UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-02-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2013 18:00:00


PUNKTER

16. Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 26.02.2013
17. Vedtagelse af tværgående handleplan mellem kultur- og børneområdet med henblik på at styrke den tværgående indsats for dannelse og uddannelse på mellemtrinnet
18. Prioritering af Fremtidens Folkeskole i 2013-14
19. Sammenlægning af børnehusene Spiren og Troldehytten, Dagtilbudsdistrikt Elverdam
20. Udvikling af integrationsbarometer
21. Takst 2013 for børnespecialområdet
22. Årsrapport fra tilsynet
23. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelse_BU
24. Status på Udviklingsstrategien
25. Legepladser - Undersøgelse af tilstand og antal
26. Orientering - Udvalget for Børn den 26.02.2013
27. Eventuelt - Udvalget for Børn den 26.02.201316. Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 26.02.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Godkendt
 

Referat17. Vedtagelse af tværgående handleplan mellem kultur- og børneområdet med henblik på at styrke den tværgående indsats for dannelse og uddannelse på mellemtrinnet

Sagsprocedure

 

Sagen drøftes i Udvalget for Kultur og Fritid samt i Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktørerne Anders Asmind og René Junker indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn vedtager den fælles tværgående handleplan for dannelse- og uddannelsesindsats for børn på mellemtrinnet

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At få vedtaget en tværgående handleplan mellem kultur- og fritidsområdet og børneområdet med det formål at styrke den tværgående indsats for dannelse og uddannelse på mellemtrinnet.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet har vedtaget en række politikker, som til sammen skal understøtte indsatser til gavn og glæde for kommunens borgere. I såvel Kultur- og Fritidspolitikken som i Børne- og Ungepolitikken er der vedtaget en række målsætninger, som begge steder sætter fokus på at styrke det enkelte barns dannelses- og uddannelsesniveau.

 

Konkret handler det om tillæring af fagligheder relateret til fagplaner (uddannelse), men også om at skabe forståelse og kendskab til forskellige udtryksformer og kunstarter som: Musik, litteratur, drama, billedkunst samt at skabe et kendskab til og forståelse af den fortid, som har været med til at forme det samfund vi er en del af (dannelsen).

 

På begge politikområder lægges der samtidig vægt på, at arbejde for at inddrage alle børn og unge (inklusion) og på muligheden for at deltage aktivt i sundheds- og idrætsaktiviteter.

 

De mange beslægtede målsætninger indenfor de to politikområder bevirker derfor, at det er naturligt at se på om de politisk vedtagne indsatser på henholdsvis børneområdet og kulturområdet ikke i højere grad kan koordineres på de områder hvor indsatserne er beslægtede.

 

Mellemtrin

Med udgangspunkt i det enkelte barn foreslås det, at der tværgående arbejdes med læringsrum på tre niveauer:

 

1. Kultur for kulturens egen skyld. Formålet her er, at stifte bekendtskab med forskellige kulturelle udtryksformer. Kulturforståelse er ikke en medfødt egenskab.

 

2. Skolefag og kulturelle discipliner. Formålet er, at skole og kulturtilbud i samarbejde opfylder trin- og slutmål i Fælles Mål i de enkelte fag

 

3. Alsidig læring. Formålet er, at give barnet personlige succeser og færdigheder gennem deltagelse i kultur- og fritidstilbud, hvilket indirekte kan være med til at gøre eleven mere indlæringsparat. Indsatsen er dermed ikke skole/klasseafhængig men individuel.

 
 

Forslag til fælles tværgående handleplan gældende for 2013-2014

 1. Der iværksættes minimum to tværgående projekter i 2013/2014 i Arena 1, Kultur for kulturens egen skyld, der har særlig fokus på, at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud:

- Kulturaftaler med fx Teatret Fair Play

- Kulturbus (MuseumSjælland)

- Naturmobilen

Kultur- og fritidssekretariatet og Børne- og ungesekretariatet indgår i et forpligtende samarbejde med henblik på at sikre, at kulturtil¬buddene benyttes af alle 4.-6. klasses elever i kommunen.

 1. Der iværksættes minimum to tværgående projekter i 2013/2014 i Arena 2, Skolefag og kulturelle discipliner, der har særlig fokus på mellemtrinnet (4.-6.klassetrin):

Oplagte indsatsområder er:

- Idrætsprojekt

- Naturkanon

- Musik

 1. Kultur- og fritidssekretariatet og Børne- og ungesekretariatet forpligter sig på at iværksætte minimum to projekter i 2013/2014 i Arena 3, Alsidig læring, der har særlig fokus på inklusion

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

 

Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra børnesekretariatet, Kultur- og Fritidssekretariatet samt to skoleledere og lederen fra Musikskolen.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Indsatser i relation handlingsplanen for mellemtrins-projekter finansieres indenfor de eksisterende budgetter på henholdsvis Kultur- og Fritidsområdet samt Børne- og Ungeområdet, suppleret at ansøgninger til relevante statslige puljer – herunder skoletjenesten – samt lokale sponsorer.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Godkendt
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013
 
Tiltrådt
 

Referat

3001116e1.pdf

Bilag

Slides - Udvalgsmøde 26.02.13.pdf


18. Prioritering af Fremtidens Folkeskole i 2013-14

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget tiltræder den foreslåede prioritering

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med dette punkt er at beslutte prioriteringen af puljen til Fremtidens Folkeskole i skoleåret 2013-14.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Det forudsættes i Strategien for Fremtidens Folkeskole, at Udvalget for Børn følger prioriteringen af kvalitetsudviklingsprogrammet tæt.

 

Byrådet har valgt, at puljen i det kommende skoleår skal udgøre kr. 20 mio. Dog skal der forlods reserveres kr. 2,6 mio. til ekstra udgifter til elevbefordring i.fm den ny skolestruktur.

 

Administrationen og skoleledergruppen har analyseret behovet for fælles skoleudvikling i det kommende skoleår og foreslår nedenstående prioritering.

Baggrunden for prioriteringen er et ønske om:

Set i relation til fokusområderne i Fremtidens Folkeskole vil det foreslåede prioritering primært tilgodese ”SkoleIT”, ”Kompetenceløft af ledere og medarbejdere” og ”Styrkelse af mellemtrinnet”

 

Specifikt foreslår administrationen og skoleledergruppen nedenstående prioritering:

 
 

Inklusion (primært kompetenceudvikling)

2,8 mio.

Faglighed med fokus på læsning (primært e protokol og kompetenceudvikling)

3,2 mio.

Lokale skoleudviklingsaktiviteter (formuleres af skolerne under den

fælles hat)

2,4 mio.

SkoleIT (primært kompetenceudvikling, bærbare PCere og digitale læremidler)

7,0 mio.

Generel kompetenceudvikling (primært lederudvikling og hjælp til skoleudv.)

1,4 mio.

Samarbejdsprojekter med Kultur- & Fritidsområdet (Idrætsskoler)

0,6 mio.

Ekstra busser i.fm ny skolestruktur

2,6 mio.

I alt

20,0 mio.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Dette punkt refererer ikke specifikt til love og bekendtgørelser.

Generelt hører punktet under Folkeskoleloven.

 
 

Høring

 

Den foreslåede prioritering er tilvejebragt gennem et tæt samarbejde med skoleledergruppen.

 

Derudover har Danmarks Lærerforening (Kreds 52) udtalt sig om forslaget.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Puljen til kvalitetsudvikling finansieres af den samlede bevilling til skoleområdet.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Godkendt
 

Referat19. Sammenlægning af børnehusene Spiren og Troldehytten, Dagtilbudsdistrikt Elverdam

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Børnehusene Spiren og Troldehytten sammenlægges pr. 1. august 2013.

 2. Tildelingen af 300.000 kr. i grundbeløb til begge børnehuse fastholdes i 2013.

 3. I 2014 anvendes det frigjorte grundbeløb på 300.000 kr. til generel forhøjelse af den socioøkonomiske pulje i tildelingen til kommunens dagtilbudsdistrikter.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med sagen er, at afklare om udvalget ønsker at følge Forældrebestyrelsens anbefaling om, at de to børnehuse sammenlægges.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget besluttede på sit seneste møde, at udsende bestyrelsens forslag om sammenlægning af de to børnehuse i høring frem til d. 15. februar 2013. Formålet med høringen var at få uddybet sammenlægningens konsekvenser, samt afdække mulige alternativer.

 

Der forligger nu høringssvar fra distriktets Forældrebestyrelse og MED-udvalg. Svarene vedlægges som bilag.

 

Bestyrelsen fastholder i sit høringssvar anbefalingen af sammenlægningen af de to børnehuse som den bedste mulighed for at imødekomme problemerne med oveskydende kapacitet i distriktets børnehuse. I sin kommentar til forslaget skriver bestyrelsen bl.a.:

 
 

”Til sommer 2013, vil børnehusene i Tølløse have overskydende kapacitet på 3 - 5-års området, svarende til ca. fire bh. grupper. I perioden maj 2013-april 2014 fyldes pladserne op igen, men kun hvad der svarer til to bh. grupper, hvorfor vi må påregne at reducere med hvad der modsvarer to børnehavegrupper.

 

Solgården, Kernehuset og Troldehytten er alle normeret til to børnehave grupper, men da Solgården og Kernehuset også har 0 - 2-årige indskrevet, giver det ingen mening at flytte børnehavebørn fra disse to børnehuse.

 

Bestyrelsen ser ingen alternative løsningsmuligheder.”

  
 

MED-udvalget og forældrerådene ved de to børnehuse tilslutter sig ligeledes bestyrelsens plan for løsning af distriktets kapacitetsproblemer. Dog bemærker forældrerådet ved Troldehytten, at det ville være en bedre løsning for de involverede børn, hvis der alternativt bevilges 0,8 mio.kr. De 0,8 mio.kr. er den beregnede merudgift, der er forbundet med at holde Troldehytten åben i et år med en belægning på ca. 20 børn.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Dagtilbudsloven

 

Høring

 

Høringen er gennemført i perioden fra d. 29. januar til d. 15. februar 2012.

 

MED-hovedudvalget blev orienteret om sagen på sit møde d. 19. februar. HU havde enkelte spørgsmål til den personalemæssige håndtering af en eventuel sammenlægning. Ledelsen i vil i videst muligt omfang tage hensyn til disse opmærksomhedspunkter i det videre arbejde med en eventuel sammenlægning.

 
 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Jf. Kommunen styrelsesvedtægt beslutter Udvalget for Børn den administrative fordeling af de budgetter der tildeles på området. Dagtilbudsbudgettet afsættes som en samlet ramme, som derefter udmøntes til de formål, der skal finansieres.

 

I efteråret 2012 fastsatte udvalget tildelingsmodeller for udmøntning af budgetter til kommunens dagtilbudsdistrikter. Driften af et børnehus udløser jf. budgettildelingsmodellen 300.000 kr. årligt til distrikternes budgetter.

 

I 2013 vil Distrikt Elverdam have en række ekstraomkostninger, som er relateret til sammenlægning af de to børnehuse. Det anbefales derfor at distriktets tildeling fastholdes, selv om det ene børnehus ikke er i drift i de sidste fem måneder af året.

 

Dagtilbudsområdets tildelingsmodel indeholder en pulje på 3 mio. kr., som fordeles mellem distrikterne efter socioøkonomiske kriterier. Formålet er at styrke distrikternes muligheder for at arbejde inklusivt. Det anbefales at det provenu, der opstår som følge af det reducerede antal børnehuse, anvendes til forhøjelse af puljen.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Godkendt
 

Referat

2998641e2.docx

Bilag

Høringssvar bestyrelse og MED-udvalg


20. Udvikling af integrationsbarometer

Sagsprocedure

 

Behandles samtidig i Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne, Udvalget for Klima og Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. Tager Det nationale Integrationsbarometer til efterretning

 2. På baggrund af de politiske målsætninger i integrationsstrategien, igangsætter arbejdet med et Integrationsbarometer for Holbæk Kommune

 3. Tager Integrationsbarometrets forankring i Arbejdsmarkedscenteret til efterretning, og pålægger administrationen at fremlægge forslag til mål og indikatorer på udvalgets område

 
 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At igangsætte arbejde med at skabe et tværgående data-baseret overblik over udviklingen på integrationsområdet i Holbæk Kommune.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med udgangen af maj 2014 udløber Holbæk Kommunes Integrationsstrategi 2010-2014. Dermed ophører de projektbaserede og ofte enkeltstående indsatser under Integrationsstrategien, der udføres på tværs af en lang række kommunale interesse- og serviceområder. Projekterne er udviklet på baggrund af 16 mål, som byrådet har defineret under integrationsstrategien. Der følges løbende op på såvel projekter som målsætninger gennem afrapportering til Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Der er ikke taget stilling til, hvad – om noget – der skal sættes i forlængelse af den nuværende integrationsstrategi i den kommende byrådsperiode.

 

I løbet af denne byrådsperiode, har Holbæk Kommune udarbejdet politikker på en del af de områder, den nuværende integrationsstrategi berører. Det gælder bl.a. skoleområdet, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. I de respektive politikker er en særlig indsats for nydanske borgere ikke nævnt. Nydanske borgere er dermed en del af politikkerne på lige fod med alle øvrige borgere, og kan forvente at modtage samme service i forhold til politikområdets kerneopgaver.

 

Imidlertid kan det både generelt og på særlige områder, være en god ide at følge, hvordan det går kommunens godt 5000 nydanske borgere i forhold til bl.a. arbejdsmarkedet, grundskolen og på det boligsociale område. En overordnet måling af udviklingen for denne borgergruppe giver byrådet og administrationen mulighed for på kvalificeret vis at vurdere, om nydanske borgere har en særlig udfordring, eller om dette beror på indtryk og oplevelser. Et nyt byråds eventuelle prioritering af indsatsen for målgruppen, vil med andre ord kunne basere sig på fakta.

 

Målgruppe, opgaver og udfordringer

I Holbæk Kommune bor lidt over 5.000 indvandrere og efterkommere, svarende til 7,4 pct. af befolkningen. En andel, der er stadigt stigende. Der er langt fra tale om en homogen gruppe, men de største grupper er:

 1. gæstearbejdere og efterkommere fra primært Tyrkiet

 2. større flygtningegrupper fra Mellemøsten, Afrika og Balkan

 3. en nyere og voksende andel arbejdskrafts-migrerede fra bl.a. Østeuropa, men også mange – ofte højtuddannede – fra vestlige lande (se bilag for en top-10 over nationaliteter).

Der henvises generelt til Holbæk Kommunes hjemmeside, hvor Integrationsstrategien samt årsrapport for Integrationsstrategien foreligger.

Overordnet er integrationen på rette vej i Holbæk. Forskellen på hvordan den enkelte klarer sig afhængig af etnisk oprindelse bliver stadig mindre, og langt de fleste af kommunens nydanskere har ikke behov for en særlig indsats udover den som er formuleret i politikkerne der omfatter alle borgere i Holbæk.

 

Kommunen har dog stadig lovbundne opgaver ift. nytilkomne flygtninge og indvandrere, og en særskilt vanskelig opgave ift. bl.a. de nu lidt ældre indvandrere og flygtninge, der er overrepræsenteret ift. ledighed, samt ofte har massive sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Samtidig er disse udfordringer særligt centreret i geografisk afgrænsede boligområder og de kommunale institutioner i disse. Der kan derfor stadig være god grund til at fastholde fokus på de udfordringer flygtninge, indvandrere og efterkommere kan have på en lang række områder. Udfordringerne følges og imødekommes politisk gennem opgaver der, i større eller mindre grad, varetages af alle Holbæk Kommunes stående udvalg.

 

Det nationale integrationsbarometer

Regeringen har ultimo 2012 lanceret et nationalt integrationsbarometer, som giver et indtryk af udviklingen på integrationsområdet bl.a. for de enkelte kommuner. Det nationale integrationsbarometer kan være et godt supplement til et lokalt fokus på målgruppen, men skal et barometer egne sig som styringsredskab – og ikke alene som tværkommunal benchmarking - bør det basere sig på politiske mål, der defineres lokalt.

 

Regeringens idé om et integrationsbarometer er da også stærkt inspireret af en kommunal indsats. Især Københavns Kommunes ”Inklusionsbarometer” synes at have været inspirationen, og inklusionsbarometeret udmærker sig også i særlig grad, da målsætninger, indikatorer og metode præsenteres overskueligt og let forståeligt, ligesom de seneste resultater analyseres og kommenteres på forbilledlig vis. Der er i bilaget vedlagt skærmbilleder af både Det nationale Integrationsbarometer og Inklusionsbarometeret.

 

Holbæks integrationsbarometer

Det foreslås på baggrund af de lovpligtige opgaver, det nationale integrationsbarometer og de forskellige indsatsers udbytte af at følge nydanske delmålgrupper, at Holbæk Kommune – med udgangspunkt i Københavns Kommunes metode – udvikler et integrationsbarometer, der på tværs af og for de enkelte politikområder måler, hvordan det går med nydanske Holbækkere ift. de mål, der er beskrevet i integrationsstrategien og vil være defineret i de aktuelle politikker og strategier. Integrationsbarometer vil løbende blive opdateret på Holbæknettet. Driften af integrationsbarometret vil blive omkostningslet, idet de fleste data allerede er, eller vil blive tilgængelig som følge af fokus på måling af effekt og resultater i de forskellige indsatser. Øvrige data indhentes fra bl.a. Danmarks Statistik.

 

Barometeret som tværgående redskab og metode

En kommunal integrationsindsats må i sin natur være tværgående, fordi den berører kerneopgaver inden for de fleste politikområder, og afledte opgaver indenfor alle områder. Derfor inddrages samtlige fagudvalg i udviklingen af integrationsbarometeret. Også derfor er forslag om at udvikle et integrationsbarometer for Holbæk Kommune drøftet og tiltrådt administrativt af direktionen på møde af 15. januar 2013. Barometeret forankres administrativt i Arbejdsmarkedscenteret, der i forvejen har ansvaret for udmøntningen af Byrådets integrationsstrategi.

 

Den nuværende integrationsstrategi har politiske målsætninger indenfor kerneområder varetaget af Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, men der kan med fordel udvikles målsætninger inden for:

Integrationsområdet tager dog traditionelt udgangspunkt i beskæftigelses- og socialområdet, og har derfor i stor udstrækning overlappende målsætninger på bl.a. det boligsociale område.

 

Derfor arbejdes der også med at etablere et barometer for det boligsociale område, som en del af den løbende evaluering af den kommende boligsociale helhedsplan. Helhedsplanen forberedes til politisk behandling i starten af 2014, - samtidig med offentliggørelsen af det første lokale integrationsbarometer. Det boligsociale område (under Udvalget for Voksne) og Integrationsstrategien (Under Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse) arbejder derfor aktuelt med et parallelt forløb omkring udvikling af de respektive planer.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Forslaget kan rummes indenfor det nuværende budget.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Godkendt
Ad 3: Taget til efterretning
 
 

Referat

2996782e3.pdf

Bilag

Bilag - integrationsbarometer-udvalg.pdf


21. Takst 2013 for børnespecialområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Børnespecialområdets takster for 2013 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At taksterne 2013 for børnespecialområdet vedtages i henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 vedrørende omkostningsbaserede takster.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

I henhold til lovgivningen skal byrådet fastsætte en takst for tilbud vedrørende børnespecialområdet.

 

På grund af en omfattende organisatorisk ændring af Børnespecialcenter 1, var takstoversigten for tilbud på børnespecialområdet ikke færdigberegnet, da Byrådet vedtog budget 2013.02.08

 

Beregningsarbejdet er nu færdiggjort, og taksterne bliver derfor fremlagt til godkendelse.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, jfr. § 174, stk. 3, i lov om social service, skal byrådet (kommunalbestyrelsen) fastsætte en takst for kommunale tilbud.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Godkendt. Oversendes til Økonomiudvalgets og byrådets videre behandling.
 

Referat

2990186e4.docx

Bilag

Takster 2013 Børnespecialområdet


22. Årsrapport fra tilsynet

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. årsrapport 2012 vedr. tilsyn med kommunale døgntilbud og private opholdssteder på børne- og ungeområdet tages til efterretning.

 2. indsatsområder for årsrapport 2013 tages til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget orienteres om status og udvikling på tilsynsområdet.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Tilsynsenheden har udarbejdet årsrapport for tilsyn med:

 

Der er ført tilsyn med 32 private og to kommunale tilbud til børn og unge, alle beliggende i Holbæk Kommune. Herudover tre skibsprojekter.

 

Årsrapport 2012 er vedlagt som bilag i sagen.

 

Tilsyn 2013


Tilsynsenhedens fokuspunkter ud over den nødvendige kontrol, vil i 2013 omhandle:

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Lovgrundlag er beskrevet i årsrapporten.

 

Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Hovedindstillingen taget til efterretning.
 

Referat

2990422e5.doc

Bilag

Tilsynsrapport 2012, private opholdssteder, kommunale døgntilbud


23. Praksis for brugertilfredshedsundersøgelse_BU

Sagsprocedure

 

Sagen behandles i Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. de stående udvalg og Økonomiudvalget tager oversigten med forventede brugerundersøgelser for perioden 2013-2015 til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

At sikre, at de stående udvalg og Økonomiudvalget er orienteret om den forventede tidsplan for gennemførelse af brugerundersøgelser i Holbæk Kommune.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Direktionen har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser mindst én gang i hver byrådsperiode inden for alle kommunens borgerrettede serviceområder. På de store velfærdsområder (dagtilbud, skole/SFO og hjemmepleje) vil der blive gennemført brugertilfredshedsundersøgelser mindst hvert andet år – i tråd med anbefalinger fra Kommunernes Landsforening og Finansministeriet.

 

Formålet med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune er, at:

 

Undersøgelserne kan gennemføres enten ved hjælp af spørgeskemaer eller andre metoder til at få viden om brugernes forventning til og oplevelse af kvaliteten af servicetilbuddet. Resultaterne fra undersøgelserne vil altid være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

 

De stående udvalg og Økonomiudvalget blev i foråret 2012 orienteret om oversigten med de forventede brugertilfredshedsundersøgelser for perioden 2012-2015. Det blev bemærket, at oversigten angiver de forventede undersøgelser, og at der derfor løbende kan ske ændringer. Oversigten er nu opdateret og vedlagt som bilag. På baggrund af denne oversigt kan de stående udvalg og Økonomiudvalget få overblik over, hvornår det kan forventes, at hvilke brugertilfredshedsundersøgelser bliver gennemført.

 

Nedenfor er angivet, hvilke undersøgelser der skal gennemføres for Udvalget for Børn.

 

Almene tilbud til børn og unge - Dagtilbud 0-6 år - Kvalitativ undersøgelse i forår 2014 og totalundersøgelse i forår 2015

 

Almene tilbud til børn og unge - Skoler - Kvalitativ undersøgelse i efterår 2014 og totalundersøgelse i forår 2015

 

Særlige tilbud til børn og unge - Brugertilfredshed i Børnetandplejen - forår 2013

 

Særlige tilbud til børn og unge - Børnekonsulentcenter - Sundhedsplejen – rykket til efterår 2013

 

Særlige tilbud til børn og unge - Familiecenter – rykket til forår 2014

 

Særlige tilbud til børn og unge – Børnespecialcenter 1 – rykket til forår 2014

 

Særlige tilbud til børn og unge – Børnespecialcenter 2 – rykket til forår 2013

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres inden for budgettet på de enkelte politikområder.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Taget til efterretning
 

Referat

2975271e6.xlsx

Bilag

Oversigt med forventede brugertilfredshedsundersøgelser_bilag februar 2013


24. Status på Udviklingsstrategien

Sagsprocedure

 

Drøftes i alle udvalg.

 
 

Hovedindstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. udvalget drøfter hvilke temaer fra udviklingsstrategien indenfor udvalgets ansvarsområder, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet er at give udvalget lejlighed til at drøfte status på udviklingsstrategien, med særligt fokus på udvalgets ansvarsområder.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Med afsæt i visionen (maj 2010) og som optakt til kommuneplanarbejdet og andre politikker drøftede Holbæk Byråd mål for kommunes fremtidige udvikling henover forår og sommer 2011. Resultatet blev en udviklingsstrategi for Holbæk Kommune, som byrådet vedtog i maj 2012.

 

På temamødet i december 2012 drøftede byrådet en samlet status på gennemførte, igangværende og planlagte initiativer, som skal realisere målene i udviklingsstrategien.

 

Samtidig gav byrådet en umiddelbar vurdering af, hvor Holbæk Kommune er godt på vej (markeret med ’grøn’) henholdsvis, hvor der er behov for at tage mere fat (markeret med ’gul’).

 

Med udgangspunkt i udvalgets ansvarsområder har de stående udvalg og Økonomiudvalget nu lejlighed til at drøfte byrådets vurdering nærmere.

 

Udvalgene har samtidig mulighed for at pege på hvilke temaer fra udviklingsstrategien, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Drøftet og gennemgået.
Udvalget har ikke yderligere bemærkninger.
 

Referat

2940796e7.docx
2939668e8.docx

Bilag

opsamling af US
Opsamling på byrådsmødet 5. dec af US


25. Legepladser - Undersøgelse af tilstand og antal

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. orienteringen vedrørende legepladserne tages til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Formål

 

Børneområdet i Holbæk kommune ønsker et samlet overblik over antallet af legepladser og deres tilstand.

 

Opgaven er stillet i efteråret 2012 og rapporten med konklusioner og indstillinger er under udarbejdelse.

 

Nærværende dagsordenspunkt gør status på undersøgelsen.

 

Den endelige rapport fremlægges for Udvalget for Børn i efteråret 2013.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Center for Ejendomme har gennemgået det tilgængelige materiale vedrørende legepladser i Holbæk Kommune. Som resultat heraf konkluderes som følger.

 

I forhold til det materiale der er til rådighed på indeværende tidspunkt konkluderes det, at en opgørelse over legepladsernes tilstand på det grundlag kun er vejledende set ud fra en gennemsnitlig betragtning.

 

Det kan for indeværende opgøres ud fra den eksisterende liste over legepladser samt ved opslag på NetGis at kommunen har 109 legepladser (eller 136 afhængig af hvordan en legeplads fysiske udstrækning defineres).

 

Der er heraf indhentet 34 tilsynsrapporter samt oplysninger om 12 legepladser på offentlige arealer.

 

Det konkluderes, at en mere tilbundsgående undersøgelse er nødvendig for at belyse opgaven mere detaljeret, hvorfor der hen over året 2013 arbejdes videre med opgaven herunder, at de manglende tilsyn af legepladser gennemføres, at fejl og mangler der kræver umiddelbar afhjælpning udbedres, og at en rapport om legepladsernes tilstand fremlægges i efteråret 2013.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Taget til efterretning
 

Referat26. Orientering - Udvalget for Børn den 26.02.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Nyt fra bestyrelserne.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Udvalget ønsker en drøftelse af udvalgets dialog med bestyrelserne. Dette dagsordensættes på næste møde.
 

Referat27. Eventuelt - Udvalget for Børn den 26.02.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Eventuelt:

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013
 
Gennemgået
 

Referat