UDVALG

09-13 Udvalget for Børn

MØDE

Referat

STED

STARTTIDSPUNKT

08-01-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-01-2013 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 8. januar 2013
2. Kapacitetstilpasning i Dagtilbudsdistrikt Elverdam
3. Transportudgifter mellem skoleafdelinger - Isefjordskolens afdeling Holbæk og Orø
4. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2011/2012
5. Økonomi- og aktivitetsopfølgning for november - Udvalget for Børn
6. Orientering - Udvalget for Børn den 8. januar 2013
7. Eventuelt - Udvalget for Børn den 8. januar 20131. Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Børn den 8. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 08-01-2013
 
Godkendt
 

Referat2. Kapacitetstilpasning i Dagtilbudsdistrikt Elverdam

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. udvalget tager orienteringen om bestyrelsens stillingtagen til tilpasning af kapaciteten i Tølløse by til efterretning.

  2. udvalget drøfter den videre proces.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Formålet med udvalgets drøftelse er, at tage stilling til tilrettelæggelsen af den videre proces med henblik på den politiske behandling af distriktets forslag til kapacitetstilpasning.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Forældrebestyrelsen, MED-udvalg og ledelsen i det nuværende Distrikt Tølløse har gennem de seneste måneder arbejdet med, hvordan der bedst kan sikres bæredygtig drift af distriktets fem børnehuse i perioden frem til sommeren 2014, hvor det nye børnehus forventes at stå klar, og hvor de fire ud af fem børnehuse i Tølløse samles til et.

 

Den aktuelle udfordring er, at børnetallet i distrikt Tølløse er faldende, hvilket udfordrer driften af områdets nuværende fem børnehuse, da distriktets budget løbende tilpasses antallet af indskrevne børn i distriktet.

Bestyrelsen, lederteamet og MED-udvalget har på den baggrund udarbejdet et forslag til, hvordan der kan skabes bedre rammer for udnyttelse af distriktets ressourcer i perioden frem til sommeren 2014. Forslaget er både udarbejdet med henblik på, at sikre økonomisk bæredygtighed, men også med det sigte, at sikre tid og mulighed for at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter og udviklingsforløb med børnene. Samt med henblik på at børnene har mulighed for flere jævnaldrene kammerater i hverdagen. Som et led i den plan, der er udarbejdet i distriktet forslås det, at børnene fra børnehuset Troldehytten fra sommeren 2013 flyttes til Børnehuset Spiren, som er beliggende ved siden af den grund, hvor det ny børnehus skal opføres. Det forventes, at der til sommer vil være færre end 20 børn indskrevet i børnehuset Troldehytten.

 

Bestyrelsen har fastsat følgende principper for overgangsperioden:

Kriterier fastsat af lederteam og MED-udvalg:

På denne baggrund foreligger der nu et konkret forslag fra distrikt Tølløse herunder forældrebestyrelsen om, at børn i Troldehytten og Spiren samles allerede fra sommeren 2013 fremfor sommeren 2014.

Der er 13. december 2011 udsendt et orienteringsbrev til forældrene i Troldehytten, hvor det tydeliggøres, at der ikke på nuværende tidspunkt er truffet beslutning om en lukning, men at der alene er fremsat forslag her om fra bestyrelsen og distriktets ledelse.

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 08-01-2013
 
Ad 1: Taget til efterretning
 
Ad 2: På bagrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen en indstilling til beslutning til det kommende udvalgsmøde.
 

Referat3. Transportudgifter mellem skoleafdelinger - Isefjordskolens afdeling Holbæk og Orø

Sagsprocedure

 

Udvalget for børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. orientering om nuværende praksis, i forhold til finansiering af transportudgifter mellem skoleafdelinger og mellem børnehuse, tages til efterretning.

 
  1. udvalget drøfter, om henvendelse rejst i Orø lokalforum vedr. gratistransport mellem Isefjordsskolens afdeling Holbæk og afdeling Orø, giver anledning til ændring af nuværende praksis samt finansiering heraf.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget drøfter spørgsmål rejst på dialogmøde på Orø om gratistransport mellem Isefjordsskolens afdeling Holbæk og afdeling Orø.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Nuværende praksis:

Der er pr. 1.8.2012 indført ny skolestruktur. Der er 8 kommunale skoler, bestående af en række skoleafdelinger samt 10. klassecentret. Som led i den nye skolestruktur er Orø skole blevet en del af Isefjordsskolen, som nu består af afdeling Holbæk og afdeling Orø.

Transportudgifter ved skoleklassers besøg på andre skoleafdelinger afholdes inden for skolens budget. I dette skoleår har skolerne, som en del af fusionen modtaget en særlig støtte til fx befordring af elever ved besøg.

Særlig i forhold til Orø er, at fastboende børn og voksne fra Orø sejler gratis med færge til og fra Holbæk (finansieret af statsligt tilskud). 

Transport i forbindelse med udflugtsmål til kultur- og naturaktiviteter:

Holbæk Kommune har på Kultur- og Fritidsområdet afsat 360.000 kr. til en skoleklasse-kortordning. Midlerne anvendes til at sikre, at skolerne har mulighed for at få minimeret deres transportomkostninger i forbindelse med elevernes deltagelse i kultur- og naturaktiviteter.

Midlerne har hidtil været anvendt til at hver skole og afdelinger har haft mulighed for at få tildelt et skoleklassekort fra Movia. Den nuværende skoleklasse-kortordning er blevet evalueret i efteråret 2012 og Udvalget for kultur- og fritid skal på deres kommende møde den 7. januar 2013 tage stilling til fremtidig brug af midlerne til skole-klasseordning. Det er her indstillet, at ”skoleklassekortordningen fortsætter, men gælder ikke for skoler/afdelinger i Holbæk by (Sofielundskolen begge afdelinger og Isefjordsskolen afd. Holbæk), idet byskolerne som oftest har den korteste afstand til kulturinstitutionerne. 

Skolerne vil også kunne anvende skoleklassekortet til transport mellem afdelinger i det omfang, der er bus eller togforbindelser mellem afdelingerne. 

Herudover er det muligt for skolerne at søge midler til at få finansieret udgifter, herunder transportudgifter, i forbindelse med kultur- og naturprojekter via børne-kulturpuljen placeret under kultur- og fritidsområdet.

Ny dagtilbudsstruktur pr. 1.1.2013:

Der er pr. 1.1.2013 indført ny dagtilbudsstruktur svarende til de nye skoledistrikter. Hvert dagtilbudsstrikt består af en række børnehuse. Transportudgifter ved udflugtsbesøg mellem fx børnehuse afholdes af det enkelte distrikts budget.

Spørgsmål vedr. ”gratistransport for skolebørn til Orø”:

På baggrund af drøftelse i dialogforum i foråret 2012 blev administrationen anmodet om en vurdering af, om det ville være i overensstemmelse med lovgivning og kommunal styrelsesvedtægt, at der blev givet fri færge til elever, som ønskede at gå i skole på Orø, når de kommer fra et af de øvrige skoledistrikter. Svaret herpå var, at det vil være i strid med styrelsesvedtægten at give udvalgte borgere en fordel i forhold til fri befordring ved valg af skole uden for eget skoledistrikt. Skal der være fri transport til Orø i forbindelse med valg af skole, må det gælde alle elever til alle afdelinger i kommunen uanset elevens skoledistrikt.

 

Efter sidste afholdt dialogmøde på Orø er et andet spørgsmål rejst i forhold til om elever fra Isefjordskolens afdeling Holbæk skal tilbydes gratis færgetransport i forbindelse med besøg hos afdeling Orø. Dialogudvalget anbefaler, ”at Isefjordskolen, afdeling Holbæk, lejlighedsvis kan sende skolebørn gratis med Orøfærgen ved besøg hos skolens Orø-afdeling”. jf. vedlagte bilag. På byrådets møde den 14.11.2011 blev det besluttet, at sagen sendes til behandling i Udvalget for børn.

Der er ikke noget i Folkeskoleloven og den kommunale styrelsesvedtægt, der forhindrer, at eleverne på Isefjordskolens afdeling Holbæk tilbydes fri transport til Orø i forbindelse med besøg på skolens afdeling Orø.

Udvalget bedes drøfte

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi

 

Nuværende praksis er, at transportudgifter mellem skoleafdelinger afholdes inden for skolens budget.

I indeværende skoleår har Isefjordskolen kunne anvende fusionsmidler til fx besøg på afdeling Orø. Fra skoleår 13-14 udgår fusionsmidlerne fra skolernes budgetter.

Eksempler på transportudgift til Orø: 

Der vil være mulighed for, at skolen kan indgå aftale med Orø færgen om pris og køb af skole-årskort til Orø færgen.

 
 

Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 08-01-2013
 
Ad 1: Taget til efterretning
 
Ad 2: På baggrund af udvalgets drøftelser fastholdes den nuværende praksis med at transportudgifter mellem skoleafdelinger finansieres af skolernes eget budget.
 

Referat

2945809e1.pdf

Bilag

Bilag, uddrag fra lokalområdebog, Orø


4. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2011/2012

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, byrådet

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. kvalitetsrapporten 2011-12 indstilles til godkendelse i byrådet.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

At udvalget orienteres om kvaliteten af kommunens skolevæsen, jf. folkeskolelovens § 40a

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

Det er formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen:

Udvalget for Børn bestilte på sit møde den 22. maj 2012 kvalitetsrapporten, og besluttede at den, ud over de obligatoriske emner, skal fokusere på:

Kvalitetsrapporten er opdelt i en kommunedel for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. Der er specifikke krav til indholdet, som bl.a. skal være oplysninger om rammebetingelserne, vurderinger af det faglige niveau og af de pædagogiske processer for kommunens skoler. De to dele foreligger som to bilag i sagen.

Alle skolerne arbejder målrettet på at forbedre skolens kvalitet i form af højere faglighed.

Gennemgående søges fagligheden styrket ved at prioritere:

På det undervisningsteknologiske område trænger skolevæsnet til udvikling. Både den tekniske del af IT, som er en forudsætning for at alt fungerer og den pædagogiske del, som er antallet af computere, interaktive tavler og tidssvarende undervisningsprogrammer, er et godt stykke fra den standard, som KL og den tidligere regering i Økonomiaftalen for 2012 blev enige om skal være gældende på alle kommunens skoler i 2014. Fremadrettet er der flere ting sat i gang i forbindelse med Fremtidens Folkeskole.

 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag

 

Folkeskoleloven af 24/6 2009 § 40a

Bekendtgørelse nr. 12 af 22/02/2007 om "Anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen"

 

Høring

 

Skoleåret 2011-12 var afslutningen på den tidligere skolestruktur med 21 selvstændige skoler, hvilket betyder, at de dengang selvstændige skoler i dag fungerer som afdelinger fordelt på otte nye distrikter, som tegner den nye skolestruktur. Da kvalitetsrapporten for den enkelte skole er udarbejdet efter opstarten af den nye skolestruktur, er den udarbejdet i samarbejde med afdelingens nuværende ledelse.

 

Desuden er der de fleste steder også sammensat nye skolebestyrelser. De nye bestyrelser har haft mulighed for at udtale sig til kvalitetsrapporten for de skoler, som de repræsenterer.

 

Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 08-01-2013
 
Hovedindstillingen anbefales godkendt og oversendes til byrådets videre behandling.
 

Referat

2942237e2.pdf
2942239e3.pdf

Bilag

Kvalitetsrapport 2011-12 kommunedel.pdf
Kvalitetsrapport 2011-12 skoledelen.pdf


5. Økonomi- og aktivitetsopfølgning for november - Udvalget for Børn

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Formål

 

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter på Udvalget for Børn.

 

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

 

For hele Holbæk Kommune forventes regnskabet for 2012 at give et underskud på 68,2 mio. kr. Ved budgetrevision IV var forventningen et underskud på 67,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr., og der skal gøres opmærksom på, at en del heraf er overførsler til 2013, som betyder at forbruget er udskudt til 2013.

 

På Udvalget for Børn forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det skønnede forbrug ved BRIV. Merforbruget er alene knyttet til politikområde 4, Skoler og skyldes myndighedens forventninger om øget kørselsudgifter til elever.

 

Ved de månedlige økonomiopfølgninger er det kun myndighed på politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov, der estimerer nyt skøn over de forventede udgifter i 2012. På de øvrige politikområder er opfølgningen baseret på skøn fra budgetrevision IV.

 

Samlet overblik for politikområde 4, 5 og 6 (Udvalget for Børn)

I mio. kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forventet regnskab BRIV

Forv. regnskab 2012 pr. november

Forv. afvigelse pr. november

 

A

B

b

C

D=C-b

Myndighed - fællesudgifter

 

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

183,5

61,6

64,9

65,9

1,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

-41,1

-38,8

-35,1

-35,1

0,0

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

379,4

358,9

354,9

354,9

0,0

I alt - Myndighed

521,8

381,6

384,6

385,6

1,0

 

 

Decentrale enheder

 

 

 

 

 

Politikområde 4 - Skoler

328,8

440,3

438,7

438,7

0,0

Politikområde 5 - Almene dagtilbud

318,1

314,5

312,4

312,4

0,0

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

59,6

59,6

58,8

58,8

0,0

I alt - Decentrale

706,5

814,4

809,9

809,9

0,0

I alt på Udvalget for Børn

1.228,3

1.196,0

1.194,5

1.195,5

1,0

 
 

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 08-01-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

2939006e4.docx

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning november - Udvalget for Børn


6. Orientering - Udvalget for Børn den 8. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

  1. Oversigt over udvalgets besøgsrunde første halvår 2013

  2. Orientering om arbejdstilsynets rapport ved besøg i Familiecenteret og opfølgning herpå.

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 08-01-2013
 
Taget til efterretning.
 

Referat

2946085e5.docx

Bilag

Besøgsrunde forår 2013


7. Eventuelt - Udvalget for Børn den 8. januar 2013

Sagsprocedure

 

Udvalget for Børn

 

Hovedindstilling

 

Eventuelt:

 

Alternativ indstilling


Formål


Sagsbeskrivelse af hovedindstilling


Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling


Lovgrundlag


Høring


Vurdering i forhold til økonomi


Vurdering i forhold til administrative forhold


Vurdering i forhold til miljø


Vurdering i forhold til sundhed


Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser


Beslutning i Udvalget for Børn den 08-01-2013
 
Gennemgået
 

Referat