 

Bevillingsskema:

Opgave

Bevilget i 2012

Indeværende år (2013)

2014

Bevilling - anlæg

5.000.000

 

 

Bevilling - anlæg

 

10.500.000

 

Bevilling - anlæg

 

 

12.500.000

Bevilling -

 

 

500.000

I alt

5.000.000

10.500.000

13.000.000

 

Samlet bevilling i alt 28,5 mio.kr.

 

Af de 5 mio.kr. som blev bevilget i 2012 er ca. 4,6 mio.kr. overført fra 2012 til 2013 for anvendelse der.

 

De 12,5 mio.kr. som står til anvendelse i 2014, søges der særskilt om efter vedtagelsen af budget 2014.

 

Efter vedtagelsen af budget 2014, vil der ligeledes særskilt blive søgt om yderligere frigivelse af 0,5 mio.kr. til asfaltering af parkeringsareal, med anvisning af finansieringsform.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat

3068241e8.docx
3059687e5.pdf
3059683e6.pdf
3059684e7.pdf

Bilag

Bilag 4, Tilpasninger ift. projektplan, april 2013
Bilag 1 - Vindende projekt.pdf
Bilag 2 - 2013 04 04 - 1219 - Tidsplan.pdf
Bilag 3 - Placering af ny daginstitution i Tølløse april 2013.pdf


44. Bevilling af ekstra rådgivere, Familiecenteret

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Familiecentret i 2013 får en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til finansiering af nye stillinger. Tillægsbevillingen gives i forbindelse med budgetrevision 2 i 2013.

 2. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 og overslagsår vil beslutningen blive indarbejdet med fuld virkning på 3,0 mio. kr.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At tage stilling til en opnormering af antallet af rådgivere i Familiecenteret på baggrund af den seneste udvikling i sagsantal og klagesager.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Familiecentret varetager sagsbehandling overfor børn, unge og familier, der enten pga. handicap eller sociale problemer befinder sig i udsatte situationer. Centeret har ansvaret for anbringelser og forebyggende foranstaltninger samt for specialundervisning.

 

Familiecenteret har gennem de sidste to år gennemført store forandringer. Disse ændringer blev iværksat i 2010 som følge af store budgetoverskridelser og en omfattende analyse af området udført af KLs Konsulenttjeneste (KLK). De væsentligste anbefalinger i analysen var, at økonomistyringen skulle forbedres, og at serviceniveauet på en række områder kunne harmoniseres i forhold til sammenlignelige kommuner. Samtidig anbefalede KLK en omlægning af Familiecentrerets indsats sådan, at indgribende indsatser i øget omfang blev erstattet af fleksible og lokale tilbud og større grad af inklusion.

 

Omlægning af indsatsen har givet resultater. Der har over perioden været en sikker økonomistyring og langt flere børn og unges problemstillinger løses i dag i almenområdets rammer eller gennem mindre indgribende foranstaltninger. Det har betydet, at Familiecentret i de senere år har nedjusteret budgettet væsentligt. Til budgetforhandlinger i 2013 kunne området således fremlægge omfattende effektiviserings og besparelsesforslag, der blev indarbejdet i det endelige budget.

 

Organisering og antallet af sagsbehandlere

KLK rapporten pegede i 2010 på, at antallet af sager pr. medarbejder i Familiecenteret lå højt. Det var vurderingen, at det udgjorde en barriere i forhold til at realisere målet om omlægning af indsatsen. Det blev derfor anbefalet, at den gennemsnitlige normering blev bragt op på niveau med sammenligningskommunernes. Opgjort på cpr.nr. udgjorde det gennemsnitlige sagsantal på daværende tidspunkt omkring 59 sager pr. rådgiver. Familiecenteret opgør imidlertid ikke sager med udgangspunkt i barnets cpr.nr., men med udgangspunkt i familier, og en familiesag kan indeholde flere børn. Som anbefalet af KLK er der i beregningen af antallet af sager brugt en omregningsfaktor på 1,4. 59 sager svarer dermed til 42 familiesager.

 

Familiecenteret blev på den baggrund tilført ressourcer, der bragte antallet af sager per rådgiver ned på ca. 42 familiesager i gennemsnit. I forbindelse med budget 13+ blev Familiecenteret i perioden 2013-2014 tilført to yderligere rådgivere, som et led i en investering i omlægningen af indsatsen.

 

Siden 2010 er Familiecenteret løbende blev reorganiseret på en måde, der dels tager hensyn til en mere proaktiv og forebyggende indsats (i modtagelsen) og dels en øget grad af specialisering overfor særlige sagstyper (som fx ungesager og tvangssager). Centeret består i dag af en modtagelse, en handicapafdeling og en familieafdeling – der yderligere er opdelt i særlige teams. Det er væsentligt, at ressourcer ikke fordeles ligeligt mellem de forskellige afdelinger, men efter en ledelsesmæssig vurdering. Det skyldes, at ressourcetrækket i de enkelte sagstyper er meget forskelligt, fx er tunge familiesager væsentlig mere ressourcekrævende end en ukompliceret ydelsessag på handicapområdet.

 

Den aktuelle situation

Sagsantallet har over det meste af perioden været nogenlunde stabilt. Over den seneste periode har Familiecenteret dog registreret væsentlig flere sager i modtagelsen, hvor der aktuelt er 95 familiesager per rådgiver. I de resterende enheder er sagsantallet stabilt, men antallet af klagesager og underretninger er steget mærkbart.

 

Familiecentret har fået to afgørelser fra arbejdstilsynet, der kritiserer det psykiske arbejdsmiljø. Det er et stort arbejdspres, der har været udslaggivende for afgørelserne.

 

Ud over de aktuelle udfordringer, forventer Familiecenteret i nær fremtid en markant stigning i antallet af sager. Det skyldes, at asylcenter Vipperød fra 1. maj 2013 skal indkvartere omkring 85 uledsagede flygtninge. Erfaringer fra andre kommuner (Gribskov og Frederikssund) viser, at der vil blive behov for omfattende rådgivning og iværksættelse af sociale indsatser overfor disse børn. Der er tale om en kompleks opgave, der kræver specialviden. Samtidig viser erfaringen, at der vil være et stort ressourcetræk på rådgivere udenfor normal arbejdstid (om aftenen og i weekender) samt på døgnvagten. Udgifter til indsatser der iværksættes overfor disse børn finansieres af Udlændingeservice. Administration og sagsbehandling er dog Holbæk Kommunes ansvar, og der ydes ingen refusion.

 

Vurdering af nødvendige ressourcer til rådgivere

Ledelsen af Familiecenterets vurderer, at der er brug for en opnormering i antallet af rådgivere for at sikre en driftssikker og fremtidssikret organisation, der har ressourcer til at indfri budgetmål i Budget 13+. I alt vurderes det, at der er brug for seks yderligere rådgivere, der fordeles således:

 1. Tre årsværk til at håndtere indsatsen overfor uledsagede flygtninge.

 
 1. Tre årsværk til at genoprette en stabil drift i Familiecenteret. En af stillingerne oprettes som en specialiststilling med det formål at styrke en proaktiv håndtering af klagesager.

I forhold punkt 2 er Familiecenteret netop ved at opgøre antallet af sager fordelt på cpr.nr. Antallet af sager vil blive fremlagt på udvalgsmødet.

 

Det er væsentligt, at ressourcetilførslen ses i et helhedsperspektiv. Som bl.a. Ankestyrelsen har fremført, er det vanskeligt at angive et vejledende sagsantal per rådgiver. Et rimeligt sagsantal skal ses i relation til sagernes tyngde, rådgivernes erfaring og kompetencer samt den administrative støtte og faglige sparing, der er til rådighed.

 

Sagsantallet skal derfor ses i sammenhæng med, at Familiecenteret siden 2010 har oprettet en Modtagelse med selvstændig leder. Desuden er der i perioden 2013-2014 tilført en ekstra faglig konsulent, så der i alt er to faglige konsulenter, der understøtter sagsbehandlingen. Stillingen finansieres via den politiske pulje til udviklingskraft på specialområdet.

 

I vurderingen af, hvordan det aktuelle arbejdspres imødekommes bedst, er der særligt to opmærksomhedspunkter.

 

For det første skyldes en del af arbejdspresset et stigende antal klagesager. En analyse af arbejdsgange har netop vurderet, at Familiecenteret anvender 3½ årsværk udelukkende til behandling af klager. Familiecenteret foreslår derfor, at der etableres en ny stilling, der har til formål at arbejde proaktiv med borgerkontakt og klagesagsbehandling. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan minimere antallet af klager og dermed sagspresset på rådgiverne.

 

For det andet er den største stigning i antallet af sager sket i Modtagelsen. Det tegner et billede af, at stigningen i en vis udstrækning kan henføres til lettere sager. Familiecenteret forklarer i overensstemmelser hermed, at en del af stigningen skyldes, at Statsforvaltningen har ændret serviceniveau for rådgivning og hjælp i samværssager. Langt flere henvendelse og klager kommer fra forældre, som har en fastlåst samværssag. Det illustrerer, at der er brug for en proaktiv indsats, hvor der arbejdes forbyggende, således at problemer omkring en familie og et barn ikke bliver til en sag. Familiecenteret arbejder derfor aktuelt med oprettelsen af en fremskudt indsats, hvor socialrådgivere arbejder opsøgende og forebyggende. Denne indsats forventes at minimere antallet af sager i Modtagelsen.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

En af stillingerne (rådgiver til asylcenter Vipperød) oprettes med virkning fra d. 01.05.2013. De resterende stillinger oprettes med virkning fra d. 01.07.2013. Det giver samlet en udgift på 1,6 mio. kr. i 2013.

 

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 og overslagsår vil forslaget blive indarbejdet med fuld virkning på 3,0 mio. kr.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Indstilles godkendt
 

Referat45. Strategi for sprog- og læseudvikling

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. Strategi for sprog- og læseudvikling i Holbæk Kommune tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget orienteres om strategi for sprog- og læseudvikling.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udarbejdelsen af en strategi for sprog- og læseudvikling, er en del af ”Fremtidens Folkeskole”. Målet med ”Fremtidens Folkeskole” er at højne elevernes trivsel, styrke fagligheden og skabe gode rammer for inklusion og øge uddannelsesparatheden.

 

En strategi for sprog- og læseudvikling skal have fokus på en sammenhængende indsats fra barnets tidligste leveår og indtil barnet forlader skolen. Derfor beskriver strategien for sprog- og læseudvikling både tiltag fra 0 til 6 års alderen, hele skoleperioden, samt et afsnit om, hvordan de almene tilbud kan tilrettelægge deres pædagogiske praksis, så børn i sprog- og læsevanskeligheder kan inkluderes.

 

Der stilles i dag høje krav om læsefærdigheder og kommunikative evner i næsten alle uddannelser. Holbæk Kommune har en udfordring i at øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor er der brug for en strategi der sætter rammer og retning for en indsats, der øger kvaliteten af undervisningen.

 

Overordnet er der brug for:

 • Sammenhæng mellem dagtilbud og skoler

 • Bedre faglige resultater, der følges op via årlige test

 • Øget inklusion af børn i sprog- og læsevanskeligheder i den almene undervisning

 • Dokumentation af den fokuserede og særlige indsats

 • Øget brug af IT i undervisningen, herunder læseteknologi

 

Strategien for sprog- og læseudvikling er vedlagt som bilag. De enkelte skoler skal ud fra denne tilrette deres handleplaner for læsning.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Uddannelse af læsevejledere finansieres via puljen til kvalitetsudvikling under ”Fremtidens folkeskole”. Sprogpædagoger i hvert dagtilbud er blevet uddannet via Sprogpakken i 2012.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Taget til efterretning
 

Referat

3067559e9.pdf

Bilag

Strategi for sprog- og læseudvikling i Holbæk Kommune


46. Orientering - Udvalget for Børn den 30-04-2013

Sagsprocedure

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 
 1. Orientering om to projekter:

· Skole-og daginstitutions socialrådgivere

· Forsøg med modersmål undervisning

 
 1. Orientering om pilotprojekt, Skole-og daginstitutions socialrådgivere

 
 
 1. Status vedr. sagsantal, Familiecentret

 
 1. Orientering vedr. lockout på skoleområdet.

 
 1. Orientering vedr. klageforebyggelse i Familiecentret.

 
 
 
 

Hovedindstilling


Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Gennemgået
 

Referat47. Eventuelt - Udvalget for Børn den 30.04.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Eventuelt:

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013
 
Gennemgået
 

Referat