UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Isefjordsskolen

STARTTIDSPUNKT

05-02-2013 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-02-2013 18:30:00


PUNKTER

15. Drøftelse af tværgående indsatser mellem mellem Børneudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid15. Drøftelse af tværgående indsatser mellem mellem Børneudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsprocedure

 

Tværgående temamøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktørerne Anders Asmind og René Junker indstiller, at:

 
  1. Udvalgene drøfter fælles tværgående indsatser mellem Udvalget for kultur og Fritid samt Udvalget for Børn

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn drøfter relevansen af at igangsætte og koordinere fælles tværgående indsatser mellem de to udvalg med henblik på at styrke dannelse og uddannelse af børn og unge på mellemtrinnet.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet har vedtaget en række politikker, som til sammen skal understøtte indsatser til gavn og glæde for kommunens borgere. I såvel Kultur- og Fritidspolitikken som i Børne- og Ungepolitikken er der vedtaget en række målsætninger, som begge steder sætter fokus på at styrke det enkelte barns dannelses- og uddannelsesniveau.

 

Konkret handler det om tillæring af fagligheder relateret til fagplaner (uddannelse), men også om at skabe forståelse og kendskab til forskellige udtryksformer og kunstarter som: Musik, litteratur, drama, billedkunst samt at skabe et kendskab til og forståelse af den fortid som har været med til at forme det samfund vi er en del af (dannelsen).

 

På begge politikområder lægges der samtidig vægt om at arbejde for at inddrage alle børn og unge (inklusion) og på muligheden for at deltage aktivt i sundheds- og idrætsaktiviteter.

 

De mange beslægtede målsætninger indenfor de to politikområder bevirker derfor, at det er naturligt at se på om de politisk vedtagne indsatser på henholdsvis børneområdet og kulturområdet ikke i højere grad kan koordineres på de områder hvor indsatserne er beslægtede.

 
 

Mellemtrin

Med udgangspunkt i det enkelte barn foreslås det, at der tværgående arbejdes med læringsrum på 3 niveauer:

 

1. Kultur for kulturens egen skyld Formålet her er at stifte bekendtskab med forskellige kulturelle udtryksformer. Kulturforståelse er ikke en medfødt egenskab.

 

2. Skolefag og kulturelle discipliner Formålet er, at skole og kulturtilbud i samarbejde opfylder trin- og slutmål i Fælles Mål i de enkelte fag

 

3. Alsidig læring Formålet er at give barnet personlige succeser og færdigheder gennem deltagelse i kultur- og fritidstilbud, hvilket indirekte kan være med til at gøre eleven mere indlæringsparat. Indsatsen er dermed ikke skole/klas¬se afhængig men individuel.

 

Konkret forslås det, at der vedtaget en tværgående fælles handleplan på møder i henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid den 25. februar 2013 og Udvalget for Børn den 26. februar 2013.

 
 

Idrætsprojekt

Som pilotprojekt på idrætsområdet foreslås det, at der i de to udvalgte lokalområder Vipperød/Ågerup og Jernløse iværksættes tværgående initiativer til fremme af idræt, motion og talentudvikling.

 

Konkret tænkes der iværksat fælles uddannelsesforløb for lærer og pædagoger fra pilot-skolerne sammen med trænere og bestyrelsesmedlemmer fra foreningslivet med henblik på at styrke viden om aldersrelateret træning:

 

Uddannelsesforløbene for idrætslærere, pædagoger, trænere og bestyrelsesmedlemmer arbejder med følgende succeskriterier:

 
  • Styrke de faglige idrætsmæssige kompetencer hos pædagoger og idrætslærere

  • Styrke sammenhængen mellem idræt og bevægelse

  • Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og foreninger

  • Geare de lokale foreninger til at arbejde struktureret med talentudvikling på det sportslige og ledelsesmæssige niveau

 

Hertil suppleres med 2 ekstra ugentlige idrætstimer for eleverne på mellemtrinnet på de to pilotskoler.

 

Klubudvikling


Samtidig gennemføres der 5 klubudviklingsforløb med følgende indhold:

1. Mønsterklubanalyse® (grunding klubanalyse, som giver et billede af, hvor klubben er i forhold til god ledelse)

2. Udviklingsplan for de kommende 3 år

3. Workshop: organisationsplan, kommissorier for bestyrelse og udvalg, funktionsfordelingsanalyse for bestyrelsen (arbejdsbeskrivelse med angivelse af tidsforbrug), teamrolleprofiler i bestyrelsen

4. Udarbejdelse af sportslige politikker og strategier (bredde, talent, elite – min. 2 af de 3 strategier udarbejdes)

5. Udarbejdelse af kommunikationspolitik og -strategi

6. Udarbejdelse af rekrutterings- og fastholdelsespolitik/strategi

7. Afrundingsmøde – færdiggørelse af udviklingsplan

 

Formålet er at styrke en række foreningers udviklingsmuligheder og kompetencer, som efterfølgende kan inspirere andre foreninger i kommunen. De foreslåede initiativer er tidligere med succes gennemført i en række andre kommuner.

 

Der har været ført dialog med tilsagn om at deltage fra bestyrelserne i Holbæk B&I, Håndboldklubben i Holbæk og Basketklubben i Holbæk.

Yderligere afsættes der ressourcer til at arbejde med de lokale foreninger i pilotområderne Jernløse og Vipperød/Ågerup – enten med udvalgte foreninger eller med en tværgående lokal handleplan. Dette fastlægges i dialog med foreningerne lokalt.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring

Mellemtrinsprojektet:

Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra børnesekretariatet, Kultur- og Fritidssekretariatet samt to skoleledere og lederen fra Musikskolen.

 
 

Idrætsprojekt:

Der har tidligere været afholdt informationsmøder med foreninger fra Holbæk by samt med skolebestyrelser og lokale foreninger i henholdsvis Jernløse og Vipperød/Ågerup.

 

Samtidig har idrætsprojektet været drøftet i skoleledergruppen. Skolelederne i de 2 lokalområder har været aktivt involveret i planlægningsforløbet.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Ad handlingsplan for mellemtrinnet

Indsatser i relation handlingsplanen for mellemtrins-projekter finansieres indenfor de eksisterende budgetter på henholdsvis kultur- og fritidsområdet samt Børne- og Ungeområdet, suppleret at ansøgninger til relevante statslige puljer – herunder skoletjenesten – samt lokale sponsorer.

 

Ad indsatser på idrætsområdet

Skolerne afsætter indenfor den samlede pulje på 20 mio. kr. 0,5 mio. k. til gennemførelse af pilotprojekter på Kildevangens Skole (Vipperød/Ågerup skole) og Engskovskolen (Jernløse skole), hvor der fra skoleåret 2013/14 afsættes to ekstra ugentlige idrætstimer på mellemtrinnet samt afsættes ressourcer til fælles uddannelsesforløb mellem lærere og frivillige trænere til kurser i aldersrelateret træning.

 

Udvalget for Kultur og Fritid skal betale klubudviklingsforløb for i alt 3 centerklubber samt iværksætte tiltag for foreningslivet lokalt i de to pilotområder. Hertil afsættes en ramme på 0,2 mio. kr. fra udvalgets budget.

 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2013
 
Drøftedes
 
 

Beslutning i Udvalget for Børn den 05-02-2013
 
Drøftet
 

Referat