UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-01-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-01-2013 18:00:00


PUNKTER

8. Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 29.01.2013
9. Frigivelse af anlægsmidler - Børne-familiehus
10. Kapacitetstilpasning i Dagtilbudsdistrikt Elverdam
11. Udmøntning af budget 2013 - udviklingspuljer
12. Udarbejdelse af udviklingsplan, børne- og ungeområdet
13. Orientering - Udvalget for Børn den 29.01.2013
14. Eventuelt - Udvalget for Børn den 29.01.20138. Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 29.01.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-01-2013
 
Godkendt
 

Referat9. Frigivelse af anlægsmidler - Børne-familiehus

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, byrådet

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

  1. 2,1 mil. kr. frigives til etablering af Børne-familiehus.

  2. 200.000 kr. frigives til etablering af liggehal ved børnehuset, Sofiehaven i Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Anlægsbevillingen skal bidrage til at give børne- familieindsatsen i Holbæk Kommune et løft. Midlerne øremærkes en udbygning af kapaciteten og etablering af faciliteter til moderne familiebehandling.

 

Midlerne frigives med henblik på at udarbejde og udmønte en detaljeret plan for indretning af bygningerne i Rolighedsstræde 2 og 5.

 
 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Der etableres et Børne- familiehus, som i tråd med børne- og ungepolitikken, skal styrke den helhedsorienterede, tidlige og forebyggende familieindsats. Med etableringen af børne- familiehuset vil der ske en udvidelse af de tilbud, kompetencer og indsatser som findes i det nuværende familiehus-funktion i Regstrup. De nuværende indsatser placeret i Regstrup vil blive overflyttet til børne- familiehuset i Holbæk by.

 

Børne- familiehuset vil rumme en bred vifte af forebyggende tilbud, herunder familiebehandling, rådgivning, netværk for familier/aktiviteter med grupper af børn og familier. Indsatsen skal også på sigt medvirke til at flere familier kan forblive samlet, og dermed medvirke til en reduktion i antallet af børn, der anbringes uden for hjemmet.

 

Rolighedsstræde 5 ønskes anvendt til administration og samtalerum.

Rolighedsstræde 2 ønskes anvendt til terapi og legeområde.

 

Budget:

 

Ombygning – herunder indretning af kontor- og møderum, renovering af toiletter samt omfattende malerarbejde:

 

 

1.500.000

Til tekniske installationer i form af overvågningsudstyr, sikkerhed (låse og tyverialarm) samt el- og IT-installationer:

 

 

200.000

Til indkøb af inventar til de 25 personer, der skal have arbejdsplads på de 2 adresser:

 

175.000

Honorar til rådgiver:

175.000

Oprydning:

10.000

Uforudsete udgifter:

40.000

Børne-familiehusets lokaler har hidtil huset en børnehave. Til etablering af liggehal i børnehus, som børnene nu er flyttet til:

 

 

200.000

Kroner i alt eksklusiv moms:

2.300.000

 
 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Etablering af Børne- familiehus sker som led i omlægning af det specialiserede område til øget forebyggelse og etablering af mindre indgribende lokalt tilbud. Besparelser ved omlægningen indgår som led i budgetreduceringer på området.

 

Der er i budget 2013 reserveret i alt 2,3 mil. kr. til etablering af børne- familiehus, jf. investeringsoversigt.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-01-2013
 
Hovedindstillingen anbefales godkendt.
 

Referat10. Kapacitetstilpasning i Dagtilbudsdistrikt Elverdam

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. Forslag fra bestyrelsen ved dagtilbudsdistriktet Elverdam om, at sammenlægge Børnehuset Troldehytten og Børnehuset Spiren pr. 1. august 2013 udsendes i høring med henblik på, at udvalget træffer afgørelse i sagen på udvalgsmødet den 26. februar.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med høringen er, at få belyst forældrebestyrelsens forslag og herunder eventuelle alternative muligheder, der kan sikre en faglig og økonomisk bæredygtig drift af børnehusene i Tølløse By indtil det planlagte nye børnehus tages i brug i 2014.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Udvalget blev på mødet d. 8. januar orienteret om, at bestyrelse og ledelse af dagtilbudsdistrikt Elverdam anbefaler, at der træffes beslutning om at sammenlægge Børnehuset Troldehytten og Børnehuset Spiren pr. 1. august 2013.

 

Forslaget om, at sammenlægge de to børnehuse indgår i bestyrelsens plan for, hvordan der sikres en faglig og økonomisk bæredygtig drift af børnehusene i Tølløse by indtil det nye børnehus åbner i sommeren 2014.

 

Da en sammenlægning af børnehuse falder udenfor forældrebestyrelsens kompetenceområde skal udvalget tage stilling til den del af planen, der omhandler sammenlægningen af børnehusene Troldehytten og Spiren.

 

Forslaget om en sammenlægning er begrundet i, at efterspørgslen på dagtilbudspladser i disse år er faldende i Tølløse By. Det er derfor bestyrelsen vurdering, at det fra sommeren 2013 ikke længere er økonomisk og pædagogisk muligt, at opretholde alle fem børnehuse i Tølløse by indenfor rammerne af det tildelte budget. Ved at samle de fem børnehuse til fire skabes der mulighed for, at der i større udstrækning end ellers kan afsættes tid til tilrettelæggelse og afvikling af pædagogiske aktiviteter og udviklingsforløb med børnene. Desuden vil børnene ved en samling blandt andet få mulighed for samvær med flere jævnaldrene kammerater i hverdagen.

 

Ifølge tidligere beslutning om opførelsen af et nyt børnehus i Tølløse, skal børnene fra såvel Troldehytten som Spiren i sommeren 2014 flytte til det nye hus sammen med to af de øvrige børnehuse. Børnehuset Spiren er beliggende ved siden af den grund, hvor det ny børnehus skal opføres. Set i det perspektiv kan en fremskyndelse af sammenlægningen af de to børnehuse, også betragtes som et led i den fusionsproces, som under alle omstændigheder skal gennemføres i året frem mod åbning af den nye institution. En proces som også involverer børn og voksne fra børnehusene Firkløveren og Kernehuset.

 

Planen blev drøftet på forældremøde i Børnehuset Troldehytten d. 9. januar 2013. På mødet fremhævede flere af forældrene, at sammenlægningen af de fire børnehuse oprindeligt var planlagt til efteråret 2013, og at det er forsinkelsen af byggeriet, der betyder at børnene kommer til at opleve to fusionsprocesser.

 

Flere af de tilstedeværende forældre anbefalede derfor, at kommunen alternativt centralt fra bevilger distriktet midler, til at opretholde Troldehytten som selvstændigt børnehus frem til sommeren 2014. Det kan oplyses, at en sådan løsning vil betyde en samlet merudgift på 0,8 mio. kr., som det ikke umiddelbart er muligt at finansiere indenfor rammen af budget 2013 hverken i distriktet eller af centrale budgetmidler.

 
 

Kapacitet

Det fremtidige kapacitetsbehov er beskrevet i vedlagte notat fra marts 2012. Notatet indgik i beslutningsgrundlaget for opførelsen af det nye børnehus.

 

Som det fremgår viste prognose fra marts 2012 et større fald i børnetallet end hidtil forventet. Samtidig var det på daværende tidspunkt usikkert om Naturbørnehaven Gl. Tølløse ville åbne i sommeren 2012.

 

Det nye børnehus var først projekteret til 13 grupper. Ved den endelig projektering i maj 2012 er antallet af grupperum reduceret til ni med udgangspunkt i den faktiske forventede efterspørgsel på pladser. De fire børnehus, der skal samles i det nye børnehus indeholder kapacitet til i alt 15 grupper. Så der er med andre ord tale om et betydeligt fald i behovet, der for alvor slår igennem, når de ældste børn starter i skole til sommer.

 

Det kan supplerende oplyses at den gennemsnitlige årgang i området normalt har ligget på 50-60 børn pr. årgang. Men at der i 2012 kun er født 36 børn.

 

Den forventede indskrivning i peroden frem til sommeren 2014 i de fire børnehuse er opgjort nedenfor.

 

Forventet indskrivning i børnehavepladser fra 1. august 2013 til 31. juli 2014

01.08.13

Max-kapacitet

Kernehuset

35

46

Solgården

37

46

Spiren

46

76

Troldehytten

18

44

I alt

136

212

Børn der overflyttes fra dagpleje eller vuggestue

Ca. 31

Ledige pladser: 45

 

Som det fremgår, vil børnehuset Troldehytten til 1. august kun have belagt 18 ud af 44 mulige pladser. I tidligere sager er det forudsat, at der som minimum skal være indskrevet mellem 30 og 40 enheder, hvis den daglige drift af et børnehus skal kunne tilrettelægges indenfor rammerne af den nuværende budgettildeling. Bestyrelsen vil derfor skulle prioritere særskilte ressourcer til Troldehytten, hvis børnehuset skal holdes åbent i perioden.

 

Da den lave belægning betyder, at personaleforbruget skal reduceres i alle børnehuse vil en sådan prioritering have store konsekvenser for bemandingen i distriktets øvrige børnehuse.

 
  

Anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler Chefen for dagtilbud og læring, at bestyrelsens plan for effektivisering af børnehusenes drift gennemføres. Dog således at der inden endelig beslutning gennemføres en høring der belyser:

 
 

Udkast til høringsmateriale vedlægges.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Dagtilbudsloven.

 

Høring

 

Foruden høring i dagtilbudsdistrikt Elverdams forældrebestyrelse og MED-udvalg vil sagen blive behandlet i Hovedudvalget den 19. februar 2013 med henblik på belysning af de personalemæssige konsekvenser.

 

Vurdering i forhold til økonomi

 

Realisering af sammenlægningen af de to børnehuse betyder jf. tildelingsmodellen at distriktets budget reduceres med 125.000 kr. i indeværende år og 300.000 kr. om året i efterfølgende år.

 

Det anbefales, at disse midler i 2013 forbliver i distriktet og anvendes til at dække de udgifter der er forbundet med sammenlægningen.

 

I forbindelse med udvalgets endelige beslutning, skal der tages stilling til anvendelsen i 2014 og efterfølgende.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-01-2013
 
Hovedindstillingen godkendt.
 

Referat

2963085e1.doc
2963442e2.docx
2969501e3.docx

Bilag

Procesplan sammenlægning af Troldehytten og Spiren - Procesplan sammenlægning af Troldehytten og Spiren.doc
Kapacitet i Tølløse by - marts 2012
Høringsmateriale sammenlægning af Børnehuset Troldehytten og Spiren - Høring sammenlægning af Børnehuset troldehytten og Spiren.docx


11. Udmøntning af budget 2013 - udviklingspuljer

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 
 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. orientering om udviklingspuljer på børne- og ungeområdet i forhold til konkrete indsatser jf. budgetaftale 12-15 tages til efterretning.

  2. forslag til udmøntning af puljemidler i budget 2013 på 3,1 mio. kr. på politikområde 6 godkendes.

  3. at puljemidler i 2013 på 1. mio. kr. til sundhedsfremme for børn samt 1,8 mio. kr. til udmøntning af børne- og ungepolitikken (politikområde 6) besluttes på udvalgsmøderne i februar og april i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen på børne- og ungeområdet.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget drøfter og beslutter udmøntningen af udviklingspuljer på børne- og ungeområdet i 2013.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2012 at afsætte midler til gennemførelsen af børne- og ungepolitikken. Det skal ses som investeringer, der fører til budgetreduktioner i 2014 og frem.


Budgetrammen for Udvalget for Børn er dermed udvidet således: (i mio. kr.)

2012

2013

2014

2015

Yderligere afsat i alt

4,0

1,8

-0,2

-1,2


Følgende områder blev i budgetaftale 2012-2015 udpeget til at styrkes:

 

Foruden midlerne til gennemførelse af børne- og ungepolitikken er der to eksisterende puljer på hver 3 mio. kr. samt en pulje til sundhedsfremme for børn.De to eksisterende puljer er:

En udviklingspulje på 3 mio. kr. på 0 - 6-års området. Denne pulje blev dannet i forbindelse med budgetaftale 2011-14, hvor det blev besluttet ikke at tilbageføre 1 % af 2 % besparelsen fra budget 2010, men i stedet at danne en pulje, som skal finansiere inklusionsprojekter og efteruddannelse af personale med henblik på inklusion.


Den anden udviklingspulje på 3,1 mio. kr. er på politikområde 6, som blev etableret i forbindelse med projektudvalg udsatte børn og unge med det formål at styrke indsatser for børn, unge og familier i udsatte situationer.


Pulje til sundhedsfremme:


På børne- og ungeområdet er desuden fastsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til sundhedsfremmende foranstaltninger for børn (jf. tillæg til budgetaftale 2011, genåbningen).


Oversigt over politiske udviklingspuljer på børne- og ungeområdet 12-15:

Midlerne er fordelt nedenfor i forhold til vedtagne formål, jf. udvalgsbeslutning 31.1.2012.

 

  (2012 – pris/løn)

2012

2013

2014

2015

Politikområde 4

 

 

 

 

Inklusion i indskolingen

1,0

 

 

 

Gennemførelse af børne- og ungepolitik

0,5

 

 

 

Sundhedsfremme

0,5

 

 

 

I alt politikområde 4

2,0

0

0

0

Politikområde 5

 

 

 

 

Kompetenceløft, inklusion

2,0

3,0

3,0

3,0

Pædagogiske læreplaner, fleksibel pasning

2,0

 

 

 

Udviklingskraft

0,5

 

 

 

Gennemførelse af børne- og ungepolitik

0,5

 

 

 

Sundhedsfremme

0,5

 

 

 

I alt politikområde 5

5,5

3,0

3,0

3,0

Politikområde 6

 

 

 

 

Udviklingskraft (udsatte børn og unge)

3,1

3,1

3,1

3,1

Gennemførelse af børne- og ungepolitik

0,5

1,8

- 0,2

-1,2

Sundhedsfremme

 

1,0

1,0

1,0

I alt politikområde 6

3,6

5,9

3,9

2,9

 

 

 

 

 

Politikområde 4, 5 og 6 i alt

11,1

8,9

6,9

5,9

 

Iværksatte indsatser i 2012:

 

Puljen til sundhedsfremme (1 mio. kr.):

Midlerne på dagtilbudsområdet er anvendt til færdiggørelse af certificering af alle dagtilbud som leg og bevægelsesinstitutioner samt indkøbt af ladcykler til brug for udflugter i dagtilbud og børnehuse. På skoleområdet er midlerne anvendt til certificering af alle SFOér.

 

Politikområde 4 (skoler):

På skoleområdet var reserveret 0,5 mio. kr. til udmøntning af ny børne- og ungepolitik, som blev vedtaget i oktober 2012. Midlerne forventes overført til udmøntning af politikken primo 2013. Inklusionsprojektet på 1 mio. kr. i indskolingen udmøntes i 2013.

 

Politikområde 5 (dagtilbud):

Der er der igangsat forberedelse af et udviklingsprojekt om læringsmiljøer i distrikt Tølløse, der er tildelt 100.000 kr. til projektet. Endvidere er der anvendt midler til projektledelse af ny dagtilbudsstruktur og implementering heraf samt det generelle tilsyn på dagtilbudsområdet.

 

De afsatte midler til kompetenceløft på dagtilbudsområdet i 2012 er disponeret til gennemførelse af flerårigt kompetenceudviklingsforløb med det formål at ledere og medarbejdere tilegner sig fælles metoder og kvalifikationer til at understøtte inklusion. Uddannelsesforløbet iværksættes i 2013.

 

Samlet set forventes der på dagtilbudsområdet at overføres 5,2 mio. kr. fra 2012 til anvendelse i 2013 på dagtilbudsområdet. Heraf er reserveret 1,9 mio. kr. til styrkelse af læreplansarbejdet samt undersøgelse af mere fleksible åbningstider i kommunens dagtilbud.

De øvrige midler overføres til formålet om udmøntning af børne- og ungepolitikken (0,5 mio. kr.), udviklingskraft og kompetenceløft (2,8 mio. kr.).

 

Politikområde 6 (specialområde):

Puljen er i 2012 anvendt til udviklingskraft på det specialiserede børneområde både i forhold til styrkelse af igangværende og nye udviklingsopgaver på området. Et væsentligt udviklingsarbejde består bl.a. i udvikling af tilbudsviften på området, herunder udvikling af lokale tilbud på ungeområdet og i forhold til familiebehandling.

Konkret er der sket en styrket indsats i Familiecentret, hvor der er ansat to faglige konsulenter til at styrke faglighed og udvikling i sagsbehandlingen. Endvidere er der ansat to projektledere til at bistå iværksættelse og gennemførelse af omlægning af indsatser fra til øget tidlig forebyggelse. Ligeledes er der investeret ressourcer i udviklingen af Familiecentret til at understøtte trivsel på arbejdspladsen via bl.a. fokus på kerneydelsen, overblik over sagsgange og interne og ekstern kommunikation.

Der forventes overført 0,5 mio. kr. til 2013, som er disponeret til implementering af projekt ”BUF” (Børne- og ungdomspsykiatrisk forum) i 2013, som er led i det tværsektorielle projekt "Hurtig udredning af børn og unge med psykiske vanskeligheder”. Indsatsen er etableret i samarbejde mellem Region Sjælland og Holbæk Kommune.

Endvidere forventes overført 0,5 mio. kr., som er disponeret til gennemførelse af et projekt med det formål at udvikle og implementere et værktøj, der kvalificerer sagsbehandlingen og det pædagogiske arbejde gennem systematisk beskrivelse og vurdering af funktions- og mestringskompetencer hos udsatte børn og unge. Det skal bl.a. tilvejebringe et dokumenteret og kvalificeret grundlag for at vurdere barnets eller den unges og familiens behov for særlig støtte og kunne give viden om effekten af indsatser. Derudover skal projektet udvikle og implementere et gennemsigtigt ressourcestyringssystem.

Udmøntning af puljemidlerne på indsatser i 2013:

 

Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet (politikområde 5):

Udvalget besluttede på møde d. 20.11.2012 at ”puljemidler i 2013” på dagtilbudsområdet anvendes til igangsættelse af kompetenceløft for ledere og medarbejdere med det formål at tilegne sig fælles metoder og kvalifikationer til at understøtte inklusion og læring”.

 

Aktuelt er der på dagtilbudsområdet ved at blive udarbejdet en strategi for kompetenceudvikling. Strategien har blandt andet til formål, at retningssætte det fremadrettede kompetenceløft, således at indsatserne understøtter realiseringen af Børne- og ungepolitikken med fokus på inklusion, undervisningsparathed og sundhed. Strategien henter blandt andet inspiration i anbefalingerne fra regeringens taskforce om fremtidens dagtilbud.

 

Strategien skal ligeledes sikre, at eksisterende kompetencer sættes i spil og at der bygges videre på de gode erfaringer.

 

I 2013 vil aktiviteterne primært omhandle:

 

Udviklingspuljen - udsatte børn og unge (politikområde 6):


Puljen foreslås i budget 2013 søges anvendt til udviklingskraft på det specialiserede område, sådan at der sker en styrkelse af igangværende og nye udviklingsopgaver på området. Indsatser i 2013 forslås at være:


Sundhedsfremme for børn 1 mio. kr. (politiområde 6):


Det foreslås, at udmøntning af puljemidler til sundhedsfremme besluttes på udvalgsmøderne i februar og marts i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen på børne- og ungeområdet.


Puljemidler på 1,8 mio. kr. afsat i budget 2013 (politikområde 6):


Det foreslås ligeledes at udviklingsmidler på 1,8 mio. kr. afsat i budget 2013 til udmøntning af børne- og ungepolitikken besluttes på udvalgsmøderne i februar og marts i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen på børne- og ungeområdet.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-01-2013
 
Hovedindstillingen godkendt.
 

Referat12. Udarbejdelse af udviklingsplan, børne- og ungeområdet

Sagsprocedure

 

Udvalget for børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. orientering om udarbejdelse af udviklingsplan på børne- og ungeområdet tages til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget forelægges procesplan for udvalgets arbejde med udviklingsplanen i 1. halvår 2013.

 
 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Byrådet vedtog i efteråret 2012 en ny børne- og ungepolitik efter meget grundig forberedelse og offentlig høring. Som et led i forberedelserne blev på børne- og ungeområdet iværksat et større udviklingsprogram ”Ét børneområde – sammenhæng og kvalitet på børn-, unge- og familieområdet” som bl.a. skal sikre, at flere børn og unge inkluderes i de almene dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

 

Børne- og ungepolitikken følges op af en udviklingsplan, der omsætter politikkens fire udviklingsområder til konkrete handlinger. Programmet ”Et børneområdet” vil blive integreret i udviklingsplanen. Vedlagt er tidsplan for udvalgets arbejde med udviklingsplanen 1. halvår 2013. Efter vedtagelsen af udviklingsplanen vil udvalget løbende bliver præsenteret for status på iværksatte indsatser på de fire udviklingsområder i børne- og ungepolitikken.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-01-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

2971294e4.docx

Bilag

Udviklingsplan, tids- og aktivitetsplan 1. halvår 2013, Udvalget for børn


13. Orientering - Udvalget for Børn den 29.01.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 
  1. Skolerigsdag.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-01-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat14. Eventuelt - Udvalget for Børn den 29.01.2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Eventuelt:

 
 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-01-2013
 
Gennemgået
 

Referat