UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

02-04-2013 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-04-2013 18:00:00


PUNKTER

28. Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 02.04.2013
29. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område
30. Temaer i kvalitetsrapport 12-13
31. Erfaringsopsamling på projekt børn i bevægelse
32. Årsrapport 2012 for Strategi for Integrationsindsatsen
33. Borgerrådgiverens årsberetning 2012
34. Udvalget for Børn, Økonomi- og aktivitetsopfølgning ultimo februar
35. Orientering - Udvalget for Børn den 02.04.2013
36. Eventuelt - Udvalget for Børn den 02.04.201328. Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 02.04.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Godkendt.
 

Referat29. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. byrådet fastsætter sagsbehandlingsfristerne på det sociale område som foreslået i vedlagte bilag.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At revidere og opdatere de frister, byrådet har fastsat for den generelle sagsbehandlingstid inden for de forskellige sagsområder på det sociale område.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning på det sociale område, til afgørelsen skal være truffet.

 

Byrådet fastsatte den 6. april 2011 fristerne for den generelle sagsbehandlingstid på de forskellige sociale sagsområder. Blandt andet som følge af etableringen af Udbetaling Danmark er sagsbehandlingsfristerne nu blevet revideret, og forvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til en revideret oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område.

 

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De foreslåede sagsbehandlingsfrister er generelle. Det betyder, at nogle sager kan afsluttes hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan fx være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.

 

Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

§ 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 
 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold

 

De foreslåede frister forventes ikke at medføre ændringer i administrationen, da de svarer til den gældende praksis.

 
 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Indstilles godkendt. § 42 om tabt arbejdsfortjeneste mangler. Dette indarbejdes.

Referat

3027685e1.doc

Bilag

Sagsbehandlingsfrister - Udvalget for Børn


30. Temaer i kvalitetsrapport 12-13

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. Udvalget tager den generelle orientering om kvalitetsrapporter til efterretning.

  2. Udvalget beslutter, hvilke temaer der skal fokuseres på i kvalitetsrapporten.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med dette punkt på dagsordenen er, at udvalget tager beslutning om, hvilke særlige områder der ønskes belyst i rapporten 2012-13.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Bekendtgørelsen fastlægger at byrådet senest d. 31/12 skal drøfte kvalitetsrapporten for skoleåret 2012-13. den opfølgende handleplan skal være behandlet inden udgangen af marts måned 2014.

 

Det er formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen:

Kvalitetsrapporten er opdelt i en fælles del for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. Der er specifikke krav til indholdet, som bl.a. skal være oplysninger om rammebetingelser, vurderinger af det faglige niveau og af de pædagogiske processer for kommunens skoler

 

Det foreslås at Fællesdelen ud over de obligatoriske emner fokuserer på indholdet af Fremtidens Folkeskole.

 

Indsatsområder i Fremtidens Folkeskole for skoleåret 2012-13:

Udvalget kan vurdere, at der er andre emner, som det gerne vil have oplysninger om. Oplysningerne kan ønskes anført enten generelt for hele kommunen eller specifikt for den enkelte skole.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Folkeskolen af 24/6 2009 § 40a

Bekendtgørelse nr. 12 af 22/02/2007 om ”Anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”.

 

Høring

 

Selve kvalitetsrapporten involverer både skoleledelser og skolebestyrelser.

 

Udvalget for Børn behandler den færdige kvalitetsrapport på mødet d. 3/12 og indstiller til godkendelse i Byrådet på mødet d. 18/12.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Ingen ekstraordinære omkostninger.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold

 

Den nye skolestruktur kan have indflydelse på den endelige skabelon til Kvalitetsrapporten. Der vil som udgangspunkt blive rapporteret på skoleniveau, men enkelte indsatser og statusområder vil blive afsøgt på afdelingsniveau, hvilket bevirker at der vil være sammenligningsmulighed med skolens andre afdelinger, så frem det er muligt.

 

Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Temaerne i fremtidens folkeskole besluttes som fokusområder. Derudover vedtages det at implementering af sundhedspolitikken bliver et selvstædigt fokusområde.
 

Referat31. Erfaringsopsamling på projekt børn i bevægelse

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. erfaringsrapport om projektet ”Børn i bevægelse” tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget orienteres om resultatet af gennemførelsen af projekt ”Børn i bevægelse”.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Holbæk Kommune har som den første kommune i landet indgået kontrakt med DGI Midt og Vestsjælland om, at alle kommunens dagtilbud og SFO’er certificeres som Idræt, leg- og bevægelsesinstitutioner.

 

Baggrunden var ønsket om, at iværksætte en forstærket indsats for børn i dagtilbud og SFO med fokus på sundhedsfremmende indsatser og fysisk aktivitet. Dette initiativ er helt i tråd med de mål, der fremgår af Børne- og ungepolitikken.

 

Mål:

Med tiltag som dette projekt, forventer vi, at børn som voksne, får en bedre sundhedstilstand, men også at bevægelse kan være med til at give børn mere selvtillid og selvværd.

 

Undersøgelser viser, at omfanget af fysisk aktivitet er social og aldersbetinget, hvilket indikerer vigtigheden af, at der på almenområdet iværksættes tiltag. Ligesom der skal være et særligt pædagogisk fokus på de børn, der er mindre aktive.

 

Nøgleordene i indsatsen var at skabe større bevægelsesappetit hos børnene, igennem kvalificering og uddannelse af det pædagogiske personale og igangsættelse af samarbejde mellem institutioner og idrætsforeninger om mere bevægelsesaktivitet i lokalområdet.

 

Byrådet vedtog i 2011, at afsætte puljemidler til fremme af sundhed på børne- og ungeområdet. Børne- og ungesekretariatet tog initiativ til igangsætning af Projekt børn i bevægelse, i dialog med distriktslederne og i samarbejde med DGI, Midt og Vestsjælland. Projektet er godkendt af udvalget for børn.

 

Uddannelsen var målrettet alle 900 fastansatte medarbejdere, fordelt på 45 børnehuse samt i dagplejen og 21 SFO’er i Holbæk Kommune.

 

Projektet er gennemført i perioden september 2011 til april 2013. Der foreligger nu en erfaringsopsamling, som beskriver erfaringerne fra de første 22 hold, der gennemførte uddannelsen i efterår og forår 2011 – 12.

 

Erfaringsopsamlingen er alene lavet på baggrund af udtalelser fra de deltagende medarbejdere (i forbindelse med DGI’s opfølgning på uddannelsesforløbene). Ligesom det er DGI, der har udarbejdet materialet på baggrund af deres egen spørgeguide.

 

Det har været intentionen at skabe viden om, hvordan det er gået med ’Projekt børn i bevægelse’: Hvilke ’effekter’ har der været af indsatsen? Er det lykkes at indfri projektmålene? Og hvordan har tilfredsheden med indsatsen været? Hvad har ’virket godt’, ’mindre godt’ eller ’slet ikke’?

 

Opsamling af viden er gennemført ud fra følgende hovedtemaer:

 

Erfaringsrapporten er vedlagt som bilag i sagen.

 

Nedenstående udtalelser fra personalet er udpluk fra rapporten:


Gennemgående har der været en oplevelse af, at børnenes (og i nogle tilfælde de voksnes) fællesskaber er blevet styrket. Hvilket kommer alle børnene til gavn. Dermed ser det ud til at den fælles indsats ikke kun rammer særlige grupper af børn, men - som tilsigtet - alle de involverede børn.

 

Centralt for den fortsatte succes er, at der herfra arbejdes målrettet på implementering og forankring af projektet - og på at ’tænke bevægelse ind’ i de fremtidige initiativer på børneområdet. Gerne med en øget inddragelse af børnenes forældre.

 

Perspektivering

Kimen til bevidst planlægning af hverdagen, hvor leg og bevægelse indgår, er lagt og kan med fordel tænkes med ind i processen med Fremtidens dagtilbud samt i den kommende sundhedspolitik. I samarbejde med lederne af dagtilbud og SFO, vil der blive arbejdet med en model for re-certificering som idræt, leg og bevægelsesinstitutioner. Samt med forslag til andre aktiviteter, som kan understøtte og fastholde fokus på de kompetencer, der er udviklet i forbindelse med uddannelsesprogrammet: Idræt, leg og bevægelse.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

3037430e2.pdf

Bilag

Bilag, Erfaringsopsamling af projekt "børn i bevægelse"


32. Årsrapport 2012 for Strategi for Integrationsindsatsen

Sagsprocedure

 

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Udvalget for Børn. Udvalget for Voksne.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. tager "Årsregnskab for Strategi for Integrationsindsatsen 2012" til efterretning

  2. tager ”Årsrapport for Strategi for Integrationsindsatsen 2012” til efterretning

  3. tager notat vedr. fremskudt vejledning /beboervejlederen til efterretning

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

"Årsrapport 2012 for Holbæk Kommunes Strategi for integrationsindsatsen 2010 – 2014", giver status på strategiens overordnede mål samt de indsatser, der er sat i værk for at omsætte strategi til virkelighed (Idékataloget). I Strategi for Integrationsindsatsen peges der på fire indsatsområder:

 

• Uddannelse

• Beskæftigelse

• Udsatte boligområder

• Socialt udsatte familier

Desuden betragtes sprog og kulturforståelse som et vigtigt indsatsområde, der går på tværs af de øvrige indsatser.

 

I strategien er en række overordnede mål opstillet, og som grundlag for den praktiske gennemførelse af strategien er der som udgangspunkt beskrevet 13 delprojekter. Disse er i høj grad baseret på ideer fra de aktører, som arbejder med integration i det daglige. Strategien er bredt funderet og forankret. Således har Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ansvaret for egne indsatsområder, og Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er overordnet ansvarlig for implementeringen af strategien og den løbende politiske opfølgning.

 

Ved indgangen til 2012 var alle planlagte projekter og tiltag i drift, og fokus blev lagt på at drive de forskellige tiltag videre. Desuden blev der arbejdet med etablering af nye projekter, og der arbejdes til stadighed på at sikre sammenhæng projekterne imellem. Det er vigtigt, at projekterne ikke blot eksisterer i hver deres egen lille verden, men at der finder relevant samarbejde sted mellem projekterne, og at der er bredt kendskab til indsatserne generelt.

 

Desuden arbejdes generelt mod opfyldelse af de mål, som er fastsat i Integrationsstrategien.

 

Der er lige nu en lang række aktiviteter i gang under Integrationsstrategien. Men det skal pointeres, at projekter og indsatser under Integrationsstrategien kun dækker en lille del af den samlede integrationsindsats i kommunen. Meget integrationsarbejde er indarbejdet i det daglige arbejde i enheder på alle niveauer, hvad enten det sker i Socialcentret, dagplejen eller den enkelte folkeskole. Denne lidt bredere tilgang til, hvad integrationsopgaven rummer, ligger også til grund for den aktuelle politiske behandling af etableringen af et integrationsbarometer, der kan tilvejebringe et databaseret udgangspunkt for politisk at drøfte, hvilke mål og strategier der kan sættes i værk, når den nuværende integrationsstrategi udløber i foråret 2014.

 

Neden for følger en kort gennemgang af udviklingen i 2012 indenfor de 4 indsatsområder.

 
 

Indsatsområdet uddannelse

Mens karakterniveauet for to-kulturelle børn ligger næsten stabilt, ligger de etnisk danske børn lidt højere end det foregående år. Det vides ikke præcist hvorfor, men en øget andel af piger, som har taget eksamen dette år, kan være en del af forklaringen. Profilmodellen, der er en prognose for unges grad af uddannelse, tegner stadigt et positivt billede af de etniske unges uddannelsesgrad fremadrettet.

De seneste tal for unge indskrevet på uddannelser viser, at færre vælger en erhvervsuddannelse, mens flere vælger en gymnasial uddannelse. Tendensen gør sig gældende for både to-kulturelle og etniske danske unge. Dog vælger flere etnisk danske en ungdomsuddannelse. Der tegnes desuden et billede af, at de unge to-kulturelle vælger – eller er nødt til at tage - et opkvalificerende forløb, for eksempel VUC, før de kommer ind på den kompetencegivende uddannelse.

 

I efteråret 2012 påbegyndtes det sidste kursusforløb af tre i dansk som andetsprog. Kurset afsluttes februar 2013. Dermed har alle lærere på skolerne med flest nydanske børn været igennem kursusforløbet. Den afsluttende evaluering viser større tilfredshed med forløbet end sidste år.

 

Projektet for et styrket skole-hjem-samarbejde forløb som planlagt i 2012. Projektet stopper med udgangen af juni 2013, hvorefter det vil være muligt at se, om det har haft en positiv effekt på blandt andet karakterniveauet ved 9. klasses afgangsprøve.

 
 

Indsatsområdet beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvensen for nydanskere er fortsat noget lavere end etniske danskere. Men den er generelt stigende og forskellen til den etnisk danske beskæftigelsesfrekvens mindskes.

Andelen af kommunalt ansatte nydanskere ligger nu en anelse højere end den nydanske arbejdsstyrke generelt. Målet om, at Holbæk Kommune som virksomhed skal afspejle befolkningen, er således nået, hvad dette tal angår. Der er stadig en overrepræsentation af nydanskere i jobs, som kræver kort eller ingen uddannelse.

 
 

Indsatsområdet udsatte boligområder

På en række nøgleområder ser det ud til, at udviklingen i de udsatte boligområder Ladegårdsparken, Vangkvarteret og Bjergmarken går i negativ retning eller i bedste fald er stagnerende. Tallene peger på en stadigt lavere arbejdsmarkedstilknytning og deraf følgende faldende gennemsnitsindtægter. Flertallet af beboerne i boligområderne har kun en grundskoleuddannelse som højeste uddannelsesniveau, og hvad etnicitet angår, bor der markant flere nydanskere i de tre boligområder end i de fleste andre områder af Holbæk.

 

Vangkvarteret figurerer stadig på listen over udsatte boligområder, nu på baggrund af alle tre indikatorer for ”ghettoisering”, nemlig arbejdsmarkedstilknytning, en høj andel af indvandrere og efterkommere samt en høj andel af tidligere dømte beboere.

 

De eksisterende projektindsatser under Integrationsstrategien i boligområderne har fortsat gennem 2012. Det gælder blandt andet danskundervisning i nærmiljøet og forældregrupper gennemført af projektpædagogen. Mødreprojektet er desuden fortsat året ud, dog kun i form af et efterværn for særligt sårbare kvinder fra projektet.

 

I stedet for den tværgående bemanding af den fremskudte vejledning i Vangkvarteret blev der medio 2012 ansat en beboervejleder med base i området. Det har vist sig, at den ændrede tilgang har medført den ønskede beboerinteresse, idet beboervejlederen haft stor søgning blandt områdets borgere (se særskilt årsrapport fra beboervejlederen).

 
 
 

Indsatsområdet socialt udsatte familier

De to kvarternetværk omkring henholdsvist Isefjordskolen og Sofielundskolen har stadig stor tilslutning og bidrager til sammenhængskraften i den kommunale integrationsindsats.

Holbæk Kommune yder fortsat en tværfaglig indsats over for børn med særlige problemstillinger. Det gælder også nydanske børn. En række indsatser støtter fortsat forældre i at kende de forventninger, der stilles dem. Det gælder for eksempel, sprogpædagogens forældregrupper, kvarternetværkene og skole-hjem-indsatsen.

 

Antallet af antal nydanskere, som sidder i boligforeningernes bestyrelser er stort set uændret.

Midt- og Vestsjællands Politi melder, om en enkelt sag i 2012 vedr. tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Dertil kommer en lille håndfuld relaterede sager. Boligsociale medarbejdere kan støtte op om dette billede.

 
 

Regnskab 2012

Regnskab 2012 indgår i årsrapporten. Regnskabet er aflagt for de enkelte projekter. Der er ingen budgetoverskridelser, men på flere områder et forventet mindreforbrug, der - jævnfør tidligere beslutninger- overføres til 2013. Bl.a. anvendes mindreforbruget på dataindsamling i processen med tilvejebringelse af datagrundlag for det kommende arbejde med integrationsbarometeret. Fremskudt vejledning har haft et forventet mindreforbrug, der overføres og styrker beboervejledningen i sin nye form i perioden 2013 til 2014. Projektporteføljen er i fuld drift, og der kommer løbende mindre ændringer, nye idéer og snitflader til øvrige projekter.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013
 
Udsat
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 02-04-2013
 
Taget til efterretning. Der udarbejdes en oversigt over resultaterne til næste gang strategien behandles i udvalget.
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Hovedindstillingen taget til efterretning.
 

Referat

3002719e3.pdf
3002721e4.pdf

Bilag

Årsrapport 2012 Strategi for Integrationsindsatsen
Beboervejlederfunktionens beretning.pdf


33. Borgerrådgiverens årsberetning 2012

Sagsprocedure

 

Behandles i byrådet.

 
 
 

Hovedindstilling

 

Borgervejleder Lars Roost Dinesen indstiller, at:

  1. byrådet tager Borgerrådgivningens beretning 2012 til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At opfylde den årlige beretning til byrådet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Henvendelser og sager:

Borgerrådgivningen har behandlet 1.440 1. gangs henvendelser i 2012 mod 1.260 sidste år, hvilket er en stigning på ca. 14 %.

 

Hvis man ser samlet på 1. gangs henvendelserne vedr. Arbejdsmarkedscentrets afdelinger ses en stigning på over 28 % i 2012. Stigningen gælder især henvendelser vedr. Ydelsescentret, som i årets løb blev lukket for personlige henvendelser. Denne lukning gav øget behov for rådgivning samt hjælp til udfyldelse og afsendelse af ansøgningsskemaer i Borgerrådgivningen.

 

Der ses tillige stigning i henvendelser omkring sygedagpenge og afklaringsforløb i Jobcentret.

Henvendelser vedr. Borgerservice er faldet markant, hvorimod Socialcentrets område, især på handicapområdet, har været stigende.

Familiecentret haft også haft en markant stigning.

På skoleområdet er der modtaget19 henvendelser mod fem året før.

Der ses fald i henvendelserne omkring Teknik og Miljø samt Ældreområdet.

Der har været mange henvendelser om selve Borgerrådgivningens funktion, netværk m.m.

En hel del henvendelser drejer sig om forhold uden for Holbæk kommunes myndighedsområde, hvor der henvises til andre instanser. Tillige har Retten og Politiets flytning givet en del forespørgsler.

I 2012 er oprettet i alt 112 sager. 98 var klagesager og 14 formidlingssager. Derudover er der lavet 398 notatsager, som viser en lille stigning i forhold til året før.

 

Sager som er afsluttet:

Der er i 2012 lukket 95 sager, mod 73 i 2011.

8 % af sagerne endte med at bevilling blev givet til borger. Borger fik medhold i andre 39 % (2011: 32 %). Dialogen blev genoprettet i 17 % (2011:19 %). Hvorimod i ca. 34 % fik borger ikke medhold (2011: 27 %).

 

Mødevirksomhed 2012:

I årets løb er afholdt 828 (2011:940) møder i Borgerrådgivningen med borgere. Der er afholdt 395 aftalte møder mod 306 i 2011. Udover de aftalte møder har der været 433 personligt fremmødte uden aftale mod 586 sidste år. 10 borgere har ønsket hjemmebesøg (2011:17) og 25 gange (2011:31) har borgerrådgiveren deltaget som bisidder. Ud over dette er der afholdt 24 møder i organisationen og netværk på området, mod 26 sidste år.

Tolk har deltaget 28 gange mod 27 i 2011. Borgerrådgivningen har købt en telefontolkning samt en tolkning gennemført på møde i Borgerrådgivningen, 26 gange har borger selv medbragt tolk/ven.

 

Kritiske områder og iagttagelser gennem året:

Post har været 9 dage undervejs

Breve overgået fra alm. brev til fremsendelse via e-post

Ikke konsekvent brug af e-post

Samme breve sendt flere gange

Post forsvundet i journalsystem og dukket op igen, meget længe efter

Lang sagsbehandlingstid på sager, der er hjemsendt fra Statsforvaltningen

Borgere savner kvittering/tilbagemelding efter henvendelse til kommunen

Uheldig telefonstart i Ydelseskontoret, efter at der ikke længere var mulighed for personlige henvendelser – ”Dette nummer eksisterer ikke”

Periodiske lange ventetider på at komme i telefonisk kontakt med Holbæk Kommune

Stor irritation over den automatiske telefonoplysningsfunktion ved opkald til 72363636

Problemer med de digitale selvbetjeningsløsninger indimellem.

 

Borgerrådgivningen og effektivitetsforbedringer:

I årets løb er der til chefgruppen, direktion og byråd sendt tre inspirationsskrifter omkring borgerbetjening m.v. Alle skrifter kan ses på kommunens hjemmeside under Borgerrådgivningen.

Tillige er udsendt folder om Borgerrådgivningen 2012.

Til refleksion:

Yderligere uddybning og statistik kan ses i selve årsberetningen, der er vedhæftet.

Borgerrådgiveren stiller sig til rådighed ved behandling af dette punkt i økonomiudvalget, som tidligere.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Borgerrådgiverfunktionen: Se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

 

Høring

 

Borgerrådgiverens årsrapport har været til høring i Strategisk Forum.

De afgivne høringssvar er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Alle afdelinger har svaret på høringsrunden.

 

Hvis der ikke er vedlagt et høringssvar fra en afdeling, er der fordi den pågældende afdeling ikke har haft kommentarer til rapporten.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

3032939e6.doc
3005147e5.docx
3034412e7.docx
3036026e8.docx
3036235e9.docx

Bilag

Bemærkninger fra socialområdet
Borgerrådgiverens årsberetning 2012
Bemærkninger fra Familiecentret
Bemærkninger fra Arbejdsmarkedscentret
Bemærkninger fra Borgerservice


34. Udvalget for Børn, Økonomi- og aktivitetsopfølgning ultimo februar

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Børn.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Økonomi- og aktivitetsopfølgningen for februar viser kun små afvigelser i forhold til det korrigerede budget. I alt ventes en forbedring af resultatet på 2,0 mio. kr.

 

De største ændringer ses på børnespecialområdet, hvor den store omlægning, der er sat i gang, virker, og endda bedre end forventet. Der flyttes godt 5,0 mio. kr. fra anbringelser til forebyggende initiativer. Initiativerne, der skal fremme inklusion, er på forkant i forhold til forventningen, og betyder, at der alt i alt forventes et mindreforbrug på børnespecialområdet på 3,3mio. kr.

 

Ved Økonomi- og aktivitetsopfølgninger er det kun myndighed på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, der estimerer de forventede udgifter i 2013.

 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab 2013 pr. februar

Forventet afvigelse pr. februar

 

A

B

C

D=C-B

Myndighed - fællesudgifter

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

79,1

78,4

78,4

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

-33,2

-33,0

-33,0

0,0

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

352,4

350,4

347,2

-3,3

I alt - Myndighed

398,3

395,9

392,6

-3,3

 

 

 

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

419,5

420,2

420,2

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

306,0

302,0

302,0

0,0

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

61,4

61,1

61,1

0,0

I alt - Decentrale

786,9

783,3

783,3

0,0

I alt på Udvalget for Børn

1.185,2

1.179,2

1.175,9

-3,3

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

3033895e10.docx

Bilag

Udvalget for Børn, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar


35. Orientering - Udvalget for Børn den 02.04.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 

1. Nyt fra bestyrelserne

2. Status på sagsantal pr. sagsbehandler i Familiecentret.

3. Status vedr. indsatsen omkring seksualoplysning og – forebyggelse i regi af UngHolbæk.

4. Orientering vedr. varsling om lockout på skoleområdet.

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Gennemgået.
 

Referat36. Eventuelt - Udvalget for Børn den 02.04.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Eventuelt:

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 02-04-2013
 
Gennemgået.
 

Referat